STUK övervakar strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen övervakar säkerheten vid användning av joniserande strålning och annan strålningsverksamhet. Övervakning kan ske genom inspektioner på platser där strålning används och med andra övervakningsmetoder, såsom tillsynsenkäter. Med övervakningen säkerställs att verksamheten bedrivs på ett säkert och godtagbart sätt i enlighet med strålsäkerhetslagstiftningen och tillståndsvillkoren.

Principer 

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har som uppgift att inspektera och följa sådan verksamhet och sådana förhållanden som avses i strålsäkerhetslagen och som kan orsaka skadlig strålningsexponering. Syftet med detta är att säkerställa att strålkällor och andra redskap och tillbehör som påverkar strålsäkerheten används på ett korrekt och säkert sätt. Samtidigt säkerställs att strålkällorna och tillbehören är i gott skick och uppfyller de krav som gäller för dem under drift. 

Om det finns brister i verksamheten ålägger inspektören verksamhetsutövaren att korrigera verksamheten så att den är säker och uppfyller kraven i strålsäkerhetslagstiftningen. Om verksamheten inte är i linje med strålsäkerhetslagen eller om den kan orsaka uppenbara sanitära olägenheter kan Strålsäkerhetscentralen besluta att avbryta eller begränsa verksamheten. I fall som av säkerhetsskäl är brådskande kan inspektören fatta beslutet om huruvida verksamheten ska avbrytas eller begränsas. 

STUK övervakar också transporten av radioaktiva ämnen. Transport av slutna strålkällor med hög aktivitet kräver ett säkerhetstillstånd, så övervakningen är liknande som vid annan verksamhet som förutsätter ett säkerhetstillstånd. Övervakningen av transport av icke-högaktiva slutna strålkällor utförs i enlighet med lagen om transport av farliga ämnen. Denna övervakning utförs ofta som en del av andra inspektioner.

Inspektionsprogram 

STUK utarbetar ett inspektionsprogram för inspektioner av verksamhet som kräver säkerhetstillstånd.  Med övervakning i enlighet med inspektionsprogrammet säkerställer man att strålningsverksamheten är tillräckligt säker i förhållande till riskerna förknippade med den. Dessutom används inspektionsprogrammet för att övervaka att man i strålningsverksamheten uppfyller de villkor som anges i strålsäkerhetslagens bestämmelser och i säkerhetstillstånden.  

Inspektionsprogrammet omfattar föranmälda och oanmälda inspektioner som kan utföras regelbundet eller utifrån övervägande från fall till fall. Inspektionsprogrammet kan också innefatta inspektioner som grundar sig på tillsynsenkäter och information och material som erhållits från verksamhetsutövaren. Dessa inspektioner innefattar inte ett besök på verksamhetsplatsen.

Inspektioner på platsen där strålning används 

Strålsäkerhetscentralen riktar sin övervakning på en riskbaserad grund. Det innebär bland annat att inspektioner riktas till platser där verksamheten kan orsaka allvarligare eller mer omfattande strålningsskador. Inspektioner riktas också till platser om vars verksamhet det annars inte finns tillräckligt med nödvändig information tillgänglig. På motsvarande sätt minskar antalet inspektioner av verksamhet med lägre risk. Syftet är dock att utföra inspektionerna så att all verksamhet granskas på ett tillräckligt heltäckande sätt. 

Bekräftade säkerhetsbedömningar av strålningsverksamhet används som en del av bedömningen av inspektionsbehov. Dessutom kan en enkät skickas till verksamhetsutövaren före inspektionen som sedan utnyttjas när inspektionsbehovet bedöms. Inspektionen kan också ersättas med dessa enkäter. 

Separata driftsättningsinspektioner av utrustning och funktioner utförs om det i samband med beviljande av säkerhetstillståndet konstateras att detta är nödvändigt för att garantera säkerheten. Då utförs inspektionen innan apparaten tas i bruk eller verksamheten inleds. Dessutom kan inspektionen i vissa fall utföras strax efter att apparaten tagits i bruk eller verksamheten inletts, som en så kallad första inspektion. 

Utöver de ovan nämnda situationerna utför STUK inspektioner utifrån övervägande från fall till fall. Detta kan göras till exempel när en inspektion är nödvändig på grund av en strålsäkerhetsincident. Inspektioner kan också utföras på nytt efter gottfinnande. En ny inspektion kan utföras om man vid en tidigare inspektion konstaterat sådana brister vars korrigering måste säkerställas. 

I vissa fall utförs inspektioner också utan att man meddelar om dem i förväg. En sådan inspektion kan utföras om det är sannolikt att man annars inte får en verklighetstrogen bild av verksamheten eller om det misstänks att verksamheten inte överensstämmer med säkerhetstillståndet. En inspektion kan också utföras utan meddelande i förväg om verksamhetsutövaren inte har det säkerhetstillstånd som verksamheten kräver. 

Inspektioner i samband med beviljande eller ändring av säkerhetstillstånd och upphörande av verksamheten är avgiftsbelagda. De prissätts enligt social- och hälsovårdsministeriets betalningsförordning. Strålsäkerhetscentralens övriga inspektioner på verksamhetsplatsen ingår i de årliga tillsynsavgifterna.

Övervakningsrapporter 

STUK publicerar övervakningsrapporter om de uppgifter som samlats in genom tillsynsenkäter och annan övervakning. Dessa rapporter innehåller aktuell information om övervakningsresultaten och vart övervakningen kommer att riktas i framtiden.  

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)