Behandling av personuppgifter som ges via respons- och frågeformulär

Uppgifterna i respons- och frågeformulären på webbplatsen stuk.fi lagras i ärendehanteringssystemet (Efecte) i Strålsäkerhetscentralens (STUK) registratorkontor om meddelandets avsändare själv har lämnat sina personuppgifter för att Strålsäkerhetscentralen ska kunna kontakta avsändaren.

Personuppgiftsansvarig

trålsäkerhetscentralen/Registratorskontoret

Kontaktuppgifter

Strålsäkerhetscentralen, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Postadress: STUK/Registratorskontoret, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Telefon: 09 759 881 (växel)
E-postadress: stuk(at)stuk.fi

Registrets namn

Fråga om strålning/Respons

Dataskyddsombud

Telefon: 09 759 88 340
E-postadress: dataskyddsombud(at)stuk.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

På STUK:s webbplats används nätblanketter som gör det möjligt för besökarna att kontakta STUK via webbplatsen. På webbplatsen finns blanketter för respons och frågor. Dessutom är det möjligt att på innehållssidan skicka särskild respons för sidan. De som besöker webbplatsen kan också skicka e-post till adressen [email protected].

På blanketterna kan besökarna uppge sin e-postadress och andra kontaktuppgifter som gör det möjligt att kontakta avsändaren så som hen önskar och besvara respons/förfrågningar. Det är emellertid också möjligt att skicka meddelanden utan att uppge e-postadressen.

Uppgifterna i de webbformulär och e-postmeddelanden som skickas till registratorskontoret lagras i ärendehanteringssystemet (Efecte) i STUK:s registratorkontor.

Rättsgrunden för behandlingen av uppgifter

Behandlingen av den persons personuppgifter som skickar respons baserar sig på personens samtycke.

De registrerades grupper

Personer som skickar meddelanden via respons- eller webbformulär på webbplatsen stuk.fi eller via stuk(at)stuk.fi eller andra e-postadresser som anges på webbplatsen.

Personuppgifter som behandlas

Den som lämnar respons ombeds på nätblanketten att lämna sin e-postadress om hen önskar få svar av STUK. All den information som den som skickar responsen eller frågan lämnar om sig själv, t.ex. namnet, sparas i registratorkontorets ärendehanteringssystem.

Enskilda meddelanden lämnas enbart till de sakkunniga hos STUK vars sakkännedom behövs för svaret eller till vilka responsen är riktad. Uppgifter överlåts inte från registret i andra syften än för att behandla meddelanden.

Frågor och svar kan publiceras under Vanliga frågor på STUKs webbplats på så sätt att frågan och svaret har utformats i en allmän form och avsändaren inte kan identifieras.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Personuppgifter inhämtas från de registrerade själva som skickar personuppgifter via nätblanketter eller e-postmeddelanden.

Grupper som tar emot personuppgifterna

STUK överlåter inte personuppgifterna vidare.

Överförs uppgifter utanför EU-/EES-området och till internationella organisationer eller har dessa tillgång till uppgifterna?

Personuppgifter överlåts inte vidare och utomstående har inte tillgång till uppgifterna.

Planerade tider för avlägsnande av informationsgrupper

Meddelanden som skickas via webbtjänsten stuk.fi till registratorskontorets ärendehanteringssystem eller e-postadresser raderas inte om inte den registrerade separat begär detta.

Tillgodoseende av den registrerades rättigheter

Rätt till insyn i personuppgifterna

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den registeransvariga om att personuppgifterna som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få insyn i personuppgifterna och information om behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att korrigera uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvariga utan ogrundat dröjsmål rättar till oprecisa och felaktiga uppgifter om den registrerade.

Rätt att få uppgifter avlägsnade

En person har rätt att få uppgifterna avlägsnade bl.a. när

  • samtycket återkallas och det inte finns annan laglig grund för behandlingen av dem
  • användningssyftet/behandlingen av uppgifterna har avslutats
  • behandlingen strider mot lagen.

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna bland annat om den registrerade förnekar att uppgifterna stämmer eller om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen.

Rätt att motsätta sig användning

Den registrerade har rätt att motsätta sig användningen av personuppgifterna för direktmarknadsföring.

Den registrerade har också i anslutning till en personlig särskild situation rätt att motsätta sig behandling som är nödvändig med tanke på utförande av en uppgift av allmänt intresse eller för utövande av offentlig makt som tillkommer den registeransvariga eller om behandlingen behövs för att tillgodose registeransvarigas eller tredje parts berättigade intressen.

Så här lämnar du en begäran som gäller personuppgifterna till STUK

Begäran som gäller personuppgifter kan du lämna på en blankett som finns i webbtjänsten stuk.fi på sidan Dataskyddet i STUK. Du kan skicka blanketten elektroniskt eller per post. Vi besvarar begäran så fort som möjligt, dock senast inom en månad. Läs mer om dataskyddet i STUK. (<linkki>)

Är det obligatoriskt att lämna sina personuppgifter?

Du kan skicka meddelanden utan att lämna dina personuppgifter. På nätblanketterna kan du emellertid uppge din e-postadress eller andra kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig på det sätt du önskar och besvara responsen/förfrågan.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Rättskyddsåtgärder

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig kan den registrerade föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling.