Strålsäkerhetsincidenter

Användningen av strålning ska inte orsaka ytterligare, oförutsedd exponering för någon. Trots förebyggande är det inte alltid möjligt att förhindra ytterligare exponering och detta utgör en strålsäkerhetsincident. I de allra flesta fall är konsekvenserna mycket små, men det är också viktigt att ta lärdom av dem för att undvika liknande incidenter i framtiden och för att minska exponeringen till följd av en incident.

Med strålsäkerhetsincident avses en situation där strålsäkerheten äventyras eller kan äventyras till följd av en incident. Som strålsäkerhetsincidenter anses också hälso- och sjukvårdshändelser där patienten utsätts för strålningsexponering som avviker från det planerade. Vid bedömningen av verksamheten identifieras de mest sannolika strålssäkerhetsincidenterna med de allvarligaste konsekvenserna. Man ska vara förberedd på dessa och försöka förhindra att de inträffar. Om möjligheten till betydande strålsäkerhetsincidenter identifieras i förväg ska instruktioner om hur man ska agera i händelse av en strålsäkerhetsincident utarbetas. Verksamhetsutövaren ska anordna utbildning och övningar om omedelbara åtgärder med vilka strålningsexponeringen kan begränsas. Dessutom ska verksamhetsutövaren i förväg fastställa metoderna för att utreda orsakerna till strålsäkerhetsincidenten och dra lärdom av det som har skett.

Strålsäkerhetsincidenter kan också vara nödsituationer med strålrisk. I en nödsituation med strålrisk kräver konsekvenserna av en incident eller kan kräva särskilda skyddsåtgärder. Syftet med åtgärderna är att minska eller begränsa strålningsexponeringen för personer eller den befolkning som deltar i räddningsverksamheten eller skyddsåtgärderna. Mer detaljerad information om nödsituationer med strålrisk finns på sidan Beredskap för strålrisk.

Strålsäkerhetsincidenter ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Anmälningssättet och hur brådskande anmälan är varierar beroende på hur allvarlig händelsen är, dess eventuella konsekvenser och vilka uppföljningsåtgärder som ska vidtas. Till exempel i händelse av en nödsituation med strålrisk ringer man i första hand till nödcentralen främst, varifrån informationen styrs till STUK. Några av de oplanerade händelserna är däremot så små att de inte behöver anmälas till STUK. Att se över dessa incidenter är också viktigt för att göra nödvändiga förändringar i verksamheten för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Exempel på anmälan om olika typer av strålsäkerhetsincidenter

Strålsäkerhetsincident med allvarliga konsekvenser eller som kräver omedelbara åtgärder

Om det är frågan om en nödsituation med strålrisk eller om instruktioner eller råd behövs för att hantera situationen, ska nödcentralen eller STUK kontaktas utan dröjsmål per telefon.  Ett typiskt exempel på denna typ av händelse är en brand på en plats där det finns högaktiva strålkällor, en olaglig handling mot en strålkälla, smältning av en strålkälla eller annan strålsäkerhetsincident som resulterar i eller kan resultera i storskalig förorening.

Anmäl en strålsäkerhetsincident

Strålsäkerhetsincident som ska rapporteras skriftligen utan dröjsmål

STUK underrättas vanligtvis om en strålsäkerhetsincident när den redan har inträffat och konsekvenserna redan är under kontroll. I detta fall kan anmälan göras inom skälig tid, i praktiken inom några dagar efter händelsen och skriftligt. En tidigare anmälan per telefon måste också senare bekräftas skriftligen. För att göra en anmälan och bekräfta en anmälan som gjorts via telefon kan blankett användas. Blankett Anmälan om strålsäkerhetsincident

Anmälan ska innehålla så mycket informationen nedan och så heltäckande som möjligt:

 • verksamhetsutövarens namn och säkerhetstillståndets nummer
 • den strålsäkerhetsansvariges namn
 • namnet på den som gjort anmälan och kontaktinformation
 • tid och plats för händelsen
 • strålkällor kopplade till händelsen
 • beskrivning av strålsäkerhetsincidenten
 • information om eventuellt exponerade personer och den strålningsexponering som de har utsatts för
 • en bedömning av de radioaktiva ämnen som eventuellt släppts ut i miljön
 • omedelbara åtgärder
 • inledande bedömningar av orsakerna till strålsäkerhetsincidenten

Tillståndshavaren ska göra en utredning av den inträffade strålsäkerhetsincidenten. Därefter ska tillståndshavaren lämna mer detaljerad information om orsakerna till och följderna av strålsäkerhetsincidenten. I utredningen ska anges vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra liknande strålsäkerhetsincidenter. En anmälan om en strålsäkerhetsincident kan samtidigt innehålla en utredning i det fall händelsen har behandlats utan dröjsmål. En utredning om en strålsäkerhetsincident kan göras genom att fylla i punkt 5 på blanketten Anmälan om strålsäkerhetsincident.

Exempel på strålsäkerhetsincidenter som ska anmälas utan dröjsmål

 1. strålsäkerhetsincidenter som kan äventyra strålsäkerheten för arbetstagare eller för allmänheten på den plats där strålning används eller i dess omgivning: 
  • brand på en plats med högaktiva strålkällor
  • arbetstagarnas eller allmänhetens exponering för industriell radiografi
  • exponering högre än dosgränsen.

 2. Situationer med betydande oavsiktlig medicinsk exponering:
  • Den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som en patient utsatts för avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade helhetsdosen.
  • Den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som två eller flera på varandra följande patienter blivit utsatta för avviker eller skulle ha kunnat avvika med 5–25 % från den planerade helhetsdosen.
  • Den aktivitet som patienten utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade aktiviteten.
  • Den aktivitet som två eller flera på varandra följande patienter har utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med 10–25 % från den planerade aktiviteten.
  • Fel patient exponeras, när kategorin för den medicinska exponeringen är 1.
  • En undersökning eller åtgärd orsakar en patient eller fel patient en extra effektiv dos på minst 10 mSv.
  • En undersökning, åtgärd eller behandling orsakar en patient en deterministisk skada på grund av extra strålningsexponering.
  • Den dos som ett foster absorberar på grund av extra exponering är minst 10 mGy.
  • Minst 10 patienter orsakas systematisk extra exponering och exponeringen av en enskild patient är minst 50 % större än den planerade exponeringen i sådan verksamhet, där den medicinska exponeringens kategori är 1 eller 2.
  • Annan medicinsk exponering, som är viktig att anmäla till andra verksamhetsutövare för att förhindra motsvarande strålsäkerhetsincidenter.

 3. Förlust, olaglig användning och innehav av en strålkälla som kräver säkerhetstillstånd.

 4. Situationer där radioaktivt material släpps ut avsevärt i inomhusmiljön eller naturen:
  • det radioaktiva ämnets transportförpackning har gått sönder och ämnet sprids i miljön
  • olycka eller hot om utsläpp av radioaktiva ämnen från en anläggning med ett stort antal öppna strålkällor.

 5. Andra avvikande observationer och information som kan vara av väsentlig betydelse ur strålsäkerhetssynpunkt:
  • smältning av en sluten strålkälla.
  • upphittad herrelös strålkälla

En anmälan om incidenter som rör utrustning och tillbehör inom hälso- och sjukvården ska även inlämnas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Strålsäkerhetsincidenter med mindre konsekvenser

Incidenter som anmäls sammanfattade är obetydlig medicinsk exponering och liten kontamination eller annan exponering under kontrollerade förhållanden inom hälso- och sjukvård, industri eller forskning. Dessa anmäls till STUK genom årliga sammandrag. Strålsäkerhetsincidenterna som inträffat föregående kalenderår ska anmälas till STUK senast den 1 februari.

Strålsäkerhetsincidenter gällande oplanerad medicinsk exponering, som inte behöver anmälas omedelbart, anmäls genom årliga sammandrag. Blankett Årsanmälan om strålsäkerhetsincidenter 

Vad gör STUK med en anmälan om säkerhetsincidenter?

STUK publicerar beskrivningar av utan dröjsmål anmälda strålsäkerhetsincidenter på sin webbplats. På så sätt kan aktörer med liknande verksamhet ta lärdom av det som har hänt och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra liknande händelser. <linkki anonymisoituihin tapahtumiin> Därtill sammanställer STUK också statistik över strålsäkerhetsincidenter i Finland och publicerar sammanfattningar och analyser av dem. Statistik och analyser av strålsäkerhetsincidenter genomförs också som stöd för lärande, för att liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden. Sammanfattningar av strålsäkerhetsincidenter återfinns till exempel i årsrapporterna om användningen av strålning. Internationella atomenergiorganet IAEA rapporterar om strålsäkerhetsincidenter som har inträffat i organets medlemsländer. Betydande strålsäkerhetsincidenter i Finland rapporteras också till IAEA.

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)