Ydinturvallisuudesta raportointi

Kansainvälinen raportointi

STUK raportoi kansainvälisten yleissopimusten sekä EU-direktiivien mukaisesti Suomen tilanteesta ydinturvallisuuden saralla.

Kansainvälisten sopimusten mukainen raportointi

Suomi on vahvistanut kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen, kansainvälisen yleissopimuksen käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuudesta sekä kansainvälisen ydinaineita, ydinaineiden kuljetuksia ja ydinlaitoksia koskevan yleissopimuksen ja sen lisäyksen. Suomi on näin ollen sitoutunut sopimusten mukaisesti antamaan selontekonsa sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa varten tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä ennen jokaista tarkastelukokousta.

Ydinturvallisuuskonvention mukainen raportointi

Ydinjätekonvention mukainen raportointi

EU-direktiivien mukainen raportointi

Suomea sitovat kansainvälisten sopimusten lisäksi EU:n antamat direktiivit ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (2009/71/Euratom) sekä yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (2011/70/Euratom). Nämä direktiivit velvoittavat maita annetuin väliajoin raportoimaan direktiivin aihealueesta sekä osallistumaan vertaisarviointeihin ja toteuttamaan annettuja kehittämissuosituksia.

Ydinturvallisuusdirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on järjestettävä ydinturvallisuuden vertaisarviointeja vähintään kerran kuudessa vuodessa. Menettelyn tarkoituksen on vaihtaa kokemuksia ja tunnistaa mahdollisuuksia edelleen kehittää ydinturvallisuutta Euroopan unionin alueella. Ensimmäinen, ikääntymisen hallintaa ydinlaitoksilla käsitellyt vertaisarviointi tehtiin vuonna 2017. Toisen vertaisarvioinnin aiheena on ydinlaitosten palontorjunta, ja se toteutetaan vuonna 2023.

Ydinlaitosten palontorjunnan vertaisarviointi

Ikääntymisen hallinnan vertaisarviointi