Radon i underjordiska gruvor, brytningar och tunnlar

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar exponeringen för radon bland arbetstagare. Enligt 145 § i strålsäkerhetslagen ska verksamhetsutövaren anmäla till STUK gruvdrift enligt gruvlagen samt brytningssarbete och annat arbete i underjordiska korridorer eller tunnlar där den sammanlagda årliga arbetstiden för en arbetstagare överstiger 100 timmar. Anmälan ska göras skriftligen innan verksamheten inleds.

Lämna in en anmälan om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

  • Lämna in en anmälan för underjordiska brytningsarbete och konstruktionsarbete  (formbox) SV TULOSSA
  • Lämna in en anmälan om en gruvverksamhet eller hantering av material och avfall som innehåller naturliga radioaktiva ämnen eller annat arbete som avses i gruvlagen (formbox) SV TULOSSA

(Båda anmälningarna kan göras på samma formbox-blankett. Blanketten finns också på STUKs e-tjänster och blanketter -sidan.)

Referensvärden

Referensvärdet för radonkoncentrationer i arbetet är 300 becquerel per kubikmeter på arbetsplatser där arbetstiden är minst 600 timmar per år. Referensvärdet för exponering för radon på arbetsplatsen är 500 000 becquereltimmar per kubikmeter (Bq h/m3) per år. Exponeringen beräknas som summan av de exponeringar som ackumulerats på alla arbetsställen under året. Rerefensvärdet för exponering för radon på arbetsplatsen gäller inte om arbetstagaren endast arbetar på en arbetsplats där radonkoncentrationen är mindre än referensvärdet för radon inomhus på arbetsplatsen.

Mätningar

Enligt STUK:s föreskrift (STUK S/6/2022) ska radonhalten mätas:

  • Var sjätte månad vid underjordiska brytningsanläggningar; om resultatet av två på varandra följande mätningar i varje mätpunkt är mindre än 100 Bq/m3, kan intervallet mellan radonmätningarna förlängas till ett år.
  • I underjordiska gruvor vartannat år; om resultatet av tre på varandra följande mätningar i varje mätpunkt är mindre än 100 Bq/m3, kan intervallet mellan radonmätningarna förlängas till fem år.

I underjordiska gruvor, brytningar och tunnlar utförs mätningar

  • i den brytningsgrop där grävningen pågår;
  • i underjordiska underhålls- och pausrum som används, och
  • andra underjordiska arbetsplatser som används kontinuerligt.

Radonmätningar ska också göras under konstruktion och efterbehandling av arbeten efter grävning.

I underjordiska gruvor och brytningar är det ofta inte möjligt att utföra radonmätningar under minst två månader, vilket krävs på konventionella arbetsplatser. Därför mäts radonkoncentrationer ofta från tillfälliga luftprover som tas på arbetsställen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar gruvsäkerheten utom strålsäkerheten.

Mer information

Kontakta oss:
[email protected]