Inspektioner i enlighet med övervakningsprogrammet vid anläggningen i Lovisa i maj–augusti 2023

Under andra tertialet genomförde STUK fyra inspektioner vid kärnkraftverket i Lovisa i enlighet med driftinspektionsprogrammet. Två av inspektionerna utfördes som en inspektion på plats och två som en kombination av inspektion på distans och på plats, en så kallad hybridinspektion.

Beredskapsarrangemang – informationssäkerhet, 2.–5.5.2023

Inspektionen riktades mot anläggningens informationssäkerhet i enlighet med inspektionens prioriteringar. Som en slutsats av inspektionen konstaterar STUK att tillståndshavarens projektledning, personal, kompetens, utbildning och övningsverksamhet är lämplig och tillräcklig inom området informationssäkerhet vid Lovisa kärnkraftverk. Vid inspektionen identifierades god praxis.

Tillståndshavaren har planer på kontinuerlig förbättring av informationssäkerheten för att förbättra den övergripande säkerheten vid kraftverket i Lovisa och informationssäkerheten beaktas även i anläggningens övriga utvecklingsprojekt. Ändringsarbeten och andra utvecklingsområden som hänför sig till informationssäkerhet fortskrider enligt tidsplan vid kraftverket i Lovisa. STUK följer upp dessa frågor som en del av den normala övervakningen.

Inga krav ställdes till följd av inspektionen.

Säkerhetsfunktioner, 2–3.5.2023

Temat för 2023 års Säkerhetsfunktioner-inspektion var bränsle och reaktor. I anslutning till dessa granskades förfaranden för bedömning av kriticitetssäkerhet samt driftövervakning av reaktorn från instrumentering till simulering och statusen för tillhörande system. Dessutom gick man igenom antalet anställda och deras kompetens och situationen för instruktioner.

Reaktorövervakningssystemet har utvecklats genom Fortums egen forsknings- och utvecklingsverksamhet, bl.a. genom att studera hur uppdateringar av reaktorns prestandaberäkning inverkar på beräkningsresultaten. Situationen för automationssystemen relaterade till reaktorövervakningen var bra: Inga betydande fel, brister på reservdelar eller stora nya utvecklingsbehov identifierades.

I olycksanalyser och -utredningar gällande kriticitetssäkerhet stöder Fortum sig starkt på underleverantörer, vilket innebär att företaget kan utveckla sin egen kompetens inom detta område i den mån det är möjligt.

Den utveckling som skett inom förflyttning av bränsle efter organisationsändringen år 2018 har varit positiv. På basis av inspektionen har de personer som deltar i bränslehanteringen en tillräcklig förståelse för kriticitetssäkerhet i fall av olyckor. Det har förekommit omsättning i gruppen som ansvarar för bränsleanvändning på senare tid och nya personer håller på att rekryteras, vilket medför ett behov av att se till att kompetensen utvecklas inom detta område.

STUK ställde inga krav baserat på inspektionen. Utifrån inspektionen överensstämmer temaområdets skick med kraven. STUK följer utvecklingen av resurssituationen och kompetensen hos den grupp som ansvarar för användningen av bränsle i samband med annan övervakning.

Kemi, 9–10.5.2023

Vid inspektionen granskades förfaranden relaterade till upprätthållandet av primär- och sekundärkretsens vattenkemiska förhållanden, övervakningen av primär- och sekundärkretsens radiokemiska förhållanden, övervakningen av bränslebassängens vattenkemi och radiokemi samt kvalitetskontrollen av laboratorieverksamheten. Vid inspektionen behandlades personresurser ut ett tillräcklighets- och kompetensperspektiv. Vid inspektionen tog man även upp instruktionerna och hur aktuella de är, enhetshanteringen av analysatorer i kontinuerlig drift samt användningen av analysresultat för vattenkemisk och radiokemisk styrning.

Baserat på inspektionen har man kunnat bibehålla antalet behörigheter som driftskemiorganisationen administrerar på en god nivå, trots att omställningen varit stor inom organisationen på senare tid. Organisationens resurser har ökats för att säkerställa Fortums egen kompetens bland annat i fråga om avfallsanalys.

Kvalitetskontrollen i det kemiska laboratoriet ligger på en god nivå. Primär- och sekundärkretsens vattenkemi och uppföljningen av vattenkemitillståndet ligger på en god nivå. Förändringarna i aktivitetsnivån har förblivit måttliga. Det är viktigt att ytterligare fördjupa kompetensen hos de ansvariga personer som utför aktivitetsuppföljning genom att omsätta lärdomarna från utbildningen i praktiken. Baserat på inspektionen krävde STUK Fortum på en bedömning och vid behov en komplettering av de nuklider som anges i årsrapporten för med tanke på övervakningen av radiokemiska fenomen.

Säkerhetsplanering, 22–25.5.2023

Inspektionen riktades mot deterministiska säkerhetsanalyser vid kraftverket i Lovisa. Vid inspektionen behandlades förfaranden gällande acceptans av datorprogram, utarbetande av beräkningsmodeller, specifikationen av analysfall och behandlingen av analysresultat samt deras utvecklingsbehov.

STUK ställde inga krav baserat på inspektionen. Fortums expertis inom processanalyser är stark och att antalet experter är tillräckligt. Rutinerna för att genomföra deterministiska säkerhetsanalyser är systematiska och etablerade.


Inspektioner i enlighet med övervakningsprogrammet vid anläggningen i Lovisa i januari–april

Under första tertialet genomförde STUK två inspektioner vid kärnkraftverket i Lovisa i enlighet med övervakningsprogrammet. En av inspektionerna utfördes som en inspektion på plats och den andra som en kombination av inspektion på distans och på plats, en så kallad hybridinspektion.

Strålskydd, 25–27.4.2023

Ett av huvudämnena för strålskyddsinspektionen var att dra lärdom av operativa erfarenheter inom strålskyddets ansvarsområde. Samtidigt erhölls information om funktionsdugligheten vad gäller förfaranden inom Fortums driftserfarenhetsfunktioner. Med hjälp av driftserfarenheten har det till exempel varit möjligt att förbättra kontaminationshanteringen. Å andra sidan har schemaläggningstrycket något minskat effektiviteten av att lära av driftserfarenheten. 

Dessutom omfattade inspektionen strålskyddets resurssituation och instruktionernas aktualitet, genomförandet av ALARA-åtgärdsprogrammet, programmet för mätning av alfa-strålning, den formella självbedömningen av strålskyddet och andra aktuella frågor samt status för de pågående åtgärderna för utvecklingsobjekten.

Som en slutsats av inspektionen konstaterar STUK att Fortum satsar på utvecklingen av strålsäkerheten och i verksamheten i enlighet med ALARA-principerna. Vid inspektionen krävde STUK att Fortum skulle tillhandahålla en sammanfattning av uppfyllandet av kraven i YVL-direktivet för rummen nedanför förrådsbyggnaden för använt kärnbränsle (s.k. sandrum) efter pågående förbättringar av läckageövervakningslinjerna, samt information om det kemiska laboratoriets aktivitetsmätningar av filtren i luftkonditioneringsmaskinerna.

Skyddsarrangemang – fysiskt skydd, 25–26.2022

Inspektionen inriktades på anläggningens skyddsarrangemang, som anses omfatta strukturella,
tekniska, operativa och organisatoriska arrangemang för att upptäcka, fördröja och förhindra olaglig eller otillåten verksamhet.

Som en slutsats av inspektionen konstaterar STUK att i skyddsarrangemangen är tillståndshavarens personalresurser, kompetens, utbildning och övningsverksamhet samt instruktionernas aktuella karaktär lämpliga och tillräckliga vid kärnkraftverket i Lovisa. Vid inspektionen identifierades ett flertal goda metoder. STUK följer utvecklingen i frågor som registrerats som observationer som en del av den normala övervakningen.

Tillståndshavaren har också tillräckliga planer för att kontinuerligt förbättra skyddsarrangemangen för att garantera säkerheten i Lovisa kraftverk. Ändringsarbeten och andra utvecklingsområden som syftar till att uppnå detta fortskrider systematiskt. STUK följer kontinuerligt upp dessa frågor som en del av den normala övervakningen.
Inga krav ställdes till följd av inspektionen.