Ydinmateriaalit 

Ydinmateriaaleilla tarkoitetaan ydinaineita, joita ovat uraani, plutonium ja torium, sekä muita ydinalan aineita, laitteita, laitteistoja, tietoaineistoja ja sopimuksia, jos niillä on merkitystä ydinaseiden leviämisen kannalta tai niihin kohdistuu ydinalan kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Kuten muu ydinenergian käyttö, ydinmateriaaleihin liittyvä toiminta on lähtökohtaisesti luvanvaraista.  

Ydinmateriaalien valvonnalla varmistetaan, että ydinaineita, ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään rauhanomaisesti lupien ja ilmoitusten mukaisesti. Näin pyritään estämään ydinaseiden leviäminen. STUK ylläpitää ja kehittää ydinmateriaalien kansallista valvontajärjestelmää, ja sen tavoitteena on huolehtia kansainvälisen ydinsulkusopimuksen velvoitteiden täyttämisestä Suomessa.  

STUK tarkastaa säännöllisesti ydinmateriaalien käyttäjien eli toiminnanharjoittajien omia ydinmateriaalivalvontajärjestelyjä, kuten kirjanpito- ja raportointimenettelyjä sekä organisaation toimintaa ja ohjeistoa. Toiminnanharjoittajan ja STUKin on koko ajan oltava selvillä kaikkien ydinaineiden sijainnista ja käytöstä. Erilaisten verifiointimenetelmien avulla varmennetaan, että ydinaineita koskevat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. STUK valvoo muun muassa ydinmateriaalien maahantuontia, siirtoja ja käytöstä poistoa toiminnanharjoittajien ilmoitusten perusteella. 

STUK tarkastaa vähintään kolme kertaa vuodessa ydinvoimalaitoksilla olevat ydinaineet ja -materiaalit, erityisesti tuoreen ja käytetyn polttoaineen. STUK tekee tarkastuksia muille merkittäville ydinaineiden ja -materiaalien käyttäjille vuosittain ja pieniä ydinainemääriä hallussa pitäville toiminnanharjoittajille joka toinen vuosi tai harvemmin. Omien tarkastustensa lisäksi STUK osallistuu riippumattomana tarkastajana ja tarkkailijana kaikille kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja Euroopan komission tarkastuksille Suomessa. IAEA tekee muutaman kerran vuodessa yllätystarkastuksen tai täydentävän tarkastuskäynnin johonkin suomalaiseen ydinmateriaalin käyttöpaikkaan.  

Varsinaisten ydinmateriaalien lisäksi ydinmateriaalivalvonta kohdistuu ydinpolttoainekiertoa koskevaan tutkimustoimintaan. STUK raportoi kansainvälisten sopimusten mukaisesti IAEA:lle ja Euroopan komissiolle Suomessa tapahtuvasta ydinalan toiminnasta. 

Lisää aiheesta