Ydinturvallisuudesta raportointi

Loppusijoituslaitoksen valvonnan raportit

STUK raportoi kolmannesvuosittain rakenteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnasta Olkiluodossa. 

Vuoden 2023 valvontaraportit

STUK valvoi vuonna 2023 sekä käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksessa tehtävien laitteistojen asennuksia ja niiden koekäyttöä että maan alla loppusijoitustiloissa käynnissä olevia kalliorakentamisen liittyviä töitä. STUK tarkasti myös Posivan

loppusijoituslaitoksen turvajärjestelyjä, organisaation turvallisuuskulttuuria ja Posivan valmiutta aloittaa loppusijoitustoiminta.

Valvonnan lisäksi STUK valmisteli Posivan laitokselle hakemasta käyttöluvasta tehtävää turvallisuusarviota ja siitä työ- ja elinkeinoministeriöille annettavaa lausuntoa. 


Kolmannesvuosiraportti 3/2023, syyskuu–joulukuu

Vuoden 2023 viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemuksen tarkastamista, valvonut käyttöönottoa sekä suunnitellut Posivan ydinlaitoksen käytön aikaista valvontaa.

Käyttölupahakemusaineiston käsittelyn johtopäätöksenä STUK laatii turvallisuusarvion, joka liitetään käyttölupahakemuksesta laadittavan turvallisuuslausunnon liitteeksi. STUKin positiivinen lausunto turvallisuudesta on edellytyksenä sille, että valtioneuvosto voi myöntää Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle käyttöluvan.

Kokonaisuutena käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt STUKissa hyvin, mutta aineiston käsittely on vielä kesken. Aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi käsittely on kokonaisuudessaan vienyt ennakoitua pitempään.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lupaviranomaisena pyytänyt STUKin lausuntoa 31.12.2023 mennessä, mikäli mahdollista. Koska käyttölupahakemusaineiston käsittely on STUKissa edelleen kesken, on STUK pyytänyt TEMistä lisäaikaa lausunnon antamiselle vuoden 2024 loppuun saakka.

STUKin valvonta koostuu useasta osa-alueesta ja alla kerrotaan valvonnan eri osa-alueiden pääkohdat syyskuun alusta joulukuun loppuun 2023.

STUK on valvonut Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksissa tarvittavien järjestelmien valmistusta, asentamista ja käyttöönottoa. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä tehnyt rakennetarkastuksia. Rakennetarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu rakennesuunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Ydinlaitoksen järjestelmien koekäytöllä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. Koekäytön valvonnassa STUK on käsitellyt järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seurannut koekäyttöjä paikan päällä.

STUK tarkasti Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitosten säteilysuojelujärjestelyjä rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa marraskuussa. STUK arvioi säteilysuojelujärjestelyjen tilannetta ja valmiutta laitosten käytönaikaisen toiminnan kannalta. Tarkastuksen perusteella STUK sai positiivisen kuvan Posivan säteilysuojelujärjestelyjen tilasta. Säteilysuojelujärjestelyjen osalta valmistautuminen Posivan ydinlaitosten käyttöön on varsin pitkällä. Kaikki säteilysuojelujärjestelyt eivät ole vielä valmiina, mutta STUK ei havainnut säteilysuojelun osa-alueilla merkittäviä puutteita.

Loppusijoituslaitoksen kalliorakentaminen on edennyt pääosin hyvin, joskin loppusijoitusreikien osalta Posivalla on ollut haasteita päästä asettamiinsa tarkkuuksiin. Tämän osalta Posivalla on toimintasuunnitelma, jonka mukaan alkuvuodesta asioiden tulisi selkeentyä.

Loppusijoituskapselin, savikomponenttien ja muiden ydinjätteen ympäristöön kulkeutumista estävien ja hidastavien teknisten vapautumisesteiden valmistusmenetelmien pätevöinti on edennyt. Alkuvuodesta odotetaan useamman kapseliosan tulosten valmistumista, joskin viimeisten osien kohdalta valmistuminen menee ensi kesään. Loppusijoituskapselin suunnitteluaineistojen valmistuminen on viivästynyt, mutta suunnitteluaineistojen laatu on kuitenkin parantunut Posivan toimenpiteiden seurauksena.

STUKin ydinmateriaalivalvonta osoittaa, että Posiva on täyttänyt ydinmateriaalivalvonnan velvoitteensa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio alkoivat jo vuoden 2023 alussa asentaa kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan valvontalaitteita Posivan kapselointilaitokselle. Asennukset jatkuvat vuoden 2024 alussa.

Syyskuussa Posiva isännöi ESARDAN (European Safeguards Research & Development Association) loppusijoitustyöryhmän kokousta Olkiluodossa. Kokous oli hyvä tilaisuus esitellä loppusijoitusta Euroopan ja maailman asiantuntijoille.

Marraskuussa IAEA, Euroopan komissio ja STUK tekivät kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle neljäpäiväisen määräaikaistarkastuksen, jossa laserkeilausmittausten avulla tarkastettiin, että tilat ovat rakennettu ilmoitetun mukaisesti.

Posivan turvajärjestelyjen käyttöönotto etenee kokonaisuudessaan hyvin. Posivalla on kuitenkin edelleen avoimia turvajärjestelyihin liittyviä vaatimuksia, joiden pitää täyttyä ennen käyttöluvan myöntämistä. Posiva on toimittanut STUKille käsittelyyn turvajärjestelyihin liittyvää aineistoa, jonka avulla voidaan paremmin arvioida turvajärjestelyjen riittävyyttä. STUK seuraa Posivan turvajärjestelyjen edistymistä, ja valvoo, että ne ovat ydinenergialain mukaisesti riittävät.

STUK teetti VTT:llä selvityksen Posivan turvallisuuskulttuurista. Selvityksen perusteella Posivan turvallisuuskulttuurin eri osa-alueet ovat käyttövaihetta valmistelevan ydinlaitoksen elinkaaren vaiheeseen nähden hyvällä tai melko hyvällä tasolla. STUKin näkökulmasta VTT:n selvityksessä esiin nostetut suositukset olivat oikean suuntaisia ja vastasivat hyvin STUKin valvonnassa tehtyjä havaintoja. STUKin valvonnan perusteella Posiva voi edelleen kehittää turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallinnan osaamista ja menettelytapoja.

STUK on kiinnittänyt tarkastuksissaan huomiota siihen, kuinka Posivan johto seuraa organisaation valmiutta aloittaa ydinlaitoksen käyttö. STUK edellyttää, että Posiva kehittää organisaation valmiuden ja seurannan mittareita nykyistä läpinäkyvimmiksi ja selkeämmiksi. Lisäksi STUK on edellyttänyt Posivalta luvanhaltijan omasta toiminnasta syntyvien tietojen kattavampaa hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämiseksi. STUK on todentanut Posivan keskeisten toimintojen resurssisuunnittelun etenevän suunnitellusti Posivan tuotantovaihetta varten.

STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemukseen kuuluvan pitkäaikaisturvallisuusperustelun tarkastamista. Tarkastuksen perusteella STUK teki Posivalle vuoden 2023 kolmannen selvityspyynnön. Lisäksi STUK on tehnyt vertailevia analyyseja Posivan laskemista radionuklidien kulkeutumisista lähi- ja kaukoalueella erilaisten päästöjen seurauksena Lisäksi STUK on aloittanut biosfääriä koskeva radionuklidien kulkeutumisen ja annosten arvioinnin.


Kolmannesvuosiraportti 2/2023, toukokuu–elokuu

Vuoden 2023 toisen vuosikolmanneksen aikana STUK on jatkanut Posivan käyttölupahakemuksen tarkastamista, valvonut käyttöönottoa sekä suunnitellut Posivan ydinlaitoksen käytön aikaista valvontaa.

Kokonaisuutena käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt STUKissa hyvin, mutta aineiston käsittely on vielä kesken. Aineiston laajuuden sekä STUKin Posivalta edellyttämien aineistopäivitysten käsittelyn vuoksi käsittely on kokonaisuudessaan vienyt ennakoitua pitempään.

Käyttölupahakemusaineiston käsittelyn johtopäätöksenä STUK laatii turvallisuusarvion, joka liitetään käyttölupahakemuksesta laadittavan turvallisuuslausunnon liitteeksi. STUKin positiivinen lausunto turvallisuudesta on edellytyksenä sille, että valtioneuvosto voi myöntää käyttöluvan. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lupaviranomaisena pyytänyt STUKin lausuntoa 31.12.2023 mennessä, mikäli mahdollista. Tämänhetkisen arvion mukaan STUK tulee esittämään TEMille aikarajan siirtoa loppuvuoden aikana.

STUKin valvonta koostuu useasta osa-alueesta ja alla kerrotaan eri osa-alueiden valvonnan pääkohdat toukokuun alusta elokuun loppuun 2023.

STUK on valvonut Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksissa tarvittavien järjestelmien valmistusta, asentamista ja käyttöönottoa. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä tehnyt rakennetarkastuksia. Rakennetarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu rakennesuunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Ydinlaitoksen järjestelmien koekäytöllä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. Koekäytön valvonnassa STUK on käsitellyt järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seurannut koekäyttöjä paikan päällä.

Loppusijoituslaitoksen maanalaisten tilojen rakentaminen käytönaloittamista varten on lähes valmis. STUK on käsitellyt muutamia kalliorakentamisen suunnitteluaineistojen päivityksiä.

Loppusijoituskapseli, sen ympärille asennettava bentoniittipuskuri ja loppusijoitustunneleiden täyttömateriaali ovat käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisten aineiden teknisiä vapautumisesteitä. Osana teknisten vapautumisesteiden suunnitelmien hyväksymistä Posivan on osoitettava, että suunnitelmien mukaisia vapautumisesteitä pystytään valmistamaan. Tämän vuoksi Posivan on tehtävä näiden komponenttien valmistuksen menetelmäkokeita.

Kapseli koostuu useammasta osasta ja näiden valmistamisen menetelmäkokeet on aloitettu, mutta tulosten valmistuminen kestää useita kuukausia. Bentoniittipuskurin valmistuksen menetelmäkokeet on tehty ja tunnelitäytön menetelmäkoeraportti käsitelty STUKissa.

STUKin suorittama ydinmateriaalivalvonta on osoittanut, että Posiva on täyttänyt ydinmateriaalivalvonnan velvoitteensa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan komissio aloittivat jo alkuvuodesta 2023 kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan valvontalaitteiden asentamisen Posivan kapselointilaitokselle. Laiteasennuksia on jatkettu heinäkuussa ja STUK tarkasti asennustöiden lopuksi asennusten asianmukaisuuden. Loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaan liittyy paljon uusia asioita ja Posivan raportointivelvoitteet sekä valvojien valvontatoimet on määriteltävä tarkasti. Tätä määrittelyä on jatkettu elokuussa STUKin, Posivan, IAEA:n ja Euroopan komission kesken järjestetyssä työpajassa.

Posivan turvajärjestelyjen käyttöönotto etenee kokonaisuudessaan hyvin. Posivalla on kuitenkin joitain turvajärjestelyihin liittyviä asioita kesken, jotka on saatava loppuun ennen ydinlaitoksen käyttöönottoa. Posiva toimittaa STUKille syksyn 2023 aikana käsittelyyn turvajärjestelyaineistoa, joiden avulla voidaan paremmin arvioida turvajärjestelyjen riittävyyttä.

STUK on valvonut myös Posivan organisaation valmistautumista ydinlaitoksen käyttövaiheeseen. Vuoden 2023 toisen kolmanneksen aikana STUK hyväksyi Posivan käyttövaiheen johtosäännön sekä laadunhallintaohjelman osana käyttölupahakemusaineistoa. Johtosäännössä Posiva kuvaa turvallisuuden kannalta keskeiset tehtävät, päätöksentekofoorumit ja avainroolien toimivallan ja vastuut. Laadunhallintaohjelmassa esitetään käyttövaiheen laadunhallinnan periaatteet, pääprosessit ja niitä koskevat menettelyt. STUK seuraa valvonnassaan Posivan ohjetyön edistymistä ja ohjeiden validointia.

STUK on kiinnittänyt huomiota Posivan laadunhallintaan yksittäisten järjestelmien rakenneosien valmistuksessa ja seurannut Posivan korjaavia toimia. STUK seuraa valvonnassaan, että Posiva tunnistaa puutteiden taustalla olevat syyt kattavasti sekä parantaa toimintaansa.

STUK on tilannut VTT:ltä riippumattoman turvallisuuskulttuuriselvityksen Posivasta ja se valmistuu syyskuussa 2023. Selvityksen tarkoituksena on arvioida Posivan valmiutta siirtyä käyttövaiheeseen turvallisuuskulttuurin näkökulmasta.

Posivan loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeistä turvallisuutta koskevan turvallisuusperustelun tarkastus on jatkunut. Tarkastuksen yhteydessä on laadittu selvitys- ja tietopyyntöjä. Lisäksi Posiva ja STUK ovat kokoontuneet keskustelemaan osasta STUKin tarkastuksen aikana esille nousseista kysymyksistä. Aineistotarkastuksen lisäksi STUK on edistänyt vertailevaa mallinnusta, minkä avulla pyritään saamaan syvempi ymmärrys Posivan laskemista tapauksista ja seurauksista.

Kolmannesvuosiraportti 1/2023, tammikuu–huhtikuu

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi Posivan käyttölupahakemusaineiston käsittelyä. STUK totesi, etteivät kaikki sille toimitetut aineistot vastanneet käyttölupahakemusaineistolle asetettuja vaatimuksia.

Käsittelyn edetessä STUK laatii puutteellisista aineistoista Posivalle selvityspyyntöjä, joiden perusteella Posivan on päivitettävä aineistot ja toimitettava ne uudelleen STUKin käsittelyyn. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK lähetti selvityspyynnöt lopullisesta turvallisuusselosteesta sekä pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuusperustelusta.

STUK havaitsi puutteita erityisesti lopullisen turvallisuusselosteen järjestelmiä koskevissa kuvauksissa. Lopullisessa turvallisuusselosteessa Posivan on esitettävä ydinlaitoksista tiedot, jotka kuvaavat laitoksia ennen ydinpolttoaineen kapseloinnin aloittamista. Tällä hetkellä osa esitetyistä tiedoista ei kuvaa lopullisia laitoksia, vaan enemmänkin sitä, millaiseksi ne on suunniteltu. Lisäksi STUK havaitsi, että lopullisessa turvallisuusselosteessa ei ole esitetty riittävän tarkasti kaikkia niitä tietoja, joita STUK YVL-ohjeiden perusteella edellyttää esittämään lopullisessa turvallisuusselosteessa. Selvityspyynnössä esitetyt vaatimukset liittyvät näiden asioiden täydentämiseen.

STUKin tarkastaessa Posivan laatimaa pitkäaikaisturvallisuutta koskevaa turvallisuusperustelua se teki joitain tarkastushavaintoja sekä huomioita, joiden perusteella STUK edellyttää lisätietoa. Ensimmäisessä selvityspyynnössä STUK esittää muun muassa sulkemisen jälkeistä alkutilaa ja sen poikkeamia sekä järjestelmän käyttäytymistä pitkällä aikavälillä koskevia kysymyksiä. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella STUK on käynnistänyt myös seuraavan turvallisuusperustelua koskevan selvityspyynnön valmistelun.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella Posiva oli valmistamassa, asentamassa ja ottamassa käyttöön kapseloinnissa ja loppusijoituksessa tarvittavia järjestelmiä. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia.

STUK valvoo myös nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta. Laitteille, joiden valmistus on edennyt riittävän pitkälle, STUK on tehnyt rakennetarkastuksia. Tarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu suunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Posivan ydinlaitoksen käyttöönottoon kuuluu järjestelmien koekäyttöjä. Niillä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toiminta on oleellisen tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. STUK valvoo tällaisten järjestelmien koekäyttöä, käsittelee järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seuraa koekäyttöjä paikan päällä. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella Posiva teki ensimmäisen turvallisuusluokitellun järjestelmän koekäytön. Seuraavien koekäyttöjen suunnitelmia on STUKissa käsittelyssä.

STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvaa tarkastusta, joista ensimmäinen kohdistui Posivan projektin ja organisaation muutosten hallintaan käyttötoimintaa varten. Tarkastuksen perusteella Posivan muutosten hallinnan menettelyt vaikuttavat asianmukaiselta ja täyttävät pääosin niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Käyttövaiheeseen siirtymiseen liittyvä organisaatiomuutos on turvallisuuden kannalta merkittävä ja Posiva laatii arvion organisaatiomuutoksen vaikutuksesta turvallisuuteen. Tarkastuksella STUKin antama vaatimus koskee tulevan organisaatiomuutoksen arvioinnin menettelyitä.

Toinen rakentamisen tarkastusohjelman tarkastus kohdistui Posivan ydinlaitoksen käytön ohjeisiin, laitoksen ohjaajien koulutukseen sekä inhimillisten tekijöiden hallintaan. Tarkastuksessa todettiin, että Posiva on vielä laatimassa ydinlaitoksen käyttöohjeita ja niiden hallitsemiseksi tarvittavia menettelyjä.

Tarkastuksessa todettiin, että Posivan ydinlaitoksen ohjaajien hyväksyntämenettelyt eivät ole täysin valmiit. STUK valvoo hyväksyntämenettelyiden kehittymistä ja valmistumista. Tarkastuksessa käsiteltiin inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa ja ihmisen toiminnan luotettavuuden parantamista ja seurantaa. Tarkastuksessa havaittiin, että Posivan suunnitelma integroidusta järjestelmävalidoinnista ei riittävästi sisällä häiriö- ja hätätilanteita. STUK esitti tarkastuksella vaatimuksen asian korjaamiseksi.