Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen förutsätter att arbetsgivaren systematiskt främjar likabehandling och jämställdhet mellan könen och utarbetar en arbetsplatsspecifik jämställdhetsplan och likabehandlingsplan.

Jämställdhet gäller inte enbart kön, det är också jämställdhet mellan olika åldersgrupper, yrkesgrupper och organisationsenheter. STUKs jämställdhets- och likabehandlingsplan är en personalpolitisk plan vars mål är att säkerställa förutsättningarna för jämlik placering av personal i olika uppgifter, lika möjligheter till att avancera i karriären, genomförandet av principen om lika lön i den praktiska lönepolitiken och genomförandet och främjandet av jämställdhet och likabehandling samt icke-diskriminering i all verksamhet.

Cheferna spelar en nyckelroll i utvecklingen av en jämställd organisationskultur som betonar allas uppskattning och samarbete, men varje arbetstagare påverkar och bär ansvaret för detta med sin egen verksamhet. STUKs ledning ansvarar för att planeringen, beslutsfattandet och den övriga verksamheten som gäller STUKs personal och verksamhet följer de förordningar och föreskrifter som utfärdats för att säkerställa och främja jämställdhet och likabehandling.

STUKs jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdaterades 2021 i en samarbetande arbetsgrupp och godkändes av STUKs ledningsgrupp i januari 2022.

Främjandet av jämställdhet i STUKs verksamhet som en myndighets- och expertorganisation
STUK vill i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och accepterar inte någon form av diskriminering på grund av etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, kön, sexuell läggning, religion, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, ålder, familjeförhållanden, politisk eller facklig verksamhet eller någon annan jämförbar omständighet.