Ydinturvallisuudesta raportointi

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tarkastukset

STUK valvoo tarkastuksilla Olkiluodon ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan toimintaa ja ydinvoimalaitoksen käyttöä. Käytön tarkastusohjelmassa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. 

STUK laatii tarkastusta varten suunnitelman, jossa esitetään tarkastuksen kohde ja luvanhaltijalta mahdollisesti edellytettävät valmistelevat toimet. Tarkastuksen tulos ja sen pohjalta asetetut vaatimukset esitetään tarkastuspöytäkirjassa.

Käytön tarkastukset

Alta löytyvät STUKin vuonna 2024 tekemät käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon ydinvoimalaitokselle.

Tarkastusohjelma Tarkastus toteutunut
Jätteiden loppusijoitustilat  
Kemia 6.–7.2.2024, 9.2.2024
Konetekniikka  
Käyttötoiminta (OL3)  
Laitoksen ylläpito  
Organisaation toiminta  
PRA:n käyttö  
Rakenteet ja rakennukset  
Sähkötekniikka  
Säteilysuojelu 13.–14.2.2024
Mahdollisen tehonkorotushankkeen hallinta (OL1/OL2) 9.–10.4.2024
Tehonsäädön vaikutus laitosten turvalliseen käyttöön  
Turvajärjestelyt 19.–21.3. ja 25.3.2024
Turvallisuussuunnittelu  
Turvallisuustoiminnot (OL1/OL2)  
Turvallisuustoiminnot (OL3)  
Valmiusjärjestelyt  
Vuosihuolto (OL1/OL2)  
Vuosihuolto (OL3)  
Vuosihuoltoon valmistautuminen (OL3) 9.–11.1.2024
Ydinmateriaalivalvonta  

Mahdollisen tehonkorotushankkeen hallinta, 9.–10.4.2024

STUK toteutti vuoden 2024 käytön tarkastusohjelmassa erityisaiheena TVO:n mahdolliseen OL1- ja OL2-yksiköiden tehonkorotushankkeeseen kohdistuvan tarkastuksen.  Hankkeessa TVO selvittää mahdollisuutta korottaa OL1- ja OL2-laitosyksiköiden reaktoritehoa. TVO tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta myöhemmin.

Tässä vaiheessa STUKin tarkastuksen painopiste oli TVO:n projektinhallintamenettelyissä. Tarkastuksen avulla pyrittiin ennakoivasti tunnistamaan mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat hankkeen edetessä aiheuttaa turvallisuushaasteita. Tarkastuksessa todettiin, että TVO on kehittänyt tehonkorotushankkeen projektimenettelyjä käyttäen hyväksi sekä omia kokemuksiaan että ulkomailta, erityisesti Ruotsista, saatuja oppeja. Projekti on suunniteltu toteutettavan TVO-vetoisesti ilman laajoja "avaimet käteen" -sopimuksia, mikä antaa TVO:lle paremman kontrollin ja vastuun hankkeen toteutuksesta. STUK ei havainnut tarkastuksessa merkittäviä puutteita projektinhallinnassa. 

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia, mutta korosti TVO:n jatkuvan huolellisen projektinhallinnan ja toimittajien valvonnan merkitystä. Johtopäätöksenä STUK arvioi, että TVO:n menettelyt tehonkorotushankkeen hallinnassa ovat olleet asianmukaisia ja että TVO on osoittanut kykyä ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Kolmannesvuosista jatkuvaan raportointiin

STUK on siirtynyt raportoimaan käytön tarkastusohjelman tarkastuksista niiden valmistumisen jälkeen aiemman kolmannesvuosittaisen raportoinnin sijaan. Vuoden 2023 käytön tarkastusohjelman yhteenvedot ovat löydettävissä STUKin ydinenergian käytön valvonnan vuosiraportista.

Turvajärjestelyt, 19.–21.3 ja 25.3.2024

TVO:n turvajärjestelytoimintoihin kohdistunut tarkastus kattoi sekä fyysiset turvajärjestelyt että tietoturvallisuuden. Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin laitoskierros, jossa todennettiin OL3-voimalaitosyksikön vuosihuoltoa turvajärjestelynäkökulmasta.

TVO:lla on suunniteltu kattava turvajärjestelyjen kehityshanke. Toimintaympäristön muutokset, tilannetiedot, YVL-ohjeiden täytäntöönpanopäätökset, kansainvälinen IPPAS-arviointi, kotimaisten viranomaisten tekemä riippumaton arviointi ja säännöstö ovat lähtötietoina hankkeessa. Jatkuvan parannuksen toimenpiteitä tehdään koko ajan, muun muassa insider-uhan torjuntaohjelman, kulunvalvonta- ja turvatarkastusjärjestelyjen, turvaorganisaation toimintakyvyn kehittämisen jne. osa-alueilla. Tietoturvallisuuden kehityshanke on laaja kokonaisuus, joka nostaa tietoturvallisuuden kypsyystasoa ja puolustusta kyberuhkia vastaan.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty uusia vaatimuksia, mutta kaksi STUKin aiemmin esittämää vaatimusta, jotka liittyivät toimitusketjun turvallisuuden hallintaan ja käyttöoikeushallintaan, jäi edelleen voimaan.

Säteilysuojelu, 13.–14.2.2024

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennettiin säteilysuojeluun, säteilymittaukseen sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tarkastus kattoi kaikki Olkiluodon laitosyksiköt.

Vuoden 2024 tarkastuksen erityiskohteena oli säteilyn mittaaminen. Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi mm. säteilylähteiden varastointia sekä kansainvälisen käyttökokemustoiminnan hyödyntämistä säteilysuojelun ja säteilymittausten tarkastusalueella. Tarkastukseen sisältyvällä laitoskierroksella tutustuttiin säteilymittausjärjestelyihin ja säteilylähteiden varastointiin OL3-laitosyksiköllä.

STUK totesi tarkastuksen perusteella, että TVO:lla on menettelyt, jotka mahdollistavat laadukkaan toiminnan säteilysuojelun ja säteilyn mittaamisen tarkastusalueella. Säteilyn mittaamiseen käytettävä mittauslaitteiston ylläpito on pysynyt hyvällä tasolla, ja säteilymittauslaitteiden modernisoinnit ovat jatkuneet. Säteilymittauskalusto on OL3-laitosyksikön käyttöönoton ja Posivan uusien säteilymittausten vuoksi laajempi kuin koskaan aikaisemmin, mikä asettaa paineita resurssisuunnittelulle.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kaksi vaatimusta, jotka koskivat säteilyn käytön turvallisuusarvion päivitystä ja säteilylähteiden tiiveyskokeita.

Kemia, 6.–7.2.2024, 9.2.2024

Kemian toimintoja koskeva tarkastus kohdistui OL1-, OL2- ja OL3-laitosyksiköiden vesikemiallisten olosuhteiden sekä aktiivisuuksien kulkeutumisen valvontaan. Tarkastuksessa arvioitiin valvonnan riittävyyttä, asianmukaisuutta sekä käytettyjen analyysimenetelmien oikeellisuutta.
 
OL1- ja OL2-laitosten osalta vesikemian ja radiokemian seuranta on hyvällä tasolla. Tapahtumia on seurattu oikea-aikaisesti, ja niihin on reagoitu. Tarkastuksessa TVO toi esille päivittävänsä vielä alasajon ja ylösajon aikaisia kemian toimintaohjeita (sis. näytteenottotaajuudet) ennen OL3:n ensimmäisen vuosihuollon alkua. TVO kertoi huomioivansa ohjepäivityksissä kokemukset käyttöönoton aikaisista ohjeista. STUK huomautti, että vesikemian tilan seuranta tulee suorittaa Kemian käsikirjassa esitettyjen hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
 
Tarkastuksen perusteella laitosten vesi- ja radiokemian seurantaan liittyvien jatkuvatoimisten analysaattoreiden kunnonvalvonta on asianmukaisesti hoidettu. Tarkastuksessa ei havaittu ongelmia tiedonkulussa määräaikaiskokeita suorittavan kunnossapidon ja laitteita käyttävän kemian organisaation välillä.

Tarkastuksen perusteella laitosten vesi- ja radiokemian seurannasta vastaavien laboratorioiden laadunvalvontamenettelyt (sis. pätevyyskokeisiin osallistuminen, laite- ja analyysimenetelmien validointi, näytteiden edustavuus) ovat riittävät. Lisäksi todettiin, että laitosten vesi- ja radiokemian seurannasta ja valvonnan kehittämisestä vastaavien kemian organisaatioiden uudelleenjärjestäytyminen ei ole heikentänyt laitostilan kemian seurantaa. 

STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

Vuosihuoltoon valmistautuminen (OL3), 9.–11.1.2024

Tarkastus kohdistui OL3:n ensimmäisen vuosihuollon valmistautumisen tilanteeseen. Vuosihuolto alkaa suunnitellusti maaliskuussa 2024. Tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa työsuunnittelun ja resurssien tilanne sekä varautuminen vuosihuollon aikaisiin muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi todennettiin käyttöhenkilöstölle annettua vuosihuoltokoulutusta. 

Tarkastuksen perusteella TVO:n valmistautuminen OL3:n vuosihuoltoon on hyvässä tilanteessa ja ensimmäisen vuosihuollon erityispiirteitä on otettu huomioon. Vuosihuoltoon liittyy vielä epävarmuustekijöitä mm. varaosien saatavuuden suhteen. TVO:n on syytä varautua myös tilanteeseen, jossa riittäviä varaosia ei saada. Näiden tilanteiden turvallisuusmerkitys on arvioitava, sekä turvallisuusmerkityksen salliessa valmisteltava näitä koskevat mahdolliset turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) poikkeushakemukset hyvissä ajoin ennakkoon, jotta turvallisuuden ensisijaisuudesta voidaan varmistua ja asioiden käsittelyyn voidaan STUKissa varata niiden edellyttämä aika. OL3-käyttöjaoksen osalta STUK totesi, että tuleviin vuosihuoltoihin on valmistauduttu hyvin. Käytön kannalta haasteelliset työt on kartoitettu ja käytön koulutuksessa huomioitiin kattavasti vuosihuoltoasiat.

Vuosihuoltoaikataulu on pitkälle optimoitu ja tiukka. Tarkastuksessa STUK toi esille, että aikataulu ei voi olla määräävä tekijä vuosihuoltosuunnittelussa ja toteutuksessa, vaan turvallisuus on asetettava aina etusijalle. STUK seuraa tämän toteutumista osana tulevaa vuosihuoltotarkastusta.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.