STUK säkerställde säkerheten vid kärnkraftverken genom sin övervakning

År 2023 övervakade Strålsäkerhetscentralen (STUK) säkerheten vid de kärnkraftverk som är i drift och såg till att gällande lagar och rättsakter följdes vid användningen av kärnenergi och att det inte förekommit några händelser som äventyrade säkerheten i verksamheten. Förra året gjorde STUK sammanlagt 36 inspektioner vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto i enlighet med driftinspektionsprogrammet.  En del av inspektionerna var relaterade till anläggningarnas årsrevisioner.

Övervakningen av kärnsäkerheten grundar sig på de skyldigheter och det ansvar som fastställs i kärnenergilagen (990/1987). Tillståndsinnehavaren ska sörja för säkerheten, och STUK säkerställer genom sin övervakning att tillståndsinnehavaren tar sitt ansvar.

Förra året utförde STUK 16 inspektioner enligt driftinspektionsprogrammet på Fortum Power and Heat Oy:s (Fortum) kärnkraftverk i Lovisa. Inspektionerna utfördes både på plats och som en kombination av inspektion på distans och på plats, det vill säga som så kallade hybridinspektioner. 

Fortum utförde en så kallad kort årsrevision av båda enheterna i kärnkraftverket i början av hösten 2023. I samband med årsrevisionen ägnas särskild uppmärksamhet åt strålsäkerheten, eftersom arbeten utförs på platser där man under anläggningens normala drift på grund av strålningen inte vistas. Årsrevisionen genomfördes säkert och stråldoserna för de som deltog i underhållsarbetet var fortsatt låga.

I början av 2023 gav STUK sitt utlåtande om fortsatt drift av kärnkraftsenheterna i Lovisa fram till 2050. STUK konstaterade i sitt utlåtande att Fortum har tagit hand om säkerheten vid  kraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 enligt gällande rättsakter. Enligt STUK:s bedömning har Fortum också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift samt för att hantera anläggningens åldrande. Tillstånd för fortsatt drift beviljades av statsrådet i februari 2023. 

"Fortums nya tillstånd har reflekterats i STUK:s övervakningsarbete: vi ser till att allt på anläggningen är i ordning med tanke på livstidshanteringen och att planerna för mellanlagring av använt bränsle under ytterligare år är tydliga. Man har också velat få en tydlig bild av Fortums hantering av ombyggnadsarbeten, eftersom Fortum med det nya tillståndet under de närmaste åren kommer att påbörja omfattande förnyelser för att säkerställa att anläggningens säkra livslängd fortsätter från 2030 till 2050. STUK fortsätter med dessa fokusområden även under 2024", säger projektledare Tomi Koskiniemi.

Driftsättningsfasen för Olkiluoto 3 har slutförts

STUK genomförde under förra året sammanlagt 20 inspektioner enligt inspektionsprogrammet på Industrins Kraft Abp:s (TVO) kärnkraftverk i Olkiluoto. Årsrevisionen på Olkiluotos första och andra enhet genomfördes våren 2023. Cirka 30 av STUK:s sakkunniga övervakade årsrevisionen. Årsrevisionen förflöt säkert baserat på STUKs övervakningsobservationer.

STUK fortsatte övervakningen av effekttester under idrifttagningsfasen av anläggningsenheten Olkiluoto 3. De driftsättningstester som utfördes på anläggningen var i sin helhet framgångsrika med tanke på kärnsäkerheten. Efter driftsättningen startade anläggningen sin regelbundna elproduktion i april 2023. STUK följde Olkiluoto 3 -anläggningsenhetens första driftperiod, och inga väsentliga avvikelser i anläggningens driftsäkerhet som skulle ha haft omedelbar inverkan på säkerheten konstaterades.

"Under 2023 nåddes en viktig milstolpe för Olkiluoto 3-anläggningen och dess övervakning, när provdrifterna framgångsrikt slutfördes och den reguljära elproduktionen inleddes. Nu fortsätter övervakningen på samma sätt som för övriga kärnkraftverk i Finland", konstaterar projektledare Essi Vanhanen på STUK.

Kärnkraftverkens omgivning övervakas

Det är kärnkraftsbolagen som ansvarar för kärnkraftverkens säkerhet. Dessutom mäter och observerar kärnkraftsbolagen strålningen och radioaktiva ämnen i miljön kring kraftverken. STUK:s övervakning kompletterar och verifierar kärnkraftsbolagens egna miljöobservation.

STUK övervakar strålningen i miljön genom att samla in prov på land- och havsmiljöer nära kärnkraftverk samt av utomhusluften. Dessutom följer STUK halterna av radioaktiva ämnen i människor som bor i kärnkraftverkens näromgivning.

STUK:s övervakningsrapport ”Strålövervakning i kärnkraftverkens omgivning i Finland 2023” kommer ut i början av sommaren 2024.

Läs mer om övervakning av kärnsäkerhet