Strålningsmätningar och godkännanden

Strålning mäts av många olika orsaker, och det finns olika slags mätare i bruk. För alla mätningar är det viktigt att använda rätt mätinstrument och säkerställa att mätaren är i skick och kalibrerad. Mätresultatet måste också tolkas korrekt. Vissa strålningsmätningar kräver separat godkännande.

Strålningsmätningar utförs för att skydda arbetstagarna vid övervakning av exponeringsförhållanden eller individuell dosövervakning. Mätningar behövs också då kvaliteten av användningen av strålning säkras och inom hälso- och sjukvården när man fastställer patienters strålningsexponering. Dessutom utförs radonmätningar för att bedöma exponeringen av både arbetstagare och allmänheten. För att mätresultatet ska vara tillförlitligt ska strålningsmätningarna utföras med en lämplig, intakt, fungerande och kalibrerad mätare. Utöver strålningsmätningar använder man också kalkylmässiga metoder för att fastställa strålningsexponeringen. Närmare information om kraven på strålningsmätare finns i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om mätningar av joniserande strålning STUK S/7/2021.

Val av lämplig mätare

Vid val av mätare ska man säkerställa att mätaren kan användas för att mäta strålkvaliteten och doshastigheten i fråga och att mätarens energiområde är lämpligt. Mätarens egenskaper ska lämpa sig för situationen där den används och de rådande förhållandena i omgivningen får inte påverka mätresultaten på ett okontrollerbart sätt.

Mätarens lämplighet ska kontrolleras i synnerhet vid mätning av pulsformad strålning, mycket höga doshastigheter eller lågenergistrålning. Det är mycket typiskt att samma strålningsmätare inte är lämplig för mätning av alla arter och kvaliteter av strålning. Till exempel kan man inte använda en doshastighetsmätare för att fastställa den ytaktivitet som orsakas av kontamination från radioaktiva ämnen.

Kalibrering och övervakning av mätarens funktionsduglighet

Strålningsmätare ska kalibreras ändamålsenligt. Kalibrering innebär att man för mätaren fastställer en kalibreringsfaktor, som är förhållandet mellan det värde som mätinstrumentet avger och mätstorhetens värde. Samtidigt fastställs också osäkerhet för kalibreringsfaktorn. Strålningsmätare kalibreras i ett laboratorium som har spårbarhet till internationella mätnormaler för strålning. Kalibreringen ska utföras innan mätaren tas i bruk. Därefter ska kalibreringen utföras minst en gång vart femte år, om inte annat förutsattes då mätmetoden eller verksamheten godkändes.

Inom hälso- och sjukvården och vid radonmätningar är kraven som ställts på kalibreringsintervallen mer specifika. Kalibreringsintervallet för bruksmätare som används för mätning av medicinsk exponering får vara högst två år. Kalibreringsintervallet för mätare som används för doskalibrering av strålbehandlingsanordningar för extern strålbehandling och mätare som används för kalibrering av strålkällor i brachyterapi får vara högst tre år. Kalibreringsintervallet för mätare och mätsystem för mätning av radonhalten i luften och exponeringen för radon får vara högst två år.

Det kan vara nödvändigt att upprepa kalibreringen oftare om mätaren justeras eller om man upptäcker problem i dess funktion. Den första kalibreringen som utförs av tillverkaren är ofta tillräcklig för att strålningsmätaren ska kunna tas i bruk.

Mätaravläsningen justeras vanligtvis inte i samband med kalibreringen. Det verkliga värdet av strålningsstorheten erhålls genom att multiplicera mätaravläsningen med kalibreringsfaktorn. Kalibreringsfaktorn kan vara beroende av den strålkvalitet som mäts. Kalibrering ska därför göras för det energiområde inom vilket mätaren ska användas.

Mellan kalibreringarna ska mätarens funktionsduglighet kontrolleras med jämna mellanrum. Detta inkluderar kontroll av mätarens allmänna skick och ett funktionstest med hjälp av en lämplig strålkälla.

Mätnoggrannhet vid strålningsmätningar och dosimetri

Alla mätningar är förknippade med osäkerhetsfaktorer. Deras inverkan på mätresultatet bedöms i en osäkerhetsbedömning. Utifrån osäkerhetsbedömningen vet man hur väl mätresultatet beskriver det verkliga värdet på storheten som mäts och vilka faktorer som påverkar mätosäkerheten.

Godkännande av radonmätningar

När radonmätningar utförs för att bedöma yrkesmässig exponering eller allmänheteens exponering eller för att säkerställa säkerheten, måste de godkännas av Strålsäkerhetscentralen. En förutsättning för godkännande är att den utrustning som används för mätningar uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen och de förordningar och föreskrifter som utfärdas med stöd av den och att utrustningen är korrekt kalibrerad. Kalibreringen ska vara i kraft då mätningen utförs.

Ansökan för godkännande av radonmätningar

Även den testrapport som utarbetas utifrån mätningen ska göras i enlighet med standarden. Den kalibreringsfaktor som fastställts under kalibreringen ska beaktas när resultaten av radonmätningarna rapporteras. Den faktiska radonhalten i inandningsluften erhålls genom att multiplicera det resultat som radonmätinstrumentet anger med kalibreringsfaktorn.

Information: Att mätä radonhalten

Godkända radonmätningar

Strålsäkerhetscentralen har beviljat flera olika aktörer godkännande att utföra radonmätningar. Varje godkännande gäller för en viss tid och kräver användning av en sådan mätare eller mätmetod för vilken godkännandet sökts.

Tabell 1. Radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering.

Organisation Typ av apparat Godkännandes
sista giltighetsdag
Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 5.11.2024 Bostäder och arbetsplatser

Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)

Radonmätningsburk 8.2.2028 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk

Radtrak2
Radtrak3


14.2.2029
14.2..2029
Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 22.12.2026 Bostäder och arbetsplatser

*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

Tabell 2. Bärbara radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätning av radonexponering.

Organisation Typ av apparat Godkännandes
sista giltighetsdag
Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 1.2.2029 Arbetstagarens radon exponering

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

​​​​​​Radonmätningsburk
Radtrak2
Radtrak3
Duotrak


14.2.2029
14.2.2029
14.2.2029

Arbetstagarens radon exponering

*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

Tabell 3. Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering.

Organisation/
Godkännande
Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
A-Insinöörit Suunnittelu Oy /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 24.11.2026 2700006989
2700013944
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 2.2.2026

 

2700006209
2700015423

Brado Oy /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 10.2.2028 2700008938

Helsingfors stad
/Arbetsplatser

Corentium Pro 14.3.2028 2700005664
2700005659
PBM Rakennustutkimus  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 12.1.2029 2700006435
2700006311
2700006400
2700006416
2700007460
2700008227
2700005785
2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
Radonova Laboratories AB /Bostäder och arbetsplaser SPIRIT 1.2.2028

70B3D5D7202C0084
​​​​​​​70B3D5D7202C0111
​​​​​​​70B3D5D7202C019A
​​​​​​​70B3D5D7202C0116
​​​​​​​70B3D5D7202C00DC
​​​​​​​70B3D5D7202C0107

Ramboll Finland Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 4.2.2025 2700008695
Ramo Pro Oy   /Arbetsplatser Corentium Pro 31.1.2029 2700005872
2700005160
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser Corentium Pro 26.1.2028

2700005569
2700005612
2700005651
2700005690
2700005698
2700006182
2700006224
2700006235
2700006267
2700006297
2700006322
2700006333
2700006633
2700006763
2700006781
2700006872
2700006875
2700007635
2700007792
2700007813
​​​​​​​2700007824
2700007860
2700008572
2700008672
2700008968

Suomen Radonpalvelut  /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 24.2.2027 EF0323
Arbetshälsoinstitutet  / Bostäder och arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 18.5.2027 AG000312

Meddelande om radonmätning med mätinstrumentet Corentium Pro

Godkännande av dosimetritjänster

Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning ska ansöka om godkännande hos Strålsäkerhetscentralen. Godkännande ansöks för både själva dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen.

I ansökan om godkännande ska man påvisa att kraven i strålsäkerhetslagen och i de förordningar och föreskrifter som utfärdas med stöd av den uppfylls. Detta kan påvisas till exempel med kalibreringsintyg, testrapporter och osäkerhetsbedömning av mätningarna.

Tabell 4. Godkända dosimetritjänster. 

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning Tillsvidare TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk Tillsvidare TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning Användning av strålning Tillsvidare Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk Tillsvidare TLD

Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet