PORA-tertialårsrapport 1/2023

Under första tertialet år 2023 fortsatte STUK behandlingen av materialet i Posivas ansökan om drifttillstånd. STUK konstaterade att inte allt material som inlämnades uppfyllde de krav som ställdes för material i en ansökan om drifttillstånd.

I takt med att behandlingen fortskrider utarbetar STUK en begäran om utredning av det bristfälliga materialet till Posiva, på grundval av vilken Posiva ska uppdatera materialet och skicka in det på nytt till STUK för behandling. Under första tertialet skickade STUK en begäran om utredning av den slutliga säkerhetsbeskrivningen och säkerhetsmotiveringarna för långsiktig säkerhet.

STUK observerade brister särskilt i beskrivningarna av systemen i den slutliga säkerhetsbeskrivningen. I den slutliga säkerhetsbeskrivningen ska Posiva presentera information om de kärntekniska anläggningarna som beskriver anläggningarna innan inkapslingen av kärnbränslet påbörjas. För närvarande beskriver en del av den information som presenteras inte de slutliga anläggningarna, utan snarare hur de har planerats. STUK fann dessutom att den slutliga säkerhetsbeskrivningen inte innehöll tillräckligt noggrann information som Strålsäkerhetscentralen utgående från YVL-anvisningarna kräver att presenteras i den slutliga säkerhetsbeskrivningen. Kraven i begäran om utredning avser komplettering av dessa frågor.

Vid granskningen av Posivas säkerhetsmotiveringar för långsiktig säkerhet gjorde STUK vissa granskningsobservationer och observationer på grundval av vilka STUK kräver kompletterande uppgifter. I den första begäran om utredning ställer STUK frågor om bland annat det inledande skedet efter stängning och dess avvikelser samt systemets beteende på lång sikt. STUK har under första tredjedelen av året även inlett beredningen av nästa begäran om utredning gällande säkerhetsmotiveringarna.

Under det första tertialet tillverkade, installerade och driftsatte Posiva de system som krävs för inkapsling och slutförvaring. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen kräver lyft- och flyttanordningar för att flytta använt kärnbränsle och en flyttbehållare eller kapsel som innehåller det. STUK har granskat konstruktionsplanerna för dessa lyft- och flyttanordningar.

STUK övervakar även tillverkningen av lyft- och flyttanordningarna. STUK har genomfört bygginspektioner för utrustning vars tillverkning har framskridit tillräckligt. Vid inspektionerna konstateras att konstruktionen har förverkligats i enlighet med planerna och de godkända tillverkningsmetoderna.

Posivas driftsättning av den kärntekniska anläggningen innefattar testning av systemen. Med testningen säkerställer Posiva att systemen fungerar som planerat. Vissa av systemen är säkerhetsklassade, vilket innebär att deras funktion är avgörande för kärn- och strålsäkerheten. STUK övervakar provdriften av sådana system, granskar testningsplanerna för systemen och följer provdrifterna på plats. Under första tertialet genomförde Posiva den första provdriften av ett säkerhetsklassat system. Planerna för följande provdrifter är under behandling på STUK.

STUK genomförde två inspektioner som en del av bygginspektionsprogrammet, varav den första fokuserade på hanteringen av förändringar i Posivas projekt och organisation för operativa ändamål. Baserat på inspektionen förefaller Posivas rutiner för ändringshantering lämpliga och uppfyller huvudsakligen de relevanta säkerhetskraven. Den organisatoriska förändringen i samband med övergången till driftskedet är betydande ur säkerhetssynpunkt, och Posiva kommer att göra en bedömning av den organisatoriska förändringens inverkan på säkerheten. Kravet som STUK ställer under inspektionen gäller metoderna för bedömning av en framtida organisationsförändring.

Den andra inspektionen av bygginspektionsprogrammet fokuserade på driftsinstruktionerna för Posivas kärntekniska anläggning, utbildningen av anläggningsoperatörer och hanteringen av mänskliga faktorer. Vid inspektionen konstaterades att Posiva fortfarande håller på att utarbeta bruksanvisningen för den kärntekniska anläggningen och de metoder som krävs för att driva den.

Vid inspektionen konstaterades att metoderna för godkännande av operatörerna vid Posivas kärntekniska anläggning ännu inte är helt slutförda. STUK övervakar utvecklingen och genomförandet av metoderna för godkännande. Vid inspektionen behandlades hanteringen av mänskliga faktorer i planeringen och förbättringen och uppföljningen av tillförlitligheten hos mänskliga handlingar. Vid inspektionen konstaterades att Posivas plan för integrerad systemvalidering inte i tillräcklig utsträckning omfattar störningar och nödsituationer. STUK har under inspektionen krävt att detta ska rättas till.