Tietoa solariumpalveluja tarjoavalle

Solariumin käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta. Säteilylain mukaan jokaisessa solariumpaikassa on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on aina läsnä, kun solariumlaitteita käytetään. Näin ollen valvomattomat solariumit ovat Suomessa lainvastaisia.

UV-säteily aiheuttaa syöpää

Solariumlaitteet tuottavat ultraviolettisäteilyä (UV-säteilyä), joka ruskettaa ihoa, mutta voi myös polttaa ihon sekä aiheuttaa ihosyöpää. Yleisimmät ihosyövät, joilla on selvä yhteys UV-säteilyyn, ovat tyvisolusyöpä, okasolusyöpä ja tummasolusyöpä eli melanooma.

Tyvi- ja okasolusyövät ovat yleensä hyvänlaatuisia ja kehittyvät pitkäaikaisen altistuksen seurauksena useimmiten vanhemmille ihmisille. Niitä esiintyy pääasiassa kasvoissa ja käsissä, jotka ovat jatkuvasti alttiina auringon säteilylle.

Pahanlaatuinen melanooma kehittyy tyypillisesti vartalon tai raajojen ihoon. Muista ihosyövistä poiketen melanoomaa esiintyy suhteellisen nuorilla ihmisillä. Ihon toistuva polttaminen lapsena tai nuoruudessa lisää riskiä sairastua melanoomaan. Myös solariumissa käymisen on todettu lisäävän riskiä sairastua melanoomaan.

UV-säteilyn määrälle tai altistumisen ajalle ei ole olemassa mitään kynnysarvoja. Toisin sanoen solariumien UV-säteilylle ei ole olemassa turvallista alarajaa. UV-säteily myös vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Voimakas UV-säteily voi aiheuttaa silmän sarveiskalvon tulehduksen eli lumisokeuden. Lisäksi pitemmän ajan kuluessa silmän mykiöön voi kehittyä samentumia ja jopa harmaakaihi.

Solariumpalvelun perustaminen

Solariumtoiminta ei vaadi Säteilyturvakeskuksen (STUK) lupaa. Ennen solariumtoiminnan aloittamista solariumyrittäjän on kuitenkin tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Solariumien UV-säteilyn haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi säteilylaissa on esitetty vaatimuksia ja rajoituksia solariumpalvelujen tarjoamiseen liittyen.

Vaatimukset solariumtoiminnalle

Toiminnanharjoittaja vastaa solariumin käytön turvallisuudesta. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä vastuuhenkilö ja huolehtia siitä, että silmiensuojaimia on saatavilla ja säteilyturvallisuus- ja käyttöohjeet ovat solariumtilassa esillä. Solariumin käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta ja ikärajan noudattamista tulee valvoa.

Valvovat viranomaiset  

Solariumpalveluja säädellään säteilylailla ja sen nojalla annetulla Säteilyturvakeskuksen (STUKin) määräyksellä. Säteilylainsäädännön osalta toimivaltainen viranomainen on STUK. Kunnalliset terveystarkastajat tekevät tarkastuksensa säteilylain nojalla oman valvontasuunnitelmansa mukaisesti.  

STUK  

STUK valvoo solariumlaitteiden ja niiden käytön turvallisuutta. Pääasiallisena valvontamuotona ovat käyttöpaikalle tehtävät tarkastukset, joita voidaan tehdä pistokoeluonteisesti ennalta ilmoittamatta.  

Kunnalliset terveystarkastajat ja STUK  

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa valvontansa yhteydessä myös solariumtoimintaan ja -laitteisiin liittyvät asiat. Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa solariumpaikkojen tarkastusväliksi on määritelty 0,2 eli tarkastus kerran viidessä vuodessa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa tarkastushavaintonsa STUKille. Jos säteilylain mukaan tarkastettavissa asioissa on puutteita tai laiminlyöntejä, terveydensuojeluviranomainen ei anna määräyksiä korjaavista toimenpiteistä. STUK toimii näissä asioissa viranomaisena ja tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan korjaamaan tarkastuksessa havaitut puutteet. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kuitenkin aikataulun ja resurssien rajoissa antaa toimijalle ohjeita ja neuvoja asioiden kuntoon saattamiseksi.  

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi periä tekemästään tarkastuksesta maksun toiminnanharjoittajalta.