STUK valvoo säteilytoimintaa

Säteilyturvakeskus valvoo ionisoivan säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Valvontaa voidaan tehdä säteilyn käyttöpaikoille tehtävillä tarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä, kuten valvontakyselyillä. Valvonnalla varmistetaan, että toimintaa harjoitetaan turvallisesti ja hyväksyttävällä tavalla sekä säteilylainsäädäntöä ja lupaehtoja noudattaen. 

Periaatteet 

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on tarkastaa ja tarkkailla säteilylaissa tarkoitettua toimintaa sekä olosuhdetta, josta voi aiheutua haitallista säteilyaltistusta. Tällä pyritään varmistumaan siitä, että käytettävien säteilylähteiden sekä muiden säteilyturvallisuuteen vaikuttavien välineiden, varusteiden ja tarvikkeiden käyttö on asianmukaista ja turvallista. Samoin varmistetaan, että säteilylähteet ja tarvikkeet ovat kunnossa ja täyttävät niitä koskevat käytönaikaiset vaatimukset. 

Jos toiminnassa on puutteita, tarkastaja velvoittaa toiminnanharjoittajan korjaamaan toiminnan sellaiseksi, että se on turvallista ja täyttää säteilylainsäädännön vaatimukset. Jos toiminta ei ole säteilylain mukaista tai se voi aiheuttaa ilmeistä terveyshaittaa, STUK voi päättää toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Turvallisuuden kannalta kiireellisissä tapauksissa tarkastaja voi päättää toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. 

STUK valvoo myös radioaktiivisten aineiden kuljetuksia. Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetukset edellyttävät turvallisuuslupaa, joten valvonta on vastaavaa kuin muissakin turvallisuuslupaa edellyttävissä toiminnoissa. Muiden kuin korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksiin liittyvää valvontaa tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain perusteella. Usein niiden valvonta tehdään osana muita tarkastuksia. 

Tarkastusohjelma 

STUK laatii turvallisuuslupaa edellyttävien toimintojen tarkastuksia koskevan tarkastusohjelman.  Tarkastusohjelman mukaisella valvonnalla varmistetaan, että säteilytoiminta on siihen liittyviin riskeihin nähden riittävän turvallista. Lisäksi tarkastusohjelman avulla valvotaan, että säteilytoiminnassa noudatetaan säteilylain säännöksissä ja turvallisuusluvissa annettuja ehtoja.  

Tarkastusohjelmaan sisältyy ennalta ilmoittaen ja ennalta ilmoittamatta tehtäviä, säännöllisiä ja tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia tarkastuksia. Tarkastusohjelmaan voi sisältyä myös valvontakyselyihin sekä toiminnanharjoittajalta saatuihin tietoihin ja tietoaineistoihin perustuvia tarkastuksia, joihin ei kuulu käyntiä toiminnan harjoittamispaikalla. 

Säteilyn käyttöpaikalla tehtävät tarkastukset 

STUK suuntaa valvontaansa riskiperusteisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tarkastuksia kohdennetaan paikkoihin, joissa toiminnasta voi aiheutua vakavampia tai laajempia säteilyhaittoja. Tarkastuksia suunnataan myös paikkoihin, joiden toiminnasta ei muutoin ole saatavilla riittävästi tarpeelliseksi katsottua tietoa. Vastaavasti pienemmän riskin toimintoja tarkastetaan vähemmän. Tarkastustoiminta pyritään kuitenkin hoitamaan niin, että kaikkia toimintoja tarkastetaan riittävän kattavasti. 

Vahvistettuja säteilytoiminnan turvallisuusarvioita käytetään osana tarkastustarpeen arvioimista. Lisäksi ennen tarkastuksia toiminnanharjoittajille voidaan lähettää kysely, jota hyödynnetään tarkastuksen tarpeellisuuden arviointiin. Tarkastus voidaan myös korvata näillä kyselyillä. 

Erillisiä laitteiden ja toimintojen käyttöönottotarkastuksia tehdään, jos turvallisuuslupaa myönnettäessä todetaan, että se on turvallisuuden varmistamisen kannalta tarpeen. Tällöin tarkastus tehdään ennen laitteen käyttöönottoa tai toiminnan aloittamista. Lisäksi joissain tilanteissa tarkastus voidaan tehdä pian laitteen käyttöönoton tai toiminnan aloittamisen jälkeen niin sanottuna ensimmäisenä tarkastuksena. 

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi STUK tekee tarkastuksia tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun tarkastus on tarpeen säteilyturvallisuuspoikkeaman vuoksi. Tarkastuksia tehdään harkinnan mukaan myös uusintatarkastuksina. Uusintatarkastus voidaan tehdä, jos aiemmassa tarkastuksessa on havaittu sellaisia puutteita, joiden korjaamisesta on varmistuttava. 

Tarkastuksia tehdään tietyissä tilanteissa myös etukäteen ilmoittamatta. Tällainen tarkastus voidaan tehdä, jos on todennäköistä, ettei toiminnasta muutoin saataisi todenmukaista kuvaa tai epäillään, että toiminta ei vastaa turvallisuuslupaa. Tarkastus voidaan tehdä etukäteen ilmoittamatta myös silloin, jos toimintaan vaadittua turvallisuuslupaa ei ole. 

Turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvät tarkastukset ovat maksullisia. Niistä peritään sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksen mukainen hinta. Muut STUKin paikan päällä tekemät tarkastukset sisältyvät vuosittain perittäviin valvontamaksuihin. 

Valvonnan tulokset

STUK julkaisee valvonnan tuloksia valvontakyselyillä ja muussa valvonnassa kootuista tiedoista. Samalla ylläpidetään ajantasaista tietoa säteilytoiminnasta. Valvonnassa saatuja tietoja käytetään päätettäessä, mihin valvontaa tullaan suuntaamaan jatkossa.