Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella touko–elokuussa 2023

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki neljä käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista kaksi tehtiin laitospaikalla ja kaksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus, 2.–5.5.2023

Tarkastus kohdistui laitoksen tietoturvallisuuteen tarkastuksen painopistealueiden mukaisesti. Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että tietoturvallisuuden osa-alueella luvanhaltijan projektinhallinta-, henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin hyviä käytäntöjä.

Luvanhaltijalla on suunnitelmia tietoturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen Loviisan voimalaitoksen kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi ja tietoturvallisuus huomioidaan myös laitoksen muissa kehitysprojekteissa. Loviisan voimalaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät muutostyöt ja muut kehityskohteet etenevät aikataulujensa mukaisesti. STUK seuraa näitä osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Turvallisuustoiminnot, 2.–3.5.2023

Vuoden 2023 Turvallisuustoiminnot -tarkastuksen aiheena oli polttoaine ja reaktori. Näihin liittyen tarkastettiin kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyjä sekä reaktorin käytönaikaista valvontaa instrumentoinnista simulointiin ja näihin liittyvien järjestelmien tilaa. Lisäksi käytiin läpi henkilöstön määrää ja osaamista sekä ohjeiston tilannetta.

Reaktorin valvontajärjestelmää on kehitetty Fortumin oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta mm. tutkimalla reaktorin suoritusarvolaskennan päivitysten vaikutusta laskentatuloksiin. Reaktorin valvontaan liittyvien automaatiojärjestelmien tilanne oli hyvä: Merkittäviä vikoja, varaosapuutteita tai suuria uusia kehitystarpeita ei tunnistettu.

Kriittisyysturvallisuuteen liittyvissä onnettomuusanalyyseissä ja -selvityksissä Fortum tukeutuu vahvasti alihankkijoihin, joten omaa osaamista voi tällä alueella mahdollisuuksien mukaan kehittää.

Polttoaineen siirroissa vuoden 2018 organisaatiomuutoksen jälkeen tapahtunut kehitys on ollut positiivista. Polttoaineen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on tarkastuksen perusteella riittävä ymmärrys kriittisyysturvallisuudesta onnettomuustilanteiden varalta. Polttoaineen käytöstä vastaavassa ryhmässä on ollut lähiaikoina vaihtuvuutta ja uusia henkilöitä ollaan rekrytoimassa, mikä asettaa tarpeen huolehtia osaamisen kehittämisestä tällä alueella.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella aihealue on vaatimusten mukaisessa kunnossa. STUK seuraa polttoaineen käytöstä vastaavan ryhmän resurssitilanteen ja osaamisen kehittymistä muun valvonnan yhteydessä.

Kemia, 9.–10.5.2023

Tarkastuksessa tarkastettiin luvanhaltijan menettelyjä liittyen primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan, polttoainealtaiden vesikemian ja radiokemian valvontaan sekä laboratoriotoiminnan laadunvalvontaan. Tarkastuksessa käsiteltiin henkilöresursseja riittävyyden ja osaamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin ohjeiston ajantasaisuutta ja jatkuvatoimisten analysaattorien laitehallintaa sekä analyysitulosten käyttöä vesikemian ja radiokemian ohjauksessa.

Tarkastuksen perusteella Käyttökemian organisaation hallinnoimien pätevyyksien määrä on kyetty pitämään hyvällä tasolla riippumatta siitä, että organisaatiossa on viime aikoina ollut paljon vaihtuvuutta. Organisaation resurssimäärää on kasvatettu varmistamaan Fortumin omaa osaamista mm. jäteanalytiikan osalta.

Kemian laboratorion laadunhallinta on hyvällä tasolla. Primääri- ja sekundääripiirin vesikemia ja vesikemian tilan seuranta on hyvällä tasolla. Aktiivisuustasojen muutokset ovat pysyneet maltillisina. Aktiivisuusseurantaa suorittavien vastuuhenkilöiden osaamista on tärkeä vielä syventää jalkauttamalla koulutusten opit käytäntöön. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumilta arviota ja tarvittaessa täydennystä vuosiraportissa esitettävistä nuklideista radiokemiallisten ilmiöiden seurannan todentamisen kannalta.

Turvallisuussuunnittelu, 22.–25.5.2023

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen deterministisiin turvallisuusanalyyseihin. Tarkastuksessa käsiteltiin käytössä olevia tietokoneohjelmien kelpuuttamiseen, laskentamallien laatimiseen, analyysitapausten määrittelyyn ja analyysien tulosten käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja niiden kehitystarpeita.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Fortumin asiantuntemus prosessianalyysien osalta on vahvaa ja asiantuntijoiden määrä on riittävä. Menettelyt determinististen turvallisuusanalyysien tekemiselle ovat systemaattisia ja vakiintuneita.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammi–huhtikuussa 2023

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki kaksi käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista toinen tehtiin läsnätarkastuksena ja toinen etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Säteilysuojelu, 25.–27.4.2023

Säteilysuojelun tarkastuksen yhtenä pääaiheena oli käyttökokemuksista oppiminen säteilysuojelun vastuualueella. Samalla saatiin tietoa Fortumin käyttökokemustoiminnan menettelyjen toimivuudesta. Käyttökokemusten avulla on pystytty parantamaan esimerkiksi kontaminaationhallintaa. Toisaalta aikataulupaineet ovat heikentäneet jonkin verran käyttökokemuksista oppimisen tehokkuutta.

Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi säteilysuojelun resurssitilanne ja ohjeistuksen ajantasaisuus, ALARA-toimenpideohjelman toteutuminen, alfasäteilyn mittausohjelma, säteilynsuojelun formaali itsearviointi ja muita ajankohtaisia asioita sekä käynnissä olevien kehityskohteiden toimenpiteiden tilanne.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että Fortum panostaa säteilyturvallisuuden kehittämiseen ja ALARA-periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarkastuksessa STUK edellytti Fortumilta yhteenvetoa käytetyn polttoaineen varastorakennuksen alapuolisten huonetilojen (ns. hiekkatilojen) YVL-ohjeiden vaatimusten täyttymisestä käynnissä olevien vuodonvalvontalinjojen parannusten jälkeen sekä tiedot kemian laboratorion ilmastointikoneiden suodattimien aktiivisuusmittaustuloksista.

Turvajärjestelyt – fyysinen suojaus, 25.–26.4.2022

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että turvajärjestelyissä luvanhaltijan henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta sekä ohjeiden ajantasaisuus ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin useita hyviä käytäntöjä. STUK seuraa tarkastuksessa havaintoina kirjaamiensa asioiden edistymistä osana normaalia valvontaa.

Luvanhaltijalla on niin ikään riittävät suunnitelmat turvajärjestelyjen jatkuvaan parantamiseen Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Tähän tähtäävät muutostyöt ja muut kehityskohteet etenevät suunnitelmallisesti. STUK seuraa näitä asioita jatkuvasti osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.