Inspektioner i enlighet med övervakningsprogrammet vid anläggningen i Olkiluoto i maj–augusti 2023

Under andra tertialet genomförde STUK fyra inspektioner vid kärnkraftverket i Olkiluoto i enlighet med driftinspektionsprogrammet.

Automationsteknik, 14–15.6.2023

Inspektionen av automationstekniken inriktades på automationstekniska system, organisationen och instruktionerna vid alla tre anläggningsenheter i Olkiluoto. Som ett specialtema vid inspektionen behandlades utvecklingen av konfigurationshanteringen inom automationsteknik samt automationsfrågor som skulle utredas baserat på driftshändelserapporter som behandlats hos STUK. Vid inspektionen tog man även upp frågor som gäller planeringsorganisationen och resurserna för automationsteknik.

Vid den föregående inspektionen av automationsteknik år 2020 uppmärksammade STUK konfigurationshanteringen vid anläggningsenheterna OL1/OL2. På basis av inspektionen hade det skett framsteg i frågorna. Observationerna från 2020 års inspektion finns beskrivna i årsrapporten ”Säkerhetstillsyn över användning av kärnenergi”.

Automationsteknikens åtgärder för att korrigera de fel som rapporterats i driftshändelserapporter var lämpliga och anvisningarna var uppdaterade.

Resursläget inom automationsteknik hos TVO har förbättrats, men det kommer att ske nya rekryteringar till följd av pensioneringar och det finns fortfarande utmaningar i tillgången på vissa experter. Baserat på inspektionen uppfyller TVO:s förfaranden inom automationsteknik de fastställda författningarna i fråga om de inspekterade temaområdena. Inga krav ställdes till följd av inspektionen.

Säkerhetsfunktioner (OL1/OL2), 29–30.5.2023

Vid inspektionen Säkerhetsfunktioner som riktades mot anläggningsenheterna OL1/OL2 bedömdes de förfaranden med vilka TVO säkerställer ett korrekt tillstånd och grunder för de system som genomför säkerhetsfunktioner. Helheten för 2023 års inspektion var ”Bränsle och reaktor”, för vilka inspektionen inriktades på reaktorövervakningssystemen och förfaranden för bedömning av kriticitetssäkerhet. Vid inspektionen verifierades även TVO:s personalresursen och kompetenshanteringsrutiner för reaktorstyrning.

På basis av inspektionen har TVO tillgång till tillräckliga och yrkeskunniga resurser och tydliga förfaranden inom reaktorstyrning och kriticitetssäkerhet. På basis av inspektionen uppfyller verksamheten följer de fastställda författningarna. STUK ställde inga krav baserade på inspektionen.

Årsrevision, 16.4–19.5.2023

Vid inspektionen som riktades mot årsrevisionen bedömdes och verifierades åtgärder som hänför sig till genomförandet av årsrevisionen av anläggningsenheterna OL1 och OL2. I inspektionen deltog tekniska inspektörer från flera olika områden, som följde verksamheten, gjorde anläggningsrundturer, intervjuade anställda och övervakade hur planerade arbeten framskred. Vid anläggningsrundturerna som gjordes under årsrevisionen uppmärksammades särskilt förfaranden för hanteringen av lösa delar samt användningen av säkerhetsklassificerade ämnen (TLTA) i olika arbetsmoment.

Under årsrevisionen konstaterades inga avvikelser i TVO:s verksamhet som skulle ha krävt omedelbart ingripande av STUK. Utifrån inspektionen kan det konstateras att TVO:s årsrevisionsverksamhet är förenlig med kraven och har lyckats väl – på ett säkert sätt och i enlighet med på förhand uppgjorda planer.

Utifrån inspektionen ställde STUK ett krav. Enligt TVO:s instruktioner kräver en kemikalie eller ett ämne som hör till TLTA-klass 4 en fallspecifik användarinstruktion. Under de anläggningsrundturer som STUK gjorde kunde det inte verifieras att ämnen eller kemikalier som används vid ett arbetsmoment åtföljs av instruktioner eller lämpar sig för arbetsmomentet. I kravet förutsätts det att TVO utvecklar sina rutiner för anvisningar för användning av ett ämne eller en kemikalie som hör till TLTA-klass 4.

OL3 hanteringssystem för underhållsarbeten, 7–9.6.2023

STUK gjorde en extra inspektion av användningen och aktualiteten hos OL3-anläggningens hanteringssystem för underhållsarbeten (KUPI). Vid inspektionen behandlades förfaranden gällande användningen av och tillståndet i systemet genom separata exempel. Inspektionen gjordes utan förhandsanmälan, dock så att TVO informerades om inspektionen två dagar på förhand för att ha möjlighet att boka tillräckliga resurser för inspektionen.

KUPI-systemet har använts länge på anläggningsenheterna OL1/2. TVO håller på att förenhetliga förfaranden och har tagit i bruk samma system även på OL3. Systemet har använts bara en kort tid, men baserat på inspektionen har införandet och användningen gått väl på ett allmänt plan. Det krävs fortfarande arbete och intensifierad uppföljning för att etablera gemensamma verksamhetssätt. När det gäller avskiljningsplaner har flera anteckningar gjorts i TVO:s uppföljningssystem för avvikelser och säkerhetsobservationer. STUK följer upp situationen för korrigerande åtgärder som en del av den normala övervakningen.

Utifrån inspektionen ställde STUK två krav. Kraven förutsätter att TVO utvecklar rutiner för att övervaka den övergripande situationen för akuta fel och tillgängligheten av den aktuella situationen för arbeten i arbetshanteringssystemet. Under Drift-inspektionen av OL3, som hålls hösten 2023, kommer STUK att verifiera att åtgärder i enlighet med de krav som ställs ovan har genomförts.


Inspektioner i enlighet med övervakningsprogrammet vid anläggningen i Olkiluoto i januari–april 2023

Under första tertialet genomförde STUK sex inspektioner vid kärnkraftverket i Olkiluoto i enlighet med övervakningsprogrammet. Fem av inspektionerna utfördes som en inspektion på plats och en som en kombination av inspektion på distans och på plats, en så kallad hybridinspektion.

Drift (OL1/Ol2) 23–24.3.2023

Vid inspektionen som fokuserade på driften av anläggningsenheterna OL1 och OL2 konstaterades driftsenhetens resurssituation, mätare för driftsenhetens verksamhet, hanteringssituationen för avvikelser, utvecklingsförslag och säkerhetsobservationer samt förberedelserna för otillgänglighetssituationer i kontrollrummets digitala användargränssnitt. Under inspektionen genomfördes en anläggningsrundtur till anläggningsenheternas kontrollrum.

Baserat på inspektionen är resurssituationen för driftsenheten bra. För framtida behov har nya instruktörsutbildningsgrupper inrättats med jämna mellanrum. Driftsenheten befanns ha systematiska rutiner för hantering av avvikelser, utvecklingsförslag och säkerhetsobservationer samt för uppföljning av åtgärderna. Driftsenheten använder flera indikatorer som inkluderar frågor gällande både säkerhet och funktionsduglighet. Mätarna används bland annat för att övervaka problem som ökar instruktörernas belastning, samt antal och status för fel som påverkar driften.

Under anläggningsrundturen som riktade sig till huvudkontrollrummen för anläggningsenheterna OL1 och OL2 konstaterades hur driftsskiften känner till rutinerna och instruktionerna vid fel i de digitala användargränssnitten. Dessutom utreddes hur väl driftskiftena känner till de uppdaterade anvisningarna vid ett fel i reaktorns ytmätning, där mätningen visar en onödigt hög yta i reaktorn. Utgående från inspektionen fanns det lämplig vägledning för de ovan nämnda felsituationerna och driftskiftena kände väl till de relevanta förfarandena.

TVO:s operativa förfaranden som konstaterades vid inspektionen överensstämmer med de fastställda författningarna. STUK ställde inga krav baserade på inspektionen.

Brandskydd 25–26.4

Brandinspektionen bedömde effektiviteten i TVO:s brandskyddsarrangemang. Inspektionen fokuserade särskilt på anläggningsbrandkårens resurser och introduktionen av ny personal, som hade identifierats som utmanande områden vid tidigare inspektioner och annan STUK-övervakning. I samband med inspektionen genomfördes en anläggningsrundtur för anläggningsenheten OL3.

Baserat på inspektionen har TVO klarat av den värsta resursbristen i anläggningsbrandkåren. Nya personer har rekryterats och introduktionen har framskridit till att personerna har överförts till skiftet. Det finns fortfarande två personer för lite och rekryteringen pågår fortfarande. Introduktionsarrangemangen har genomförts på ett bra sätt. Man har särskilt fått positiv respons om den brandsimulator som används i utbildningen.

Under inspektionen diskuterades rapporten om tändningen på byggarbetsplatsen för förnybar reservkraftdiesel OL1 i januari 2023. Lågan slocknade snabbt av sig själv och händelsen utgjorde inget hot mot kärnsäkerheten. Rapporten visade på brister i underleverantörernas verksamhet och för dessa fastställde TVO vederbörliga korrigerande åtgärder.

Under anläggningsrundturen konstaterades brister i märkningen av lagerutrymmen och i jordbävningsinfästningen av lös egendom vid OL3. I övrigt var anläggningens renhetsnivå hög och ingen ytterligare brandbelastning upptäcktes.

TVO:s brandbekämpningsarrangemang som konstaterades vid inspektionen överensstämmer med de fastställda författningarna. På grundval av inspektionen ställdes ett krav gällande bristerna i de jordbävningsinfästningar som upptäcktes vid OL3. STUK följer upp utvecklingen av resurssituationen för TVO:s brandkår som en del av den normala övervakningen

Strålskydd, 7–9.3.2023

Strålskyddsinspektionen syftade till att dra lärdom av operativa erfarenheter inom strålskyddets ansvarsområde. Dessutom gick man vid inspektionen igenom omfattningen av strålskyddsanvisningarna och mätresultaten från alfa-mätningar. Andra aktuella frågor inom strålskydd diskuterades också.

I TVO:s strålskyddsorganisation är hanteringen av driftserfarenheter vederbörlig. Det finns dock inget systematiskt förfarande för behandling av driftserfarenhetsuppgifter från olika ansvarsområden som helhet. En gemensam situationsbild av driftserfarenheter och eventuella problemområden skapas genom informella diskussioner, som TVO har funnit vara ett fungerande förfarande i praktiken.

Provkörningarna av Olkiluoto 3 har fortskridit som planerat när det gäller strålskydd. Under anläggningsrundturen undersöktes arrangemangen för strålningsmätningar i Olkiluotos lagerbyggnader.

Baserat på inspektionen uppfyller TVO:s strålskyddsförfaranden som helhet de fastställda författningarna. På grundval av observationerna under inspektionen ställdes tre krav på att TVO skulle vidta åtgärder inom vissa ämnesområden. Kraven gällde utvecklingsplanen för användningen av en strålsäkerhetsexpert, slutförandet av ALARA-åtgärdsplanen och inriktningen och uppdateringen av instruktionerna för strålskydd.

Skyddsarrangemang, 25–28.4.2023

Ämnena för inspektionen av skyddsarrangemangen var de senaste utvecklingsåtgärderna och andra aktuella frågor, informationssäkerhet, inklusive hantering av leveranskedjan, grottan för slutdeponering av avfall från kraftverket samt praktisk verksamhet och driftserfarenheter som konstaterades under anläggningsbesöket. I samband med inspektionen genomfördes en informationssäkerhetsinspektion avseende årligt underhåll.

TVO genomför för närvarande ett omfattande bedömnings- och utvecklingsprojekt gällande skyddsarrangemangen. Dessutom pågår projekt för att förbättra och uppdatera systemen för säkerhetsövervakning samt enskilda omedelbara åtgärder.

Vid inspektionen gjordes ett flertal positiva observationer och två krav ställdes.

Avfall från kraftverket, 28–29.3.2023

Inspektionen av avfall från kraftverket var främst inriktad på anläggningsenheten OL3:s avfallshanteringsarrangemang. Dessutom granskades planeringen av åtgärder för hantering av kärnavfall som helhet, personalens tillräcklighet och kompetens samt instruktionernas aktualitet. Vid inspektionen behandlades observationerna från den föregående inspektionen samt utvecklingen och betydande händelser sedan den föregående inspektionen. Tillståndet för avfallshanterings- och lagringslokalerna, lokalernas strålningsnivåer samt klassificeringar och märkningar konstaterades under den anläggningsrundtur som ingår i inspektionen.

Baserat på inspektionen har TVO tillräckliga resurser till sitt förfogande för att sköta avfallshanteringen i de operativa kraftverken. Tjänstemännens ansvar och befogenheter hade förtydligats och ersättare för olika uppgifter hade definierats. TVO sammanfattade inte status för OL3:s instruktioner och den slutliga säkerhetsredovisningen under inspektionen. Kommunikationen med TVO:s radiokemiska laboratorium hade förbättrats jämfört med tidpunkten för den föregående inspektionen. Sedan införandet har det i OL3:s avfallssystem förekommit fel som har reparerats. Enligt TVO har de upptäckta felen varit små, med undantag för de fel som uppstod i evaporatorn hösten 2022. Reparation av fel har ibland tagit lång tid på grund av till exempel långa leveranstider för reservdelar. Vid inspektionstillfället var systemen i funktionsdugligt skick.

På grundval av inspektionen överensstämmer hanteringen av avfall från kraftverket med de fastställda författningarna. STUK ställde inga krav baserade på inspektionen.

Konstaterande av PTO-beredskap, 2–3.3.2023

Vid inspektionen av anläggningsenhet OL3 konstaterades att anläggningen var redo att övergå från provdriftsfasen till den kommersiella driftsfasen (s.k. PTO-fas). Syftet med inspektionen var att fastställa TVO:s organisations beredskap att ta över OL3-anläggningen från anläggningsleverantören i sin helhet. Vid inspektionen behandlades de åtgärder som TVO:s ledning vidtagit i samband med ändrade ansvarsområden, identifiering av risker i samband med organisationens verksamhet, organisationens kompetensnivå och ledningssystemets beredskap. Dessutom granskades TVO:s förmåga att hantera anläggningen och situationen när det gäller slutförandet av ärenden som fortfarande är öppna.

På grundval av inspektionen var det inte möjligt att fullt ut kontrollera beredskapen för kommersiell drift, eftersom det fortfarande återstod mycket arbete. Till exempel var överenskommelsen om garantiorganisationen och förfarandena mellan anläggningsleverantören och TVO fortfarande oavslutad. Under de senaste månaderna har dock framsteg gjorts på ett antal områden och TVO konstaterades ha heltäckande förfaranden för att övervaka hur beredskapen framskrider.

Vid inspektionen fäste man uppmärksamhet vid TVO:s underhållsresurser, för vilka det fortfarande fanns brister jämfört med det målläge som TVO fastställt både när det gäller antalet anställda och personalens introduktion, inklusive system som är viktiga ur säkerhetssynpunkt. STUK ansåg det viktigt att man genom samarbetsavtal med anläggningsleverantören och andra underleverantörer kan kompensera för situationen.

STUK ställde inga krav baserade på inspektionen. STUK fortsätter att övervaka TVO:s verksamhet som en del av sin normala övervakning.