Ydinturvallisuudesta raportointi

Loviisan ydinvoimalaitoksen tarkastukset

STUK valvoo tarkastuksilla Loviisan ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan toimintaa ja ydinvoimalaitoksen käyttöä. Käytön tarkastusohjelmassa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. 

STUK laatii tarkastusta varten suunnitelman, jossa esitetään tarkastuksen kohde ja luvanhaltijalta mahdollisesti edellytettävät valmistelevat toimet. Tarkastuksen tulos ja sen pohjalta asetetut vaatimukset esitetään tarkastuspöytäkirjassa.

Käytön tarkastukset

Alta löytyvät yhteenvedot STUKin vuonna 2024 tekemistä käytön tarkastusohjelman mukaisista tarkastuksista Loviisan ydinvoimalaitokselle.

Tarkastusohjelma Tarkastus toteutunut
Konetekniikka 7.5.2024
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto  
Käyttökokemustoiminta 21.–22.5.2024
Laitoksen ylläpito  
Organisaation toiminta  
Osaamisen strateginen hallinta  
Palontorjunta 26.–27.3.2024
Säteilysuojelu 9.–10.4.2024
Tehonsäädön vaikutukset laitoksen turvalliseen käyttöön  
Turvajärjestelyt - fyysinen suojaus 8.–9.4.2024
Turvajärjestelyt - tietoturvallisuus 10.4.2024
Turvallisuussuunnittelu  
Turvallisuustoiminnot  
Voimalaitosjätteet 7.–8.5.2024
Vuosihuolto  

Käyttökokemustoiminta 21.–22.5.2024

STUK selvitti tarkastuksessa Fortumin omien käyttökokemusten käsittelyä ja huomioimista kunnossapidossa. Lisäksi STUK selvitti Fortumin menettelyjä arvioida omista käyttökokemuksista oppimisen onnistumista ja arviointien päätuloksia. 

Tarkastuksen perusteella Fortum täyttää näitä koskevat vaatimukset. Loviisan ydinvoimalaitoksen kunnossapito saa hyvin tietoa uusista käyttötapahtumista, ja tapahtumia sekä näiden oppeja käsitellään. STUKin näkemyksen mukaan Fortum on huolehtinut käyttökokemustiedon levittymisestä organisaation eri toimintoihin. Fortumilla on myös käytössä erilaisia tapoja varmistua siitä, että käyttökokemustoiminnan menettelyillä opitaan ja saadaan tuloksia. 

Kolmannesvuosista jatkuvaan raportointiin

STUK on siirtynyt raportoimaan käytön tarkastusohjelman tarkastuksista niiden valmistumisen jälkeen aiemman kolmannesvuosittaisen raportoinnin sijaan. Vuoden 2023 käytön tarkastusohjelman yhteenvedot ovat löydettävissä STUKin ydinenergian käytön valvonnan vuosiraportista.

Voimalaitosjätteet 7.–8.5.2024 

Tarkastuksessa keskityttiin kiinteytyslaitoksen (LOKIT) toimintaan, uusittujen käyttölupien mahdollistamaan muualla Suomessa syntyneiden ydin- ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen sekä jätehuollon menettelyihin kontaminaation hallinnassa ja säteilyannosten minimoinnissa. 

Henkilöstössä on ollut viimeisten kahden vuoden aikana vähäisiä muutoksia, ja STUK totesi resurssit riittäviksi. Ohjeet ovat pääosin ajan tasalla, ja tarvittavat päivitystarpeet niissä on tunnistettu. Tarkastuksen perusteella kehitystoimintaa tehdään suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti. Jätehuollossa on käynnissä esimerkiksi useita kehityshankkeita jätemäärän pienentämiseksi, kuten aktiivisen metallin sulatusprojekti ja hartsisäiliöiden tyhjennysmenettelyjen kehittäminen. LOKITissa on tehty paljon ohjeistukseen ja prosessiin liittyvää kehitystyötä sekä laitteiden modernisoinnin selvitystyö on aloitettu. Fortum käsittelee radioaktiivisia jätteitä myös muista lähteistä, kuten FiR 1 -tutkimusreaktorilta. Lopullisessa turvallisuusselosteessa (FSAR) on LOKITin osalta vanhaa tietoa, joten STUK edellytti sitä koskeviin turvallisuusselosteen lukuihin päivityksiä. Myös ulkopuolisten jätteiden käsittelyä ei ole vielä riittävästi huomioitu turvallisuusselosteessa.

STUKin tarkastuksen perusteella säteilysuojelumenettelyt ja -suunnitelmat ovat riittäviä. Huoltojätetilojen loppusijoituskonseptin muutosprojektiin (HULMU) liittyy nykyisten tilojen rakenteellisia parannuksia, minkä yhteydessä jätetynnyreitä siirretään tiloista toiseen. Projektin osalta säteilysuojelusuunnitelma on kattava, mutta voimalaitosjätetilan ilmapäästöjen valvontajärjestelmä vaatii jossain vaiheessa modernisointia. STUK seuraa asian etenemistä jatkuvassa valvonnassaan.

Tarkastuksen perusteella Fortumin toiminnan todettiin olevan vaatimusten mukaista, mutta eräät lopullisen turvallisuusselosteen luvut sekä ohjeistukset kaipaavat päivitystä.

Konetekniikka 7.5.2024

Tarkastuksessa STUK arvioi ydinvoimalaitoksen koneteknisten laitteiden ja rakenteiden kuntoa sekä kävi läpi meneillään olevien kehitystöiden tilannetta. 

Venttiilien toimilaitemitoituksiin käytettävää karalaskentaohjelmaa ollaan päivittämässä tammikuuhun 2025 mennessä. Fortumilla on lisäksi meneillään särölaskennan kehitysprojekti (SÄRKI), joka ainakin tähän mennessä on koostunut pääasiassa aiheeseen liittyvästä diplomityöstä. 

Viime vuosina pääkiertopumppujen sekä höyrystimien kollektoreiden kaksoistiivisteissä havaittujen vuotojen syitä on selvitetty systemaattisesti. Kaksoistiivisteiden vuotojen osalta testataan uusia tiivistevaihtoehtoja ja puhdistusmenetelmiä tutkitaan. Hätäjäähdytys- ja hätälisävesijärjestelmien pumput ovat toimineet hyvin, ja kunnossapitotoimenpiteet ovat riittäviä.

STUK ei esitä tarkastuksen perusteella vaatimuksia. Fortum jatkaa venttiilien laskentaohjelmien kehittämistä edelleen. STUK seuraa Fortumin tiivisteiden ja pumppujen kunnossapitotoimenpiteitä.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus 10.4.2024

Tarkastus kohdistui laitoksen tietoturvallisuuteen tarkastuksen painopistealueiden mukaisesti. 

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK totesi, että tietoturvallisuuden osa-alueella luvanhaltijan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, käytettävissä olevat resurssit, osaaminen sekä koulutus- ja harjoitusjärjestelmä ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin hyviä käytänteitä mm. jatkuvuudenhallintaan ja yhteistyöhön liittyen.

Luvanhaltijalla on niin ikään suunnitelmia kehittää jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti laitosjärjestelmiä muutostöissä ja kehitysprojekteissa tietoturvallisuus huomioiden. STUK seuraa näitä asioita jatkuvasti osana normaalia toimintaa.

Turvajärjestelyt - fyysinen suojaus 8.–9.4.2024

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi. 

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK totesi, että turvajärjestelyissä luvanhaltijan henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta sekä ohjeiden ajantasaisuus ja kattavuus ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Ulkoisten käyttökokemusten osalta turvajärjestelyihin liittyy erityispiirteitä, mutta luvanhaltija hyödyntää eri tavoin saadut kokemukset aktiivisesti ja vie ne soveltuvin osin käytäntöön.

Tarkastuksessa havaittiin useita hyviä käytäntöjä. Fortum esimerkiksi toteuttaa turvajärjestelyriskien arviointia eri menettelyin ja STUKin havaintojen mukaan riskien arviointi on hyvin aktiivista kohdistuen mm. geopoliittisiin riskeihin. Luvanhaltijalla on niin ikään riittävät suunnitelmat turvajärjestelyjen jatkuvaan parantamiseen Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Tähän tähtäävät turvajärjestelyihinliittyvät muutostyöt ja muut kehityskohteet etenevät suunnitelmallisesti.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. STUK seuraa tarkastuksessa havaintoina kirjaamiensa asioiden edistymistä osana normaalia valvontaa. 

Säteilysuojelu 9.–10.4.2024

Säteilysuojelun tarkastuksen pääteemana vuonna 2024 oli säteilyn mittaaminen. Tarkastuksessa käytiin läpi kiinteästi asennettujen ja kannettavien säteilymittalaitteiden toimintakuntoa. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että voimalaitoksen säteilymittausjärjestelmät ovat kunnossa, ja Fortum on kartoittanut kattavasti mittalaitteiden toimivuutta ja varaosatilannetta. Kartoitusten perusteella Fortum on käynnistänyt projekteja, joilla voidaan varmistaa säteilymittausten toiminta tuleville vuosille.

Tarkastuksessa käytiin läpi myös turvallisuusluvan mukaista säteilyn käyttöä ja tähän liittyvää ohjeistusta ja toimintaa. Tarkastuksen kohteina olivat erityisesti Loviisan voimalaitoksen säteilylähteiden varastointimenettelyt, kirjanpito, laadunvarmistus ja turvallisuusarviot. Tarkastuksen muita aiheita olivat ulkoisten käyttökokemusten hyödyntäminen, ALARA-toimenpideohjelman toteutuminen säteilyannosten mahdollisimman pienenä pitämiseksi sekä muut ajankohtaiset toimenpiteet säteilyturvallisuuden kehittämiseksi.

Johtopäätöksenä STUK totesi, että Fortumin toiminta tarkastuksen aihealueella on asianmukaista eikä tarkastuksessa noussut esille merkittäviä poikkeamia. Säteilyn käyttöön liittyvä avolähteiden kirjanpito edellytettiin kuitenkin saatettavan ajan tasalle.

Palontorjunta 26.–27.3.2024

Vuoden 2024 palontorjuntatarkastus Loviisan ydinvoimalaitoksella keskittyi laitoksen rakenteellisiin, aktiivisiin ja operatiivisiin palontorjuntajärjestelyihin. Tarkastuksessa arvioitiin Fortumin toimintatapoja palontorjunnassa, kuten laitteiden ja järjestelmien kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa, sekä ulkoisten käyttökokemusten hyödyntämistä.

Positiivisina havaintoina tarkastukselta STUK nosti esiin henkilöstöpuolen kehityksen uusien rekrytointien kautta sekä palo-ovien hallinnointi- ja tarkastusmenettelyjen kehittämisen. 

Kokonaisuudessaan laitoksen paloturvallisuudesta on huolehdittu hyvin, eikä STUK esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia. Tarkastustulos kuvaa Fortumin sitoutumista palontorjunnan ylläpitoon ja kehittämiseen.