Ydinturvallisuudesta raportointi

Loppusijoituslaitoksen valvonnan raportit

STUK raportoi kolmannesvuosittain rakenteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnasta Olkiluodossa. 

Vuoden 2024 valvontaraportit

Kolmannesvuosiraportti 1/2024, tammi–huhtikuu

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemuksen käsittelyä, valvonut käyttöönottoa sekä suunnitellut Posivan ydinlaitoksen käytön aikaista valvontaa.

Käyttölupahakemusaineiston käsittelyn johtopäätöksenä STUK laatii turvallisuusarvion, joka liitetään käyttölupahakemuksesta laadittavan turvallisuuslausunnon liitteeksi. STUKin puoltava lausunto turvallisuudesta on edellytyksenä sille, että valtioneuvosto voi myöntää Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle käyttöluvan.

Kokonaisuutena käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt STUKissa hyvin, mutta aineiston käsittely on vielä kesken. Aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi käsittely on kokonaisuudessaan vienyt ennakoitua pitempään.

Alkujaan työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyysi lupaviranomaisena STUKin lausuntoa 31.12.2023 mennessä, mikäli mahdollista. Vuoden 2023 lopulla STUK pyysi TEMistä lisäaikaa lausunnon antamiselle vuoden 2024 loppuun saakka, koska käyttölupahakemusaineiston käsittely on STUKissa edelleen kesken.

STUKin valvonta koostuu useasta osa-alueesta ja alla kerrotaan valvonnan eri osa-alueiden pääkohdat tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2024.

Rakentaminen ja käyttöönotto

STUK on valvonut Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksissa tarvittavien järjestelmien valmistusta, asentamista ja käyttöönottoa. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä tehnyt rakennetarkastuksia. Rakennetarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu ja asennettu rakennesuunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistus- ja asennustapojen mukaisesti.

Ydinlaitoksen järjestelmien koekäytöllä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. STUKin huomio on järjestelmissä, jotka ovat turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. Koekäytön valvonnassa STUK on käsitellyt järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seurannut koekäyttöjä paikan päällä.

STUKin käsittelyssä olevien yllä mainittujen järjestelmäaineistojen määrä vähenee koko ajan, sillä suurin osa asiakirjoista on jo toimitettu STUKille.

Koko laitoksen käyttöönotto alkoi huhtikuussa loppusijoituslaitoksen ilmanvaihtojärjestelmien kokeilla ja kokeet jatkuvat kesän ajan. Kokeilla osoitetaan, että laitoksen eri järjestelmät toimivat kokonaisuutena suunnitellusti ja laitosta voidaan käyttää käyttöohjeiden mukaisesti. STUK käsittelee koko laitoksen toimintaa koskevien kokeiden suunnitelmat, valvoo koekäyttöä sekä kokeiden yhteydessä tehtävää ohjeiden validointia.

Ohjeet ja laitoksen käyttö

Ennen kuin STUK voi tehdä kapselointi ja loppusijoituslaitoksesta myönteisen turvallisuusarvion ja Posiva voi alkaa käyttää laitosta, on STUKin hyväksyttävä myös laitoksen turvallisuustekniset käyttöehdot. STUK odottaa saavansa päivitetyn version turvallisuusteknisistä käyttöehdoista tarkastettavakseen ennen kesää.

STUK on käsitellyt muun muassa Posivan hallinnollisia ohjeita sekä käyttö- ja hälytysohjeita, joita tarvitaan, kun laitosten käyttö alkaa. STUK odottaa vielä usean käyttöohjeen valmistumista ja toimittamista STUKille, jotta STUK voi arvioida käyttöohjeissa esitettyjä menettelyjä kokonaisuudessaan. STUK arvioi Posivan käyttöohjeiden tilanteen ennen kuin varsinainen Posivan laitosten käyttö alkaa.

Säteilymittaukset ja valmiusjärjestelyt

Säteily- ja päästömittausjärjestelmien käyttöönotot ovat alkaneet helmikuussa 2024. Posiva joutuu tekemään vielä muutoksia osaan päästömittauslaitteista. STUK on myös edellyttänyt Posivaa täydentämään käyttölupahakemusaineistoa päästöjen mittaamisen ja seurannan osalta, ja näihin odotetaan Posivalta vastauksia myöhemmin.

STUK on käsittelemässä päivitettyä valmiussuunnitelmaa. Posivan suunnitelma on yhteinen TVO-konsernin kanssa. Valmiustilanteiden ja varautumisen kannalta Posivan ydinlaitoksille määritellyt suojavyöhyke ja varautumisalue ovat samat kuin vastaavat TVO:n alueet. Posivan ydinlaitosten mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ympäristössä ovat merkittävästi pienemmät kuin ydinvoimalaitoksen vakavan reaktorionnettomuuden seuraukset.

Posivan yhteistoimintakoe

Yhteistoimintakokeessa Posiva testaa loppusijoituksen toimintaa harjoituspolttoaineella ilman käytettyä ydinpolttoainetta. Kokeessa harjoitellaan käytetyn ydinpolttoaineen siirtoa kapselointilaitokselle, kapselointia kapselointilaitoksella sekä kapselin siirtoa ja loppusijoitusta loppusijoituslaitoksella. Ennen yhteistoimintakoetta kaikki järjestelmät on testattu sekä laitoksilla on tehty koko laitoksen toimintaa koskevat kokeet. Yhteistoimintakoe toteutetaan Posivan omista lähtökohdista, ja toimintaan kohdentuu vain vähän viranomaisvaatimuksia.

STUK on suunnitellut yhteistoimintakokeen valvontaa, ja uskoo saavansa suunnittelun valmiiksi alkukesän aikana. STUK arvioi yhteistoimintakokeessa Posivan organisaation toimintaa, ohjeistuksen toimivuutta sekä eri järjestelmien saumatonta yhteistoimintaa. STUKin tavoitteena on testata käyttövaiheen valvontatapoja yhteistoimintakokeessa, jotta käyttövaiheessa valvonta olisi sujuvaa ja oikea-aikaista.

Loppusijoituslaitoksen luonnolliset ja tekniset vapautumisesteet

Posivalla on haasteita rakentaa loppusijoitusreiät asettamiensa tarkkuusvaatimusten mukaisesti. Loppusijoitusreiät ovat reikiä, joihin loppusijoituskapselit lopuksi siirretään. STUK seuraa tilannetta ja arvioi ongelman mahdollisia vaikutuksia turvallisuuteen, kun STUK saa Posivalta aineistoja.

Loppusijoituskapselin, savikomponenttien ja muiden ydinjätteen ympäristöön kulkeutumista estävien ja hidastavien teknisten vapautumisesteiden valmistusmenetelmien pätevöinti on edennyt. Osana valmistuksen pätevöintiä STUK on osallistunut Posivan suorittamiin toimittaja-arviointeihin tarkkailijana Savikomponenttien valmistuksen osalta pätevöinti on valmistunut. STUK on saanut käsiteltäväksi kapselin pohjan, kannen ja pohjan hitsauksen valmistusmenetelmien pätevöintiaineiston kevään aikana. Loppusijoituskapselin kupariputken valmistuksen osalta Posivalla on ollut haasteita valmistaa asetettujen vaatimuksien mukaisia kapseleita. STUK on saanut huhtikuun lopulla käsiteltäväksi Posivan aineiston siitä, millä tavalla Posiva etenee kupariputken valmistuksen pätevöinnissä.

STUK odottaa saavansa loppusijoituskapselin ja savikomponenttien asennuksen pätevöintiä koskevia aineistoja kesän aikana.

Ydinmateriaalivalvonta

STUKin ydinmateriaalivalvonta osoittaa, että Posiva on täyttänyt ydinmateriaalivalvonnan velvoitteensa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio ovat jatkaneet kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan valvontalaitteiden asentamista Posivan kapselointilaitokselle. Asennukset jatkuvat vielä vuoden 2024 aikana. Osa valvontalaitteista sekä valvontaan vaadittavat raportointikäytännöt on tarkoitus testata Posivan yhteistoimintakokeen aikana.

Maaliskuussa IAEA teki täydentävän tarkastuskäynnin Posivan laitoksille. Euroopan komissio ja STUK osallistuivat tarkastukseen.

Turvajärjestelyt

Posiva on edistynyt turvajärjestelyjen käyttöönotossa. Posiva on myös toimittanut STUKille käsittelyyn erinäisiä turvajärjestelyihin liittyviä aineistoja, joiden avulla turvajärjestelyjen riittävyyttä voidaan arvioida. Posivalla on edelleen avoinna tiettyjä vaatimuksia, jotka sen täytyy ottaa huomioon ennen käyttöönottoa. STUK on valvonut turvajärjestelyjen vaikuttavuutta ja riittävyyttä tarkastamalla asiakirjoja ja tekemällä kenttätarkastuksia.

Organisaatiovalvonta

STUK on kiinnittänyt huomiota Posivan laaduntarkastustoiminnassa oleviin puutteisiin ja niiden käsittelyyn. STUK edellytti poikkeamien hallintaan kohdistuvassa tarkastuksessa, että Posiva arvioi nykyisten menettelyiden riittävyyttä. Lisäksi STUK edellytti, että Posiva varmistaa, että kaikki menettelyt on riittävästi ohjeistettu ja kiinnittää huomiota laaduntarkastushenkilöstön osaamisen ylläpitoon ja pätevyyteen.

STUK on valvonut Posivan käytön aikaisen organisatorisen valmiuden kehittymistä ja luvanhaltijan omaa käyttövalmiuden seurantaa. Posiva on kehittänyt menettelyitä käyttövaiheen organisatorisen valmiuden toteamiseksi. STUK seuraa menettelyiden soveltamista muun muassa turvallisuuskulttuurin kehittämisen osalta. STUK on todennut Posivan laajoissa aineistokokonaisuuksissa olevan joitakin puutteita ja edellyttänyt Posivaa täydentämään aineistoja. Valvonnan perusteella STUK näkee parannettavaa isojen asiakokonaisuuksien muutosten vaikutusten arvioinnissa ja osin kokonaisuuden hallinnassa. Lisäksi STUKin valvonnassa on tullut esiin havaintoja resurssihaasteista. STUK seuraa jatkossakin valvonnassaan Posivan resurssien riittävyyttä.

Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi

STUK on jatkanut käyttölupahakemuksen osana toimitetun pitkäaikaisturvallisuuden osoittamista koskevan turvallisuusperustelun arviointia. Vuoden alussa STUK teki Posivalle selvityspyynnön, jossa se edellytti loppusijoituskapselia ympäröivän puskurimateriaalin vaihtamiseen liittyviä taustadokumentteja. Posiva on tehnyt käyttölupahakemuksen käsittelyn aikana suunnittelumuutoksia vapautumisesteisiin, ja STUKin on arvioitava myös tehdyt suunnittelumuutokset pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Tällä on vaikutusta STUKin käyttölupahakemusaineiston käsittelyaikaan.

STUK on myös osana turvallisuusperustelun tarkastamista jatkanut radionuklidien päästö-, kulkeutumis- ja seurausanalyysien tekemistä osana radionuklidien biosfäärikulkeutumisen ja annosten arviointia.


Vuoden 2023 valvontaraportit

STUK valvoi vuonna 2023 sekä käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksessa tehtävien laitteistojen asennuksia ja niiden koekäyttöä että maan alla loppusijoitustiloissa käynnissä olevia kalliorakentamisen liittyviä töitä. STUK tarkasti myös Posivan loppusijoituslaitoksen turvajärjestelyjä, organisaation turvallisuuskulttuuria ja Posivan valmiutta aloittaa loppusijoitustoiminta.

Valvonnan lisäksi STUK valmisteli Posivan laitokselle hakemasta käyttöluvasta tehtävää turvallisuusarviota ja siitä työ- ja elinkeinoministeriöille annettavaa lausuntoa. 


Kolmannesvuosiraportti 3/2023, syyskuu–joulukuu

Vuoden 2023 viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemuksen tarkastamista, valvonut käyttöönottoa sekä suunnitellut Posivan ydinlaitoksen käytön aikaista valvontaa.

Käyttölupahakemusaineiston käsittelyn johtopäätöksenä STUK laatii turvallisuusarvion, joka liitetään käyttölupahakemuksesta laadittavan turvallisuuslausunnon liitteeksi. STUKin positiivinen lausunto turvallisuudesta on edellytyksenä sille, että valtioneuvosto voi myöntää Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle käyttöluvan.

Kokonaisuutena käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt STUKissa hyvin, mutta aineiston käsittely on vielä kesken. Aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi käsittely on kokonaisuudessaan vienyt ennakoitua pitempään.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lupaviranomaisena pyytänyt STUKin lausuntoa 31.12.2023 mennessä, mikäli mahdollista. Koska käyttölupahakemusaineiston käsittely on STUKissa edelleen kesken, on STUK pyytänyt TEMistä lisäaikaa lausunnon antamiselle vuoden 2024 loppuun saakka.

STUKin valvonta koostuu useasta osa-alueesta ja alla kerrotaan valvonnan eri osa-alueiden pääkohdat syyskuun alusta joulukuun loppuun 2023.

STUK on valvonut Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksissa tarvittavien järjestelmien valmistusta, asentamista ja käyttöönottoa. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä tehnyt rakennetarkastuksia. Rakennetarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu rakennesuunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Ydinlaitoksen järjestelmien koekäytöllä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. Koekäytön valvonnassa STUK on käsitellyt järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seurannut koekäyttöjä paikan päällä.

STUK tarkasti Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitosten säteilysuojelujärjestelyjä rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa marraskuussa. STUK arvioi säteilysuojelujärjestelyjen tilannetta ja valmiutta laitosten käytönaikaisen toiminnan kannalta. Tarkastuksen perusteella STUK sai positiivisen kuvan Posivan säteilysuojelujärjestelyjen tilasta. Säteilysuojelujärjestelyjen osalta valmistautuminen Posivan ydinlaitosten käyttöön on varsin pitkällä. Kaikki säteilysuojelujärjestelyt eivät ole vielä valmiina, mutta STUK ei havainnut säteilysuojelun osa-alueilla merkittäviä puutteita.

Loppusijoituslaitoksen kalliorakentaminen on edennyt pääosin hyvin, joskin loppusijoitusreikien osalta Posivalla on ollut haasteita päästä asettamiinsa tarkkuuksiin. Tämän osalta Posivalla on toimintasuunnitelma, jonka mukaan alkuvuodesta asioiden tulisi selkeentyä.

Loppusijoituskapselin, savikomponenttien ja muiden ydinjätteen ympäristöön kulkeutumista estävien ja hidastavien teknisten vapautumisesteiden valmistusmenetelmien pätevöinti on edennyt. Alkuvuodesta odotetaan useamman kapseliosan tulosten valmistumista, joskin viimeisten osien kohdalta valmistuminen menee ensi kesään. Loppusijoituskapselin suunnitteluaineistojen valmistuminen on viivästynyt, mutta suunnitteluaineistojen laatu on kuitenkin parantunut Posivan toimenpiteiden seurauksena.

STUKin ydinmateriaalivalvonta osoittaa, että Posiva on täyttänyt ydinmateriaalivalvonnan velvoitteensa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio alkoivat jo vuoden 2023 alussa asentaa kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan valvontalaitteita Posivan kapselointilaitokselle. Asennukset jatkuvat vuoden 2024 alussa.

Syyskuussa Posiva isännöi ESARDAN (European Safeguards Research & Development Association) loppusijoitustyöryhmän kokousta Olkiluodossa. Kokous oli hyvä tilaisuus esitellä loppusijoitusta Euroopan ja maailman asiantuntijoille.

Marraskuussa IAEA, Euroopan komissio ja STUK tekivät kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle neljäpäiväisen määräaikaistarkastuksen, jossa laserkeilausmittausten avulla tarkastettiin, että tilat ovat rakennettu ilmoitetun mukaisesti.

Posivan turvajärjestelyjen käyttöönotto etenee kokonaisuudessaan hyvin. Posivalla on kuitenkin edelleen avoimia turvajärjestelyihin liittyviä vaatimuksia, joiden pitää täyttyä ennen käyttöluvan myöntämistä. Posiva on toimittanut STUKille käsittelyyn turvajärjestelyihin liittyvää aineistoa, jonka avulla voidaan paremmin arvioida turvajärjestelyjen riittävyyttä. STUK seuraa Posivan turvajärjestelyjen edistymistä, ja valvoo, että ne ovat ydinenergialain mukaisesti riittävät.

STUK teetti VTT:llä selvityksen Posivan turvallisuuskulttuurista. Selvityksen perusteella Posivan turvallisuuskulttuurin eri osa-alueet ovat käyttövaihetta valmistelevan ydinlaitoksen elinkaaren vaiheeseen nähden hyvällä tai melko hyvällä tasolla. STUKin näkökulmasta VTT:n selvityksessä esiin nostetut suositukset olivat oikean suuntaisia ja vastasivat hyvin STUKin valvonnassa tehtyjä havaintoja. STUKin valvonnan perusteella Posiva voi edelleen kehittää turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallinnan osaamista ja menettelytapoja.

STUK on kiinnittänyt tarkastuksissaan huomiota siihen, kuinka Posivan johto seuraa organisaation valmiutta aloittaa ydinlaitoksen käyttö. STUK edellyttää, että Posiva kehittää organisaation valmiuden ja seurannan mittareita nykyistä läpinäkyvimmiksi ja selkeämmiksi. Lisäksi STUK on edellyttänyt Posivalta luvanhaltijan omasta toiminnasta syntyvien tietojen kattavampaa hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämiseksi. STUK on todentanut Posivan keskeisten toimintojen resurssisuunnittelun etenevän suunnitellusti Posivan tuotantovaihetta varten.

STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemukseen kuuluvan pitkäaikaisturvallisuusperustelun tarkastamista. Tarkastuksen perusteella STUK teki Posivalle vuoden 2023 kolmannen selvityspyynnön. Lisäksi STUK on tehnyt vertailevia analyyseja Posivan laskemista radionuklidien kulkeutumisista lähi- ja kaukoalueella erilaisten päästöjen seurauksena Lisäksi STUK on aloittanut biosfääriä koskeva radionuklidien kulkeutumisen ja annosten arvioinnin.


Kolmannesvuosiraportti 2/2023, toukokuu–elokuu

Vuoden 2023 toisen vuosikolmanneksen aikana STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemuksen tarkastamista, valvonut käyttöönottoa sekä suunnitellut Posivan ydinlaitoksen käytön aikaista valvontaa.

Kokonaisuutena käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt STUKissa hyvin, mutta aineiston käsittely on vielä kesken. Aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi käsittely on kokonaisuudessaan vienyt ennakoitua pitempään.

Käyttölupahakemusaineiston käsittelyn johtopäätöksenä STUK laatii turvallisuusarvion, joka liitetään käyttölupahakemuksesta laadittavan turvallisuuslausunnon liitteeksi. STUKin positiivinen lausunto turvallisuudesta on edellytyksenä sille, että valtioneuvosto voi myöntää käyttöluvan. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lupaviranomaisena pyytänyt STUKin lausuntoa 31.12.2023 mennessä, mikäli mahdollista. Tämänhetkisen arvion mukaan STUK tulee esittämään TEMille aikarajan siirtoa loppuvuoden aikana.

STUKin valvonta koostuu useasta osa-alueesta ja alla kerrotaan eri osa-alueiden valvonnan pääkohdat toukokuun alusta elokuun loppuun 2023.

STUK on valvonut Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksissa tarvittavien järjestelmien valmistusta, asentamista ja käyttöönottoa. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä tehnyt rakennetarkastuksia. Rakennetarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu rakennesuunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Ydinlaitoksen järjestelmien koekäytöllä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. Koekäytön valvonnassa STUK on käsitellyt järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seurannut koekäyttöjä paikan päällä.

Loppusijoituslaitoksen maanalaisten tilojen rakentaminen käytönaloittamista varten on lähes valmis. STUK on käsitellyt muutamia kalliorakentamisen suunnitteluaineistojen päivityksiä.

Loppusijoituskapseli, sen ympärille asennettava bentoniittipuskuri ja loppusijoitustunneleiden täyttömateriaali ovat käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisten aineiden teknisiä vapautumisesteitä. Osana teknisten vapautumisesteiden suunnitelmien hyväksymistä Posivan on osoitettava, että suunnitelmien mukaisia vapautumisesteitä pystytään valmistamaan. Tämän vuoksi Posivan on tehtävä näiden komponenttien valmistuksen menetelmäkokeita.

Kapseli koostuu useammasta osasta ja näiden valmistamisen menetelmäkokeet on aloitettu, mutta tulosten valmistuminen kestää useita kuukausia. Bentoniittipuskurin valmistuksen menetelmäkokeet on tehty ja tunnelitäytön menetelmäkoeraportti käsitelty STUKissa.

STUKin suorittama ydinmateriaalivalvonta on osoittanut, että Posiva on täyttänyt ydinmateriaalivalvonnan velvoitteensa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio aloittivat jo alkuvuodesta 2023 kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan valvontalaitteiden asentamisen Posivan kapselointilaitokselle. Laiteasennuksia on jatkettu heinäkuussa ja STUK tarkasti asennustöiden lopuksi asennusten asianmukaisuuden. Loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaan liittyy paljon uusia asioita ja Posivan raportointivelvoitteet sekä valvojien valvontatoimet on määriteltävä tarkasti. Tätä määrittelyä on jatkettu elokuussa STUKin, Posivan, IAEA:n ja Euroopan komission kesken järjestetyssä työpajassa.

Posivan turvajärjestelyjen käyttöönotto etenee kokonaisuudessaan hyvin. Posivalla on kuitenkin joitain turvajärjestelyihin liittyviä asioita kesken, jotka on saatava loppuun ennen ydinlaitoksen käyttöönottoa. Posiva toimittaa STUKille syksyn 2023 aikana käsittelyyn turvajärjestelyaineistoa, joiden avulla voidaan paremmin arvioida turvajärjestelyjen riittävyyttä.

STUK on valvonut myös Posivan organisaation valmistautumista ydinlaitoksen käyttövaiheeseen. Vuoden 2023 toisen kolmanneksen aikana STUK hyväksyi Posivan käyttövaiheen johtosäännön sekä laadunhallintaohjelman osana käyttölupahakemusaineistoa. Johtosäännössä Posiva kuvaa turvallisuuden kannalta keskeiset tehtävät, päätöksentekofoorumit ja avainroolien toimivallan ja vastuut. Laadunhallintaohjelmassa esitetään käyttövaiheen laadunhallinnan periaatteet, pääprosessit ja niitä koskevat menettelyt. STUK seuraa valvonnassaan Posivan ohjetyön edistymistä ja ohjeiden validointia.

STUK on kiinnittänyt huomiota Posivan laadunhallintaan yksittäisten järjestelmien rakenneosien valmistuksessa ja seurannut Posivan korjaavia toimia. STUK seuraa valvonnassaan, että Posiva tunnistaa puutteiden taustalla olevat syyt kattavasti sekä parantaa toimintaansa.

STUK on tilannut VTT:ltä riippumattoman turvallisuuskulttuuriselvityksen Posivasta ja se valmistuu syyskuussa 2023. Selvityksen tarkoituksena on arvioida Posivan valmiutta siirtyä käyttövaiheeseen turvallisuuskulttuurin näkökulmasta.

Posivan loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeistä turvallisuutta koskevan turvallisuusperustelun tarkastus on jatkunut. Tarkastuksen yhteydessä on laadittu selvitys- ja tietopyyntöjä. Lisäksi Posiva ja STUK ovat kokoontuneet keskustelemaan osasta STUKin tarkastuksen aikana esille nousseista kysymyksistä. Aineistotarkastuksen lisäksi STUK on edistänyt vertailevaa mallinnusta, minkä avulla pyritään saamaan syvempi ymmärrys Posivan laskemista tapauksista ja seurauksista.

Kolmannesvuosiraportti 1/2023, tammikuu–huhtikuu

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi Posivan käyttölupahakemusaineiston käsittelyä. STUK totesi, etteivät kaikki sille toimitetut aineistot vastanneet käyttölupahakemusaineistolle asetettuja vaatimuksia.

Käsittelyn edetessä STUK laatii puutteellisista aineistoista Posivalle selvityspyyntöjä, joiden perusteella Posivan on päivitettävä aineistot ja toimitettava ne uudelleen STUKin käsittelyyn. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK lähetti selvityspyynnöt lopullisesta turvallisuusselosteesta sekä pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuusperustelusta.

STUK havaitsi puutteita erityisesti lopullisen turvallisuusselosteen järjestelmiä koskevissa kuvauksissa. Lopullisessa turvallisuusselosteessa Posivan on esitettävä ydinlaitoksista tiedot, jotka kuvaavat laitoksia ennen ydinpolttoaineen kapseloinnin aloittamista. Tällä hetkellä osa esitetyistä tiedoista ei kuvaa lopullisia laitoksia, vaan enemmänkin sitä, millaiseksi ne on suunniteltu. Lisäksi STUK havaitsi, että lopullisessa turvallisuusselosteessa ei ole esitetty riittävän tarkasti kaikkia niitä tietoja, joita STUK YVL-ohjeiden perusteella edellyttää esittämään lopullisessa turvallisuusselosteessa. Selvityspyynnössä esitetyt vaatimukset liittyvät näiden asioiden täydentämiseen.

STUKin tarkastaessa Posivan laatimaa pitkäaikaisturvallisuutta koskevaa turvallisuusperustelua se teki joitain tarkastushavaintoja sekä huomioita, joiden perusteella STUK edellyttää lisätietoa. Ensimmäisessä selvityspyynnössä STUK esittää muun muassa sulkemisen jälkeistä alkutilaa ja sen poikkeamia sekä järjestelmän käyttäytymistä pitkällä aikavälillä koskevia kysymyksiä. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella STUK on käynnistänyt myös seuraavan turvallisuusperustelua koskevan selvityspyynnön valmistelun.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella Posiva oli valmistamassa, asentamassa ja ottamassa käyttöön kapseloinnissa ja loppusijoituksessa tarvittavia järjestelmiä. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia.

STUK valvoo myös nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta. Laitteille, joiden valmistus on edennyt riittävän pitkälle, STUK on tehnyt rakennetarkastuksia. Tarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu suunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Posivan ydinlaitoksen käyttöönottoon kuuluu järjestelmien koekäyttöjä. Niillä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on oleellisen tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. STUK valvoo tällaisten järjestelmien koekäyttöä, käsittelee järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seuraa koekäyttöjä paikan päällä. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella Posiva teki ensimmäisen turvallisuusluokitellun järjestelmän koekäytön. Seuraavien koekäyttöjen suunnitelmia on STUKissa käsittelyssä.

STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvaa tarkastusta, joista ensimmäinen kohdistui Posivan projektin ja organisaation muutosten hallintaan käyttötoimintaa varten. Tarkastuksen perusteella Posivan muutosten hallinnan menettelyt vaikuttavat asianmukaiselta ja täyttävät pääosin niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Käyttövaiheeseen siirtymiseen liittyvä organisaatiomuutos on turvallisuuden kannalta merkittävä ja Posiva laatii arvion organisaatiomuutoksen vaikutuksesta turvallisuuteen. Tarkastuksella STUKin antama vaatimus koskee tulevan organisaatiomuutoksen arvioinnin menettelyitä.

Toinen rakentamisen tarkastusohjelman tarkastus kohdistui Posivan ydinlaitoksen käytön ohjeisiin, laitoksen ohjaajien koulutukseen sekä inhimillisten tekijöiden hallintaan. Tarkastuksessa todettiin, että Posiva on vielä laatimassa ydinlaitoksen käyttöohjeita ja niiden hallitsemiseksi tarvittavia menettelyjä.

Tarkastuksessa todettiin, että Posivan ydinlaitoksen ohjaajien hyväksyntämenettelyt eivät ole täysin valmiit. STUK valvoo hyväksyntämenettelyiden kehittymistä ja valmistumista. Tarkastuksessa käsiteltiin inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa ja ihmisen toiminnan luotettavuuden parantamista ja seurantaa. Tarkastuksessa havaittiin, että Posivan suunnitelma integroidusta järjestelmävalidoinnista ei riittävästi sisällä häiriö- ja hätätilanteita. STUK esitti tarkastuksella vaatimuksen asian korjaamiseksi.