Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella touko–elokuussa 2023

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki Olkiluodon ydinvoimalaitoksella neljä käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta, jotka kaikki toteutettiin läsnätarkastuksena.

Automaatiotekniikka, 14.–15.6.2023

Automaatiotekniikan tarkastus kohdistui Olkiluodon kaikkien kolmen laitosyksikön automaatiotekniikan järjestelmiin, organisaatioon sekä ohjeisiin. Erityisaiheina tarkastuksessa käsiteltiin automaatiotekniikan konfiguraation hallinnan kehittymistä sekä STUKissa käsitellyistä käyttötapahtumaraporteista seuranneita automaatioon kohdistuvia selvitettäviä asioita. Tarkastuksessa käsiteltiin myös automaatiotekniikan suunnitteluorganisaatioon ja resursseihin liittyviä asioita.

Edellisessä automaatiotekniikan tarkastuksessa vuonna 2020 STUK kiinnitti huomioita laitosyksiköiden OL1/OL2 konfiguraation hallintaan. Tarkastuksen perusteella asioissa oli tapahtunut kehitystä. Vuoden 2020 tarkastuksen havainnot on kuvattu ”Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta” -vuosiraportissa.

Automaatiotekniikan toimenpiteet käyttötapahtumaraporteissa raportoitujen virheiden korjaamisessa olivat asiaankuuluvat ja ohjeet olivat ajan tasalla.

TVO:n automaatiotekniikan resurssitilanne on parantunut, mutta rekrytointeja on tulossa muun muassa eläköitymisten seurauksena ja joidenkin asiantuntijoiden saatavuudessa on edelleen haasteita. Tarkastuksen perusteella TVO:n automaatiotekniikan menettelyt tarkastettujen aihealueiden osalta täyttävät asetetut säädökset. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Turvallisuustoiminnot (OL1/OL2), 29.–30.5.2023

Laitosyksiköihin OL1/OL2 kohdistuneessa Turvallisuustoiminnot -tarkastuksessa arvioitiin menettelyjä, joilla TVO varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja -perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2023 tarkastuksen kokonaisuus oli ”Polttoaine ja reaktori”, joiden osalta tarkastus kohdennettiin reaktorin valvontajärjestelmiin sekä kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyihin. Lisäksi tarkastuksessa todennettiin TVO:n reaktorin valvonnan henkilöstöresursseja ja osaamisen hallinnan menettelyjä.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on reaktorivalvonnassa ja kriittisyysturvallisuudessa käytettävissään riittävät ja ammattitaitoiset resurssit ja selkeät menettelyt. Tarkastuksen perusteella toiminta täyttää asetetut säädökset. STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

Vuosihuolto, 16.4.–19.5.2023

Vuosihuoltoihin kohdistuvassa tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin laitosyksikköjen OL1 ja OL2 vuosihuoltojen toteutukseen liittyviä toimia. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alan tarkastajia, jotka seurasivat toimintaa, tekivät laitoskierroksia, haastattelivat työntekijöitä ja valvoivat suunniteltujen töiden etenemistä. Vuosihuollon aikana toteutetuilla laitoskierroksilla kiinnitettiin erityistä huomiota irto-osien hallinnan menettelyihin sekä turvaluokiteltujen tarveaineiden (TLTA) käyttöön työkohteilla.

TVO:n toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta TVO:n vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin – turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. TVO:n ohjeistuksen mukaisesti TLTA-luokan 4 kemikaali tai tarveaine vaatii tapauskohtaisen käyttöohjeistuksen. STUKin suorittamien laitoskierroksien aikana työkohteilla ei voitu todentaa käytössä olevan tarveaineen tai kemikaalin käytön ohjeistusta tai soveltuvuutta työkohteeseen. Esitetyllä vaatimuksella edellytettiin TVO:ta kehittämään menettelyitään TLTA-luokkaan 4 kuuluvan tarveaineen tai kemikaalin käytön ohjeistuksessa.

OL3 kunnossapidon töidenhallintajärjestelmä, 7.–9.6.2023

STUK toteutti ylimääräisen tarkastuksen OL3-laitosyksikön kunnossapidon töidenhallintajärjestelmän (KUPI) käyttöön ja ajantasaisuuteen. Tarkastuksessa käytiin läpi järjestelmän käyttöön liittyviä menettelyitä ja tilannetta erillisten esimerkkien kautta. Tarkastus toteutettiin ennalta ilmoittamattomana, kuitenkin niin, että TVO sai tiedon tarkastuksesta kaksi päivää ennen tarkastusta, jotta heillä oli mahdollisuus varata riittävät resurssit tarkastukseen.

KUPI-järjestelmä on ollut pitkään käytössä OL1/2-laitosyksiköillä. TVO on yhtenäistämässä menettelyjä ja ottanut saman järjestelmän käyttöön myös OL3:lla. Järjestelmä on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, mutta tarkastuksen perusteella sen käyttöönotto ja käyttäminen on sujunut yleisellä tasolla hyvin. Yhteisten toimintatapojen vakiinnuttaminen vaatii vielä työtä ja tehostettua seurantaa. Erotussuunnitelmien osalta on tehty useita kirjauksia TVO:n poikkeamien ja turvallisuushavaintojen seurantajärjestelmään. STUK seuraa korjaavien toimenpiteiden tilannetta osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Vaatimuksilla edellytettiin TVO:ta kehittämään kiireellisten vikojen kokonaistilanteen seurannan menettelyjä sekä töiden ajantasaisen tilanteen saatavuutta töidenhallintajärjestelmästä. STUK todentaa syksyllä 2023 pidettävässä OL3:n Käyttötoiminta-tarkastuksessa, että edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset toimenpiteet on tehty.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammi–huhtikuussa 2023

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki kuusi käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista viisi tehtiin läsnätarkastuksena ja yksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Käyttötoiminta (OL1/OL2) 23.–24.3.2023

Laitosyksiköiden OL1 ja OL2 käyttötoimintaan kohdistuneessa tarkastuksessa todennettiin käyttöyksikön resurssitilannetta, käyttöyksikön toiminnan mittareita, poikkeamien, kehitysehdotusten ja turvallisuushavaintojen käsittelytilannetta sekä valvomon digitaalisten käyttöliittymien epäkäytettävyystilanteisiin varautumista. Tarkastuksen aikana suoritettiin laitoskierros laitosyksiköiden valvomoihin.

Tarkastuksen perusteella käyttöyksikön resurssitilanne on hyvä. Tulevaisuuden tarpeita varten uusia ohjaajien koulutusryhmiä on perustettu säännöllisin väliajoin. Käyttöyksiköllä todettiin olevan järjestelmälliset menettelyt poikkeamien, kehitysehdotusten ja turvallisuushavaintojen käsittelyyn ja toimenpiteiden seurantaan. Käyttöyksiköllä on käytössä useita mittareita, jotka sisältävät sekä turvallisuuteen että käytettävyyteen liittyviä asioita. Mittareiden avulla seurataan muun muassa ohjaajien kuormittavuutta lisääviä asioita sekä käyttötoimintaan vaikuttavien vikojen määrää ja tilannetta.

Laitosyksiköiden OL1 ja OL2 päävalvomoihin kohdistetulla laitoskierroksella todennettiin, miten käyttövuorot tuntevat menettelyt ja ohjeet digitaalisten käyttöliittymien vikatilanteissa. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin käyttövuorot tuntevat päivitetyn ohjeistuksen reaktorin pinnanmittauksen vikatilanteessa, jossa mittaus näyttää aiheettomasti korkeaa reaktorin pintaa. Tarkastuksen perusteella edellä mainittuihin vikatilanteisiin oli käytettävissä asiamukainen ohjeistus, ja käyttövuorot tunsivat niitä koskevat menettelyt hyvin.

Tarkastuksella todennetut TVO:n käyttötoiminnan menettelyt täyttävät asetetut säädökset. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Palontorjunta 25.–26.4.2023

Palontorjunnan tarkastuksessa arvioitiin TVO:n palontorjuntajärjestelyjen toimivuutta. Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti laitospalokunnan resursseihin ja uusien henkilöiden perehdytykseen, jotka oli tunnistettu aiemmissa tarkastuksissa ja muussa STUKin valvonnassa haasteellisiksi osa-alueiksi. Tarkastuksen yhteydessä toteutettiin laitoskierros OL3 laitosyksikölle.

Tarkastuksen perusteella TVO on selvinnyt laitospalokunnan pahimman resurssipulan yli. Uudet henkilöt on rekrytoitu ja perehdytys on edennyt siihen, että henkilöt on siirretty vuoroon. Vajautta on vielä kahden henkilön verran ja rekrytointi on yhä käynnissä. Perehdytysjärjestelyt on hyvin toteutettu. Erityisesti koulutuksessa käytetystä palosimulaattorista on saatu positiivista palautetta.

OL1:llä uusittavan varavoimadieselin työmaalla tammikuussa 2023 tapahtuneesta syttymästä tehtyä raporttia käsiteltiin tarkastuksessa. Syttymä sammui itsestään nopeasti, eikä tapahtumasta ollut uhkaa ydinturvallisuudelle. Raportti paljasti puutteita alihankkijoiden toiminnassa ja näiden osalta TVO määritti korjaavia toimenpiteitä asianmukaisesti.

Laitoskierroksella havaittiin OL3:lla puutteita varastointialueiden merkinnöissä sekä irtaimiston maanjäristyskiinnityksessä. Muuten laitoksen siisteystaso oli korkea eikä ylimääräistä palokuormaa havaittu.

Tarkastuksella todennetut TVO:n palontorjuntajärjestelyt täyttävät asetetut säädökset. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus koskien OL3:lla havaittuja puutteita maanjäristyskiinnityksissä. STUK seuraa TVO:n palokunnan resurssitilanteen kehittymistä osana normaalia valvontaansa.

Säteilysuojelu 7.–9.3.2023

Säteilysuojelun tarkastus kohdennettiin käyttökokemuksista oppimiseen säteilysuojelun vastuualueella. Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi säteilysuojeluohjeiden kattavuutta sekä alfamittauksista saatuja mittaustuloksia. Myös muut ajankohtaiset asiat säteilysuojelussa käytiin läpi.

TVO:n säteilysuojeluorganisaatiossa käyttökokemuksien käsittely on asianmukaista. Järjestelmällistä menettelyä käsitellä eri vastuualueista kertyvää käyttökokemustietoa kokonaisuutena ei kuitenkaan ole käytössä. Yhteistä tilannekuvaa käyttökokemuksista ja mahdollisista ongelma-alueista muodostetaan vapaamuotoisin keskusteluin, minkä TVO on havainnut käytännössä toimivaksi menettelyksi.

Olkiluoto 3:n koekäytöt ovat edenneet säteilysuojelun osalta suunnitellusti. Laitoskierroksella tutustuttiin säteilymittausjärjestelyihin Olkiluodon varastorakennuksissa.

Tarkastuksen perusteella TVO:n säteilysuojelumenettelyt täyttävät kokonaisuutena asetetut säädökset. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella esitettiin kolme vaatimusta, joilla edellytettiin TVO:lta toimenpiteitä tiettyjen aihealueiden osalta. Vaatimukset koskivat säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttöön liittyvää kehityssuunnitelmaa, ALARA-toimenpidesuunnitelman loppuunsaattamista sekä säteilysuojeluohjeiston kohdentamista ja päivittämistä.

Turvajärjestelyt, 25.–28.4.2023

Turvajärjestelyjen tarkastuksessa aiheina olivat viimeaikaiset kehitystyöt ja muut ajankohtaiset asiat, tietoturvallisuus, ml. toimitusketjun hallinta, voimalaitosjätteen loppusijoitusluola sekä käytännön toiminta ja käyttökokemukset, joita todennettiin laitoskäynnillä. Tarkastuksen yhteydessä tehtiin vuosihuoltoon liittyvä tietoturvallisuustarkastus.

TVO:lla on meneillään kattava turvajärjestelyjen arviointi- ja kehitysprojekti. Lisäksi meneillään on aiemmin aloitettuja turvavalvontajärjestelmien parannus- ja päivityshankkeita sekä yksittäisiä välittömiä toimenpiteitä.

Tarkastuksessa tehtiin useita positiivisia havaintoja ja esitettiin kaksi vaatimusta.

Voimalaitosjätteet, 28.–29.3.2023

Voimalaitosjätteiden tarkastus kohdentui ensisijaisesti laitosyksikön OL3 jätehuoltojärjestelyihin. Lisäksi tarkastettiin ydinjätehuollon toimenpiteiden suunnittelua kokonaisuutena, ydinjätehuollon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä ohjeiston ajantasaisuutta. Tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Jätteiden käsittely- ja varastointitilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä todennettiin tarkastukseen sisältyneellä laitoskierroksella.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on käytettävissään riittävät resurssit käyvien voimalaitosten jätehuollon hoitamiseksi. Vastuita ja valtuuksia oli toimihenkilöiden osalta selkeytetty sekä varahenkilöt eri tehtäville määritelty. OL3:n ohjeiston ja lopullisen turvallisuusselosteen tilanteesta TVO ei esittänyt yhteenvetoa tarkastuksella. Yhteydenpito TVO:n radiokemian laboratorion kanssa oli parantunut edellisen tarkastuksen ajankohtaan verrattuna. OL3:n jätejärjestelmissä on esiintynyt käyttöönoton jälkeen vikoja, joita on korjattu. TVO:n mukaan havaitut viat ovat olleet pieniä lukuun ottamatta haihduttimessa syksyllä 2022 esiintyneitä vikoja. Vikojen korjaaminen on toisinaan vienyt kauan aikaa mm. varaosien pitkien toimitusaikojen takia. Tarkastushetkellä järjestelmät olivat käyttökunnossa.

Tarkastuksen perusteella voimalaitosjätteiden hallinta täyttää asetetut säädökset. STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

PTO-valmiuden todentaminen, 2.–3.3.2023

Laitosyksikköön OL3 kohdistuneessa tarkastuksessa todennettiin laitoksen organisaation ja toiminnan valmiutta siirtyä koekäyttövaiheesta kaupallisen käytön vaiheeseen (ns. PTO-vaihe). Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua TVO:n organisaation valmiudesta ottaa OL3-laitos kokonaisuudessaan haltuun laitostoimittajalta. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n johdon toimenpiteitä liittyen vastuusuhteiden muutokseen, organisaation toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen, organisaation osaamisen tasoon ja johtamisjärjestelmän valmiuteen. Lisäksi tarkastettiin TVO:n kykyä laitoksen hallintaan sekä vielä avoinna olevien asioiden sulkemisen tilannetta.

Tarkastuksen perusteella ei voitu täysin todentaa kaupallisen käytön valmiutta, koska paljon asioita oli vielä kesken. Esimerkiksi takuuorganisoitumisesta ja menettelyistä sopiminen laitostoimittajan ja TVO:n välillä oli vielä kesken. Edistystä oli kuitenkin tapahtunut monilla osa-alueilla viime kuukausina ja TVO:lla todettiin olevan kattavat menettelyt seurata valmiuden edistymistä.

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota TVO:n kunnossapidon resursseihin, jonka osalta oli TVO:n asettamaan tavoitetilaan nähden vielä puutteita sekä henkilömäärissä että henkilöiden perehtyneisyydessä, myös turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien kohdalla. STUK piti tärkeänä, että yhteistyösopimuksilla laitostoimittajan ja muiden alihankkijoiden avulla pystytään kompensoimaan tilannetta.

STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella. STUK jatkaa TVO:n organisaation toiminnan seurantaa osana normaalia valvontaansa.