Ydinturvallisuudesta raportointi

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tarkastukset

STUK valvoo tarkastuksilla Olkiluodon ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan toimintaa ja ydinvoimalaitoksen käyttöä. Käytön tarkastusohjelmassa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. 

STUK laatii tarkastusta varten suunnitelman, jossa esitetään tarkastuksen kohde ja luvanhaltijalta mahdollisesti edellytettävät valmistelevat toimet. Tarkastuksen tulos ja sen pohjalta asetetut vaatimukset esitetään tarkastuspöytäkirjassa.

Käytön tarkastukset

Alta löytyvät STUKin vuonna 2024 tekemät käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon ydinvoimalaitokselle.

Tarkastusohjelma Tarkastus toteutunut
Vuosihuoltoon valmistautuminen (OL3) 9.–11.1.2024
Jätteiden loppusijoitustilat  
Kemia  
Konetekniikka  
Käyttötoiminta (OL3)  
Laitoksen ylläpito  
Organisaation toiminta  
PRA:n käyttö  
Rakenteet ja rakennukset  
Sähkötekniikka  
Säteilysuojelu  
Tehonkorotushankkeen hallinta  
Tehonsäädön vaikutus laitosten turvalliseen käyttöön  
Turvajärjestelyt  
Turvallisuussuunnittelu  
Turvallisuustoiminnot (OL1/OL2)  
Turvallisuustoiminnot (OL3)  
Valmiusjärjestelyt  
Vuosihuolto (OL1/OL2)  
Vuosihuolto (OL3)  
Ydinmateriaalivalvonta  

Vuosihuoltoon valmistautuminen (OL3), 9.–11.1.2024 

Kolmannesvuosista jatkuvaan raportointiin

STUK on siirtynyt raportoimaan käytön tarkastusohjelman tarkastuksista niiden valmistumisen jälkeen aiemman kolmannesvuosittaisen raportoinnin sijaan. Vuoden 2023 käytön tarkastusraportit ovat nähtävillä tällä sivulla maaliskuulle 2024, minkä jälkeen tarkastusten yhteenvedot ovat löydettävissä STUKin ydinenergian käytön valvonnan vuosiraportista.

Tarkastus kohdistui OL3:n ensimmäisen vuosihuollon valmistautumisen tilanteeseen. Vuosihuolto alkaa suunnitellusti maaliskuussa 2024. Tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa työsuunnittelun ja resurssien tilanne sekä varautuminen vuosihuollon aikaisiin muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi todennettiin käyttöhenkilöstölle annettua vuosihuoltokoulutusta. 

Tarkastuksen perusteella TVO:n valmistautuminen OL3:n vuosihuoltoon on hyvässä tilanteessa ja ensimmäisen vuosihuollon erityispiirteitä on otettu huomioon. Vuosihuoltoon liittyy vielä epävarmuustekijöitä mm. varaosien saatavuuden suhteen. TVO:n on syytä varautua myös tilanteeseen, jossa riittäviä varaosia ei saada. Näiden tilanteiden turvallisuusmerkitys on arvioitava, sekä turvallisuusmerkityksen salliessa valmisteltava näitä koskevat mahdolliset turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) poikkeushakemukset hyvissä ajoin ennakkoon, jotta turvallisuuden ensisijaisuudesta voidaan varmistua ja asioiden käsittelyyn voidaan STUKissa varata niiden edellyttämä aika. OL3-käyttöjaoksen osalta STUK totesi, että tuleviin vuosihuoltoihin on valmistauduttu hyvin. Käytön kannalta haasteelliset työt on kartoitettu ja käytön koulutuksessa huomioitiin kattavasti vuosihuoltoasiat.

Vuosihuoltoaikataulu on pitkälle optimoitu ja tiukka. Tarkastuksessa STUK toi esille, että aikataulu ei voi olla määräävä tekijä vuosihuoltosuunnittelussa ja toteutuksessa, vaan turvallisuus on asetettava aina etusijalle. STUK seuraa tämän toteutumista osana tulevaa vuosihuoltotarkastusta.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Vuoden 2023 käytön tarkastukset

STUK teki Olkiluodon ydinvoimalaitokselle 20 käytön tarkastusohjelman tarkastusta vuonna 2023. Tarkastuksia tehtiin sekä laitospaikalla että etä- ja läsnätarkastuksien yhdistelminä eli ns. hybriditarkastuksina.

Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto, 14.–15.9.2023

Tarkastus kohdistui käytetyn ydinpolttoaineen välivaraston (KPA-varasto) toimintaan. Tarkastuksessa tarkastettiin TVO:n organisaation toimintaa, jolla hallitaan KPA-varaston käyttöä, turvallisuutta ja muutostöiden etenemistä myös KPA-varaston kokonaisuuden kannalta. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n toimintatapoja ja vastuista, resursseja, ohjeistusta sekä KPA-varaston muutostöiden tilannetta ja suunniteltuja muutostöitä. Lisäksi käsiteltiin mitä vaikutuksia OL3:n ja Posivan ydinlaitosten toiminta vaikuttaa KPA-varaston toimintaan ja miten niihin TVO:lla on varauduttu. Tarkastukseen sisällytettiin polttoainesiirtojen seuraaminen KPA-varastolla.

Tarkastuksessa TVO kertoi havainneensa parannettavaa organisaation toiminnassa KPA-varaston toiminnan kannalta, minkä perusteella on lähdetty kehittämään omaa toimintaa. Ongelmana ollut vuorovaikutteisuus eri organisaatioiden välillä vaikuttaa parantuneen uuden perustetun käytönsuunnitteluryhmän toiminnan alettua, mutta kokemuksia ryhmän toiminnasta oli vielä vähän ja myös vuorovaikutuksessa nähtiin vielä parannettavaa. Vajaan kahden vuoden ajan toiminut TVO:n käytetyn polttoaineen hallintaryhmä (SNF) vaikuttaa toimineen sille määriteltyjen tehtävien mukaisesti. SNF on ollut vahvasti kehittämässä KPA-varaston kokonaisuuden hallintaa toimivampaan suuntaan.

Tarkastuksen perusteella TVO on varautunut Posivan ja OL3:n toiminnasta aiheutuneisiin muutoksiin KPA-varaston toiminnassa. Tarvittavat lisärekrytoinnit uusien henkilöiden osalta on käynnistetty sekä teknisesti on mietitty tulevia muutostöitä aikatauluineen. TVO:lla on vielä tehtävää ohjeiden ja dokumenttien laadinnassa ja päivittämisessä sekä kouluttamisessa ennen Posivan toiminnan alkamista, ja tähän jäävä aika on lyhyt, mikäli TVO:lla on tarkoitus käyttää tarkastuksessa esitettyjä aikatauluja. Ohjeet ja dokumentit on oltava valmiit vasta Posivan yhteistoimintakokeeseen (YTK) mennessä, mutta YTK:ta koskevat aikataulut ovat eläneet myös viime aikoina eteenpäin.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Käyttökokemustoiminta, 31.8.2023, 27.–28.9.2023

Tarkastus kohdistui sisäiseen käyttökokemustoimintaan eli Olkiluodon ydinvoimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppimiseen.

STUK selvitti tarkastuksessa, miten TVO:n johto seuraa sisäisen käyttökokemustoiminnan onnistumista ja reagoi puutteisiin. Lisäksi tarkasteltiin laitosyksiköiden tapahtumien 2023 turvallisuusmerkityksiä kokonaisuutena ja selvitettiin, miten käyttökokemukset näkyvät linjaorganisaation (kunnossapidon) arjessa. STUK sulki aikaisempien tarkastusten perusteella esittämänsä vaatimukset tarkastuksessa saamiensa tietojen perusteella.

STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

Laitoksen ylläpito, 12.–13.9.2023

Tarkastuksessa arvioitiin laitosyksiköiden OL1, OL2, ja OL3 kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien, ohjeiden, toimintojen ja tehtävien riittävyyttä turvallisen käytön varmistamiseksi. Tarkastuksessa todennettiin mm. lujuustekniikan ja kunnossapidon henkilöresursseja, OL3 ennakkohuoltotöiden ja vuosihuoltojen ohjeistuksen tilannetta, varaosanimikkeiden hallintaa sekä OL3 pitkäkestoisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalta oltavien varaosien (ohje YVL A.8 vaatimus 724) tilannetta.

Henkilöresurssien osalta lujuustekniikan asiantuntijaresurssien hallintaan liittyen TVO on luonut menettelyt tiedonsiirtoa varten kokeneemmilta nuoremmille asiantuntijoille. Kunnossapidon henkilöresurssitilateen todettiin olevan hyvällä tasolla. OL3:n resursseja hoidetaan pitkälti huoltosopimusten avulla ainakin 2025 loppuun asti.

OL3 ennakkohuolto- ja vuosihuoltotöissä tarvittavien ohjeiden laatimisen tilanteen todettiin olevan hyvä. Valtaosa ohjeista on laitevalmistajien laatimia käyttö-, huolto- ja määräaikaistarkastusohjeita ja ne muodostavat ohjerungon huoltotoiminnalle.

Vikaraporttien luokituksen periaatteita tarkasteltiin ikääntymisilmiöiden tunnistamisen kannalta. Vikojen luokituksessa oli tunnistettu tietty ikääntymismekanismi n. 1,5 % tapauksista. Potentiaalisiksi vikaantumismekanismeiksi esitetyt vaihtoehdot perustuvat TVO:n ikääntymisen hallinnassa laadittuihin asiantuntija-arvioihin.

Varaosanimikkeiden hallinnan edistämiseksi on vuoden 2023 lopussa tulossa ominaisuus muutostöiden hallintaohjelmaan, millä nähdään mihin kaikkiin laitepaikkoihin muutostyö vaikuttaa. OL3 pitkäkestoisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalta oltavien varaosien osalta todettiin tiettyjen nimikkeiden hankinnan olevan vielä kesken, mutta kokonaistilanteen olevan hyvä.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Turvajärjestelyt, 3.–5.10.2023

Olkiluodon turvajärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa olivat aiheena ohjeen YVL A.11 täytäntöönpanopäätöksen avoimet asiat sekä ulkopuolisten IPPAS- ja TJNK-arviointien tulokset ja toimenpiteet sekä sisäisten auditointien menettelyt ja tulokset. Lisäksi tietoturvallisuuden osalta todennettiin muun muassa harjoitussuunnittelua.

Ohjeen YVL A.11 täytäntöönpanopäätösten avoimet asiat ja IPPAS-arvioinnin tulosten tilanne ja niitä koskevat suunnitelmat käytiin läpi. Turvajärjestelyjen kehityshanke on vaiheessa ”analyysi ja tavoitteen määritys”. Hanke tulee etenemään johdon päätösten mukaisesti. STUK näkee hankkeen kehitystavoitteet positiivisina. Yritysturvallisuuteen oli rekrytoitu kaksi uutta asiantuntijaa. Laitevastaavia on perehdytetty yritysturvallisuuden järjestelmäasiantuntijan työmäärän hallitsemiseksi ja osaamisen laajentamiseksi.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty uusia vaatimuksia.

Organisaation toiminta, 4.–5.10.2023

Tarkastus kohdistui johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n toimintaa luvanhaltijana kolmen laitoksen johtamisessa sekä Posivan tukemisessa sekä toiminnan kohdistumisen priorisointia. Tarkastuksessa käytiin läpi toimenpiteitä liittyen turvallisuusasioiden tunnistamiseen, seurantaan ja käsittelyyn. Lisäksi tarkastettiin esihenkilötoiminnan kehittämistä, henkilöstötutkimuksen tuloksia, riippumattoman omavalvonnan toimintaa sekä turvallisuuden valvonnassa käytettäviä mittareita.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että TVO:n johto asettaa tavoitteita ja muodostaa toimintasuunnitelmia kattavasti sekä toimintaympäristön että laitoksen pitkän tähtäimen ja operatiivisten haasteiden pohjalta. Turvallisuus on mukana strategiassa ja tavoitteissa. Esihenkilötoiminnassa ja sen kehittämisessä TVO pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että esihenkilöillä on tiedot ja taidot ohjata vastuullaan olevaa toimintoa ja ihmisiä odotusten ja tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Henkilöstötutkimusta käytetään hyvin hyödyksi organisaation eri toimintojen ja henkilöstöryhmien paikallisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistamisessa.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n johdon tilannekuva laitosten varaosapuutteiden turvallisuusmerkityksestä ei ollut yhtenäinen. ja STUK esitti vaatimuksen, jolla edellytettiin TVO:lta selvitystä mekanismeista, joiden kautta varaosapuutteet voivat vaikuttaa turvallisuuteen. Toinen vaatimus koski TVO:n turvallisuusryhmän toimintaa. TVO:n turvallisuusryhmän toiminnassa todettiin tapahtuneen merkittäviä muutoksia, joten STUK esitti vaatimuksen, jolla edellytettiin TVO:ta selvittämään turvallisuusryhmän toimintojen muutoksista ja mitä vaikutuksia muutoksilla on muiden ryhmien toimintaan ja johtamisjärjestelmän ohjeisiin.

Turvallisuussuunnittelu, 13.–14.9.2023

Tarkastus kohdistui erityisesti Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden deterministisiin turvallisuusanalyyseihin (käyttöhäiriöt ja onnettomuudet ml. vakavat reaktorionnettomuudet). Tarkastuksessa sivuttiin myös Olkiluoto 3 -laitosyksikköä. Tarkastuksessa käsiteltiin käytössä olevien tietokoneohjelmien kelpuuttamiseen, laskentamallien laatimiseen, analyysitapausten määrittelyyn ja analyysien tulosten käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja niiden kehitystarpeita.

TVO on kehittänyt osaamistaan ja menettelyjään determinististen turvallisuusanalyysien alueella. TVO:n tavoite on edelleen maltillisesti kasvattaa omaa analysointikykyään. Menettelyt determinististen turvallisuusanalyysien tekemiselle ja hankinalle ovat systemaattisia ja ohjeistettuja.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Valmiusjärjestelyt, 12.–13.9.2023

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus kattoi ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, -ohjeistuksen, -tilat ja -koulutuksen. Siinä käytiin läpi kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset valmiustoiminnasta sekä kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista. Tarkastusalueeseen sisältyi myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO-konsernin valmiustoimintaa kokonaisuudessaan sisältäen myös Posivan valmiustoiminnan.

TVO:n valmiusjärjestelyt ovat tarkastuksen perusteella vaatimusten mukaisella tasolla. Koulutustoiminta ja kehitystyö on ollut aktiivista ja niiden seuranta on ollut suunnitelmien mukaista. Valmiussuunnitelmaan on tehty tarkastuskaudella joitain muutoksia. Olkiluodon valmiusjärjestelyihin liittyvä kehitystyö on ollut aktiivista.

Dekontaminointi, 10.–11.10.2023

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 1, 2 ja 3 laitosyksiköiden valvonta- ja tarkkailualueilla sijaitsevien laitteiden, rakenteiden ja huonetilojen puhdistamiseen radioaktiivisista aineista sekä sitä suorittaviin organisaatioihin ja käytössä oleviin tiloihin, järjestelmiin, ohjeisiin ja menetelmiin. Tarkastuksella keskityttiin erityisesti OL3-laitosyksikön dekontaminointitoimintojen tilanteeseen ja siihen, miten vuoden 2024 vuosihuoltoon on alettu valmistautua.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on käytössään asianmukaiset ja säännökset täyttävät dekontaminointimenettelyt. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus. TVO:n on toimitettava STUKille selvitys siitä, miten TVO ohjaa ja valvoo puhdistustöissä käytettävien työmenetelmien ja kemikaalien käyttöä sekä miten näissä puhdistustöissä varmistutaan, ettei töistä aiheudu haittaa turvallisuudelle.

Käyttötoiminta (OL3), 3.10.2023

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 3 laitosyksikön (OL3) käyttötoimintaan. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää ja todentaa muun muassa väliaikaisiin muutoksiin liittyviä menettelyitä ja OL3 käyttöjaoksen tilannetta kaupallisen käytön aloituksen jälkeisessä ajassa.

Tarkastuksen perusteella OL3 käyttöyksikön tilanne on hyväksyttävällä tasolla. OL3 Käyttöyksikön käyttämät mittarit tukevat hyvin tilannekuvan muodostamista ja mittaristoa kehitetään jatkuvan parantamisen hengessä. Myös käyttöyksikön resurssit ja organisoituminen vaikuttavat asianmukaisilta. STUK näkee tärkeänä, että TVO on kiinnittänyt huomiota ohjaajia kuormittaviin asioihin. Ylimääräinen työkuorma voi johtaa inhimillisiin virheisiin ja todennäköisyys virheelliseen toimintaan kasvaa.

Tarkastuksen perusteella TVO:n menettelyt ja ohjeistus väliaikaisten muutosten hallintaan edellyttää edelleen kehittämistä. Tarkastuksessa STUK kiinnitti huomiota väliaikaisten muutosten hallinnassa puuttuviin väliaikaisten muutosten voimassaoloaikoihin. STUK näkee tärkeänä, että väliaikaisia muutoksia hallinnoidaan YVL-ohjeiden mukaisesti ja että väliaikaisten muutosten voimassaoloaika määritellään ja niitä seurataan. STUK esitti vaatimuksen, että TVO:n tulee kehittää väliaikaisten muutosten hallintaa muutosten voimassaoloajan määrittämisen ja seurannan osalta.

Turvallisuustoiminnot (OL3), 27.–28.11.2023

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön kriittisyysturvallisuutta ja reaktorivalvontaa koskeviin järjestelmiin. Lisäksi erillisaiheena otettiin mukaan neutronivuon värähtelyn valvontaan liittyvät mittaustulokset ja toimenpiteet.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on reaktorivalvonnassa ja kriittisyysturvallisuudessa käytettävissään riittävät ja ammattitaitoiset resurssit sekä selkeät menettelyt. Järjestelmät ovat toimineet pääosin ilman ongelmia ja vikojen määrä on ollut vähäinen. Vikojen poistamiseksi ja turvallisuusmerkityksen arvioimiseksi on tehty asianmukaisia toimenpiteitä ja selvityksiä. OL3:lla on havaittu vastaavaa neutronivuon värähtelyä kuin EPR sisarlaitoksella. Värähtelyä seurataan säännöllisin mittauksin ja värähtely otetaan huomioon käyttöä koskevissa raja-arvoissa. TVO:lla on kiinnostusta seurata ja parantaa ilmiön ymmärtämistä.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Automaatiotekniikka, 14.–15.6.2023

Automaatiotekniikan tarkastus kohdistui Olkiluodon kaikkien kolmen laitosyksikön automaatiotekniikan järjestelmiin, organisaatioon sekä ohjeisiin. Erityisaiheina tarkastuksessa käsiteltiin automaatiotekniikan konfiguraation hallinnan kehittymistä sekä STUKissa käsitellyistä käyttötapahtumaraporteista seuranneita automaatioon kohdistuvia selvitettäviä asioita. Tarkastuksessa käsiteltiin myös automaatiotekniikan suunnitteluorganisaatioon ja resursseihin liittyviä asioita.

Edellisessä automaatiotekniikan tarkastuksessa vuonna 2020 STUK kiinnitti huomioita laitosyksiköiden OL1/OL2 konfiguraation hallintaan. Tarkastuksen perusteella asioissa oli tapahtunut kehitystä. Vuoden 2020 tarkastuksen havainnot on kuvattu ”Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta” -vuosiraportissa.

Automaatiotekniikan toimenpiteet käyttötapahtumaraporteissa raportoitujen virheiden korjaamisessa olivat asiaankuuluvat ja ohjeet olivat ajan tasalla.

TVO:n automaatiotekniikan resurssitilanne on parantunut, mutta rekrytointeja on tulossa muun muassa eläköitymisten seurauksena ja joidenkin asiantuntijoiden saatavuudessa on edelleen haasteita. Tarkastuksen perusteella TVO:n automaatiotekniikan menettelyt tarkastettujen aihealueiden osalta täyttävät asetetut säädökset. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Turvallisuustoiminnot (OL1/OL2), 29.–30.5.2023

Laitosyksiköihin OL1/OL2 kohdistuneessa Turvallisuustoiminnot -tarkastuksessa arvioitiin menettelyjä, joilla TVO varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja -perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2023 tarkastuksen kokonaisuus oli ”Polttoaine ja reaktori”, joiden osalta tarkastus kohdennettiin reaktorin valvontajärjestelmiin sekä kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyihin. Lisäksi tarkastuksessa todennettiin TVO:n reaktorin valvonnan henkilöstöresursseja ja osaamisen hallinnan menettelyjä.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on reaktorivalvonnassa ja kriittisyysturvallisuudessa käytettävissään riittävät ja ammattitaitoiset resurssit ja selkeät menettelyt. Tarkastuksen perusteella toiminta täyttää asetetut säädökset. STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

Vuosihuolto, 16.4.–19.5.2023

Vuosihuoltoihin kohdistuvassa tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin laitosyksikköjen OL1 ja OL2 vuosihuoltojen toteutukseen liittyviä toimia. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alan tarkastajia, jotka seurasivat toimintaa, tekivät laitoskierroksia, haastattelivat työntekijöitä ja valvoivat suunniteltujen töiden etenemistä. Vuosihuollon aikana toteutetuilla laitoskierroksilla kiinnitettiin erityistä huomiota irto-osien hallinnan menettelyihin sekä turvaluokiteltujen tarveaineiden (TLTA) käyttöön työkohteilla.

TVO:n toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta TVO:n vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin – turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. TVO:n ohjeistuksen mukaisesti TLTA-luokan 4 kemikaali tai tarveaine vaatii tapauskohtaisen käyttöohjeistuksen. STUKin suorittamien laitoskierroksien aikana työkohteilla ei voitu todentaa käytössä olevan tarveaineen tai kemikaalin käytön ohjeistusta tai soveltuvuutta työkohteeseen. Esitetyllä vaatimuksella edellytettiin TVO:ta kehittämään menettelyitään TLTA-luokkaan 4 kuuluvan tarveaineen tai kemikaalin käytön ohjeistuksessa.

Kunnossapidon töidenhallintajärjestelmä (OL3), 7.–9.6.2023

STUK toteutti ylimääräisen tarkastuksen OL3-laitosyksikön kunnossapidon töidenhallintajärjestelmän (KUPI) käyttöön ja ajantasaisuuteen. Tarkastuksessa käytiin läpi järjestelmän käyttöön liittyviä menettelyitä ja tilannetta erillisten esimerkkien kautta. Tarkastus toteutettiin ennalta ilmoittamattomana, kuitenkin niin, että TVO sai tiedon tarkastuksesta kaksi päivää ennen tarkastusta, jotta heillä oli mahdollisuus varata riittävät resurssit tarkastukseen.

KUPI-järjestelmä on ollut pitkään käytössä OL1/2-laitosyksiköillä. TVO on yhtenäistämässä menettelyjä ja ottanut saman järjestelmän käyttöön myös OL3:lla. Järjestelmä on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, mutta tarkastuksen perusteella sen käyttöönotto ja käyttäminen on sujunut yleisellä tasolla hyvin. Yhteisten toimintatapojen vakiinnuttaminen vaatii vielä työtä ja tehostettua seurantaa. Erotussuunnitelmien osalta on tehty useita kirjauksia TVO:n poikkeamien ja turvallisuushavaintojen seurantajärjestelmään. STUK seuraa korjaavien toimenpiteiden tilannetta osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Vaatimuksilla edellytettiin TVO:ta kehittämään kiireellisten vikojen kokonaistilanteen seurannan menettelyjä sekä töiden ajantasaisen tilanteen saatavuutta töidenhallintajärjestelmästä. STUK todentaa syksyllä 2023 pidettävässä OL3:n Käyttötoiminta-tarkastuksessa, että edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset toimenpiteet on tehty.

Käyttötoiminta (OL1/OL2) 23.–24.3.2023

Laitosyksiköiden OL1 ja OL2 käyttötoimintaan kohdistuneessa tarkastuksessa todennettiin käyttöyksikön resurssitilannetta, käyttöyksikön toiminnan mittareita, poikkeamien, kehitysehdotusten ja turvallisuushavaintojen käsittelytilannetta sekä valvomon digitaalisten käyttöliittymien epäkäytettävyystilanteisiin varautumista. Tarkastuksen aikana suoritettiin laitoskierros laitosyksiköiden valvomoihin.

Tarkastuksen perusteella käyttöyksikön resurssitilanne on hyvä. Tulevaisuuden tarpeita varten uusia ohjaajien koulutusryhmiä on perustettu säännöllisin väliajoin. Käyttöyksiköllä todettiin olevan järjestelmälliset menettelyt poikkeamien, kehitysehdotusten ja turvallisuushavaintojen käsittelyyn ja toimenpiteiden seurantaan. Käyttöyksiköllä on käytössä useita mittareita, jotka sisältävät sekä turvallisuuteen että käytettävyyteen liittyviä asioita. Mittareiden avulla seurataan muun muassa ohjaajien kuormittavuutta lisääviä asioita sekä käyttötoimintaan vaikuttavien vikojen määrää ja tilannetta.

Laitosyksiköiden OL1 ja OL2 päävalvomoihin kohdistetulla laitoskierroksella todennettiin, miten käyttövuorot tuntevat menettelyt ja ohjeet digitaalisten käyttöliittymien vikatilanteissa. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin käyttövuorot tuntevat päivitetyn ohjeistuksen reaktorin pinnanmittauksen vikatilanteessa, jossa mittaus näyttää aiheettomasti korkeaa reaktorin pintaa. Tarkastuksen perusteella edellä mainittuihin vikatilanteisiin oli käytettävissä asiamukainen ohjeistus, ja käyttövuorot tunsivat niitä koskevat menettelyt hyvin.

Tarkastuksella todennetut TVO:n käyttötoiminnan menettelyt täyttävät asetetut säädökset. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Palontorjunta 25.–26.4.2023

Palontorjunnan tarkastuksessa arvioitiin TVO:n palontorjuntajärjestelyjen toimivuutta. Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti laitospalokunnan resursseihin ja uusien henkilöiden perehdytykseen, jotka oli tunnistettu aiemmissa tarkastuksissa ja muussa STUKin valvonnassa haasteellisiksi osa-alueiksi. Tarkastuksen yhteydessä toteutettiin laitoskierros OL3 laitosyksikölle.

Tarkastuksen perusteella TVO on selvinnyt laitospalokunnan pahimman resurssipulan yli. Uudet henkilöt on rekrytoitu ja perehdytys on edennyt siihen, että henkilöt on siirretty vuoroon. Vajautta on vielä kahden henkilön verran ja rekrytointi on yhä käynnissä. Perehdytysjärjestelyt on hyvin toteutettu. Erityisesti koulutuksessa käytetystä palosimulaattorista on saatu positiivista palautetta.

OL1:llä uusittavan varavoimadieselin työmaalla tammikuussa 2023 tapahtuneesta syttymästä tehtyä raporttia käsiteltiin tarkastuksessa. Syttymä sammui itsestään nopeasti, eikä tapahtumasta ollut uhkaa ydinturvallisuudelle. Raportti paljasti puutteita alihankkijoiden toiminnassa ja näiden osalta TVO määritti korjaavia toimenpiteitä asianmukaisesti.

Laitoskierroksella havaittiin OL3:lla puutteita varastointialueiden merkinnöissä sekä irtaimiston maanjäristyskiinnityksessä. Muuten laitoksen siisteystaso oli korkea eikä ylimääräistä palokuormaa havaittu.

Tarkastuksella todennetut TVO:n palontorjuntajärjestelyt täyttävät asetetut säädökset. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus koskien OL3:lla havaittuja puutteita maanjäristyskiinnityksissä. STUK seuraa TVO:n palokunnan resurssitilanteen kehittymistä osana normaalia valvontaansa.

Säteilysuojelu 7.–9.3.2023

Säteilysuojelun tarkastus kohdennettiin käyttökokemuksista oppimiseen säteilysuojelun vastuualueella. Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi säteilysuojeluohjeiden kattavuutta sekä alfamittauksista saatuja mittaustuloksia. Myös muut ajankohtaiset asiat säteilysuojelussa käytiin läpi.

TVO:n säteilysuojeluorganisaatiossa käyttökokemuksien käsittely on asianmukaista. Järjestelmällistä menettelyä käsitellä eri vastuualueista kertyvää käyttökokemustietoa kokonaisuutena ei kuitenkaan ole käytössä. Yhteistä tilannekuvaa käyttökokemuksista ja mahdollisista ongelma-alueista muodostetaan vapaamuotoisin keskusteluin, minkä TVO on havainnut käytännössä toimivaksi menettelyksi.

Olkiluoto 3:n koekäytöt ovat edenneet säteilysuojelun osalta suunnitellusti. Laitoskierroksella tutustuttiin säteilymittausjärjestelyihin Olkiluodon varastorakennuksissa.

Tarkastuksen perusteella TVO:n säteilysuojelumenettelyt täyttävät kokonaisuutena asetetut säädökset. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella esitettiin kolme vaatimusta, joilla edellytettiin TVO:lta toimenpiteitä tiettyjen aihealueiden osalta. Vaatimukset koskivat säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttöön liittyvää kehityssuunnitelmaa, ALARA-toimenpidesuunnitelman loppuunsaattamista sekä säteilysuojeluohjeiston kohdentamista ja päivittämistä.

Turvajärjestelyt, 25.–28.4.2023

Turvajärjestelyjen tarkastuksessa aiheina olivat viimeaikaiset kehitystyöt ja muut ajankohtaiset asiat, tietoturvallisuus, ml. toimitusketjun hallinta, voimalaitosjätteen loppusijoitusluola sekä käytännön toiminta ja käyttökokemukset, joita todennettiin laitoskäynnillä. Tarkastuksen yhteydessä tehtiin vuosihuoltoon liittyvä tietoturvallisuustarkastus.

TVO:lla on meneillään kattava turvajärjestelyjen arviointi- ja kehitysprojekti. Lisäksi meneillään on aiemmin aloitettuja turvavalvontajärjestelmien parannus- ja päivityshankkeita sekä yksittäisiä välittömiä toimenpiteitä.

Tarkastuksessa tehtiin useita positiivisia havaintoja ja esitettiin kaksi vaatimusta.

Voimalaitosjätteet, 28.–29.3.2023

Voimalaitosjätteiden tarkastus kohdentui ensisijaisesti laitosyksikön OL3 jätehuoltojärjestelyihin. Lisäksi tarkastettiin ydinjätehuollon toimenpiteiden suunnittelua kokonaisuutena, ydinjätehuollon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä ohjeiston ajantasaisuutta. Tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Jätteiden käsittely- ja varastointitilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä todennettiin tarkastukseen sisältyneellä laitoskierroksella.

Tarkastuksen perusteella TVO:lla on käytettävissään riittävät resurssit käyvien voimalaitosten jätehuollon hoitamiseksi. Vastuita ja valtuuksia oli toimihenkilöiden osalta selkeytetty sekä varahenkilöt eri tehtäville määritelty. OL3:n ohjeiston ja lopullisen turvallisuusselosteen tilanteesta TVO ei esittänyt yhteenvetoa tarkastuksella. Yhteydenpito TVO:n radiokemian laboratorion kanssa oli parantunut edellisen tarkastuksen ajankohtaan verrattuna. OL3:n jätejärjestelmissä on esiintynyt käyttöönoton jälkeen vikoja, joita on korjattu. TVO:n mukaan havaitut viat ovat olleet pieniä lukuun ottamatta haihduttimessa syksyllä 2022 esiintyneitä vikoja. Vikojen korjaaminen on toisinaan vienyt kauan aikaa mm. varaosien pitkien toimitusaikojen takia. Tarkastushetkellä järjestelmät olivat käyttökunnossa.

Tarkastuksen perusteella voimalaitosjätteiden hallinta täyttää asetetut säädökset. STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella.

PTO-valmiuden todentaminen, 2.–3.3.2023

Laitosyksikköön OL3 kohdistuneessa tarkastuksessa todennettiin laitoksen organisaation ja toiminnan valmiutta siirtyä koekäyttövaiheesta kaupallisen käytön vaiheeseen (ns. PTO-vaihe). Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua TVO:n organisaation valmiudesta ottaa OL3-laitos kokonaisuudessaan haltuun laitostoimittajalta. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n johdon toimenpiteitä liittyen vastuusuhteiden muutokseen, organisaation toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen, organisaation osaamisen tasoon ja johtamisjärjestelmän valmiuteen. Lisäksi tarkastettiin TVO:n kykyä laitoksen hallintaan sekä vielä avoinna olevien asioiden sulkemisen tilannetta.

Tarkastuksen perusteella ei voitu täysin todentaa kaupallisen käytön valmiutta, koska paljon asioita oli vielä kesken. Esimerkiksi takuuorganisoitumisesta ja menettelyistä sopiminen laitostoimittajan ja TVO:n välillä oli vielä kesken. Edistystä oli kuitenkin tapahtunut monilla osa-alueilla viime kuukausina ja TVO:lla todettiin olevan kattavat menettelyt seurata valmiuden edistymistä.

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota TVO:n kunnossapidon resursseihin, jonka osalta oli TVO:n asettamaan tavoitetilaan nähden vielä puutteita sekä henkilömäärissä että henkilöiden perehtyneisyydessä, myös turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien kohdalla. STUK piti tärkeänä, että yhteistyösopimuksilla laitostoimittajan ja muiden alihankkijoiden avulla pystytään kompensoimaan tilannetta.

STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella. STUK jatkaa TVO:n organisaation toiminnan seurantaa osana normaalia valvontaansa.