Palaute- ja kysymyslomakkeilla annettujen henkilötietojen käsittely

Stuk.fi-verkkosivuston palaute- ja kysymyslomakkeilla annetut tiedot tallentuvat Säteilyturvakeskuksen (STUK) kirjaamon tiketöintijärjestelmään (Efecte), jos viestin lähettäjä on itse antanut henkilötietojansa STUKin yhteydenoton mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä

Säteilyturvakeskus/Kirjaamo

Yhteystiedot

Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Postiosoite: STUK/Kirjaamo, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Puhelin: 09 759 881 (vaihde)
Sähköpostiosoite: stuk(at)stuk.fi

Rekisterin nimi

Kysy säteilystä/Palaute

Tietosuojavastaava

Puhelin: 09 759 88 340
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava(at)stuk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

STUKin internetsivuilla hyödynnetään verkkolomakkeita, jotka mahdollistavat sivustolla vierailevien yhteydenotot STUKiin. Sivustolla on lomakkeet palautteelle ja kysymyksille. Lisäksi kunkin sisältösivun kautta voi lähettää sivukohtaista palautetta. Sivustolla vierailevat voivat myös lähettää sähköpostia osoitteeseen stuk(at)stuk.fi.

Lomakkeilla voi antaa sähköpostiosoitteensa tai muun yhteystietonsa viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen/tiedusteluun vastaamiseksi. Viestin voi kuitenkin lähettää myös ilmoittamatta yhteystietojaan.

Verkkolomakkeilla annetut tiedot sekä sähköpostiviestit kirjaamoon tallentuvat STUKin kirjaamon tiketöintijärjestelmään (Efecte).

Tietojen käsittelyn lakiperusta

Palautteen antajan henkilötietojen käsittely perustuu hänen suostumukseensa.

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöt, jotka lähettävät stuk.fi-verkkosivustolla olevien palaute- tai verkkolomakkeiden tai stuk(at)stuk.fi- tai muiden verkkosivustolla ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden kautta viestejä. 

Käsiteltävät henkilötiedot

Palautteen antajaa pyydetään verkkolomakkeella ilmoittamaan sähköpostinsa, mikäli hän toivoo vastausta STUKista. Kirjaamon tiketöintijärjestelmään tallentuu kaikki se tieto, jonka palautteen tai tiedustelun lähettäjä on itsestään antanut, esimerkiksi nimi.

Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille STUKin asiantuntijoille, joiden asiantuntemusta tiedusteluun vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Rekisteristä ei luovuteta tietoja muussa kuin viestien käsittelemistarkoituksessa.

STUKin internetsivujen Usein kysyttyä -palstalla voidaan julkaista kysymyksiä ja vastauksia siten, että kysymys ja vastaus on käsitelty yleiseen muotoon eikä siitä voi päätellä viestin lähettäjää.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin?

Henkilötiedot saadaan verkkolomakkeiden tai sähköpostitse lähetettyjen viestien kautta lähettäviltä rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta STUKista eteenpäin.

Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko niillä pääsyä tietoihin?

Henkilötietoja ei siirretä eteenpäin, eikä tietoihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

STUKin kirjaamon tiketöintijärjestelmään Stuk.fi-verkkopalvelun kautta tulleita viestejä tai sähköpostiosoitteisiin lähetettyjä viestejä ei poisteta, jollei rekisteröity tätä erikseen pyydä.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on myös oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos
•    suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
•    tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
•    käsittely on lainvastaista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lainvastaista.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Näin teet henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille

Henkilötietoja koskevan pyynnön voit tehdä lomakkeella, joka löytyy Stuk.fi-verkkopalvelun Tietosuoja STUKissa -sivulta. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postitse. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Lue lisää tietosuojasta STUKissa.

Onko henkilötietojen toimittaminen pakollista?

Viestin voi lähettää ilmoittamatta henkilötietoja. Verkkolomakkeilla voi kuitenkin antaa sähköpostiosoitteensa tai muun yhteystietonsa viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen/tiedusteluun vastaamiseksi.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Oikeussuojakeinot

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.