Radonövervakning i allmänhet

Efter rökning är radon den viktigaste kända orsaken till lungcancer. De flesta lungcancerfall kan undvikas genom att sluta röka och minska exponeringen för radon. För finländare är radon i inandningsluften vanligtvis den viktigaste orsaken till strålningsexponering. Den huvudsakliga källan till radon är marken under huset.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Eftersom radon inte kan kännas är det enda sättet att fastställa radonhalten att mäta den.

Det enklaste sättet att bekämpa radon är under byggtiden, men höga radonhalter i inomhusluften kan också minskas, t.ex. med en radonsug.

Marken och berget under och runt en byggnad är den huvudsakliga källan till radon. Radon kommer in i byggnaden genom sprickor i grunden. Radon kan också komma in i inomhusluften från byggprodukter eller borrhålsvatten.

Lagstadgat ansvar för radonövervakning

Radonövervakningen i Finland utförs av flera myndigheter:

 • Enligt strålsäkerhetslagen (SätL 859/2018) övervakar STUK arbetstagarnas radonexponering.
 • Arbetarskyddsmyndigheterna deltar i radonövervakningen på arbetsplatserna som en del av övervakningen enligt arbetarskyddslagen (738/2002) och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).
 • Radonövervakning av inomhusluften i bostäder och andra vistelseutrymmen är myndigheternas ansvar enligt hälsoskyddslagen (TsL 763/1994).
 • Kommunens byggnadstillsynsmyndighet är involverad i övervakningen av radonhalter som en del av bygglovsprocesserna och övervakningen av den byggda miljön enligt markanvändnings- och bygglagen (MRL 132/1999).
 • Förutom radonhalten inomhus kontrollerar hälsoskyddsmyndigheten också radonhalten i hushållsvatten som en del av övervakningen enligt hälsoskyddslagen och strålsäkerhetslagen.

Sedan 2019 har Finland haft en myndighetsarbetsgrupp för radon, vars syfte är att främja samarbetet mellan myndigheter i radonfrågor. Arbetsgruppen består av

 • Social- och hälsovårdsministeriet (STM)
 • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
 • MIljöministeriet (YM)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsövården (Valvira)
 • Regionförvaltningsverket (AVI)
 • Kommunförbundet

Nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon KATORRE

I 159 § i strålsäkerhetslagen föreskrivs om en nationell handlingsplan för radon (KATORRE). Myndigheternas arbetsgrupp för radonfrågor har fungerat som styrgrupp för utvecklingen och övervakningen av genomförandet av KATORRE. I handlingsplanen fastställs långsiktiga mål och medel för att minska risken för lungcancer orsakad av radon i Finland.

Nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon (STM publikation)
Nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Radon nyhetsbrev för aktuell information

Prenumerera på radon-e-nyhetsbrev (För närvarande endast på finska)

Webbinarium om radon för hälsoskydd

Cirka två tredjedelar av finländarnas stråldos kommer från radon i inomhusluft. Största delen av radonexponeringen sker i hemmet. Den 27 oktober 2021 utbildade STM, STUK och Valvira kommunernas hälsoskyddsmyndigheter om radonrisker i bostäder och andra vistelseutrymmen. Videon är textad (endast på finska).

Länk till videon på Youtube

Kontakta oss:
[email protected]