Ydinturvallisuudesta raportointi

Loviisan ydinvoimalaitoksen tarkastukset

STUK valvoo tarkastuksilla Loviisan ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan toimintaa ja ydinvoimalaitoksen käyttöä. Käytön tarkastusohjelmassa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. 

STUK laatii tarkastusta varten suunnitelman, jossa esitetään tarkastuksen kohde ja luvanhaltijalta mahdollisesti edellytettävät valmistelevat toimet. Tarkastuksen tulos ja sen pohjalta asetetut vaatimukset esitetään tarkastuspöytäkirjassa.

Käytön tarkastukset

Alta löytyvät yhteenvedot STUKin vuonna 2024 tekemistä käytön tarkastusohjelman mukaisista tarkastuksista Loviisan ydinvoimalaitokselle.

Tarkastusohjelma Tarkastus toteutunut
Konetekniikka  
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto  
Käyttökokemustoiminta  
Laitoksen ylläpito  
Organisaation toiminta  
Osaamisen strateginen hallinta  
Palontorjunta  
Säteilysuojelu  
Tehonsäädön vaikutukset laitoksen turvalliseen käyttöön  
Turvajärjestelyt - fyysinen suojaus  
Turvajärjestelyt - tietoturvallisuus  
Turvallisuussuunnittelu  
Turvallisuustoiminnot  
Voimalaitosjätteet  
Vuosihuolto  

Kolmannesvuosista jatkuvaan raportointiin

STUK on siirtynyt raportoimaan käytön tarkastusohjelman tarkastuksista niiden valmistumisen jälkeen aiemman kolmannesvuosittaisen raportoinnin sijaan. Vuoden 2023 käytön tarkastusraportit ovat nähtävillä tällä sivulla maaliskuulle 2024, minkä jälkeen tarkastusten yhteenvedot ovat löydettävissä STUKin ydinenergian käytön valvonnan vuosiraportista.

Vuoden 2023 käytön tarkastusohjelma 

Vuonna 2023 STUK teki Loviisan ydinvoimalaitokselle 16 käytön tarkastusohjelman tarkastusta. Tarkastuksia tehtiin sekä laitospaikalla että etä- ja läsnätarkastuksien yhdistelminä eli ns. hybriditarkastuksina. 

Vuosihuolto, 20.8.–26.9.2023

Loviisan vuosihuoltoihin kohdistuvassa tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin laitosyksikköjen vuosihuoltojen turvalliseen toteutukseen liittyviä toimia. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alojen tarkastajia, jotka tekivät laitoskierroksia, seurasivat toimintaa, haastattelivat henkilöstöä ja valvoivat suunniteltujen töiden etenemistä. Vuosihuollon aikana toteutetuilla laitoskierroksilla kiinnitettiin erityistä huomiota irto-osien hallintaan. Tämän vuoden tarkastuksessa kohteita olivat muun muassa:

Vuosihuoltoihin liittyvien käyttötapahtumien perusteella määritetyt korjaavat toimenpiteet

 • NDT-testausten suoritusten valvonta
 • Sähköaikataulujen laadinta ja soveltaminen vuosihuollossa
 • Säteilysuojelumenettelyt vuosihuollon aikana
 • Teollisuusradiografiakuvaukset Loviisan voimalaitoksella
 • PRA:n ja seisokkiriskiarvioiden hyödyntäminen vuosihuollossa
 • Rakennustekniset määräaikaistarkastukset
 • Maanjäristyskestävyyteen liittyvä yleinen siisteys ja järjestys (seismic housekeeping)
 • Varahätäsyöttövesijärjestelmän ennakkohuoltoja vuosihuollossa
 • Palosuojelu
 • Jätehuolto
 • Irto-osien hallinta.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana sellaisia poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta Fortumin vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti useita havaintoja ja vaatimuksia toiminnan edelleen kehittämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi myös tulevissa vuosihuolloissa. Vaatimukset koskivat muun muassa NDT-testausten suoritusten valvontaa, varahätäsyöttövesijärjestelmän ennakkohuoltoja, maanjäristyskestävyyteen liittyvää yleistä siisteyttä ja järjestystä sekä käyttötapahtumien perusteella määritettyjen korjaavien toimenpiteiden toteuttamista.

Ydinmateriaalivalvonta, 6.–7.11.2023

Tarkastus kohdistui ydinmateriaalivalvonnan menettelyihin, kirjanpitoon sekä siihen, miten ydinmateriaalivalvontaan liittyvää osaamista ja riittävien resurssien määrää ylläpidetään. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että ydinmateriaalivalvonnan menettelyt Loviisan voimalaitoksella ovat asianmukaiset. Resurssien määrä ja vastuuhenkilöiden osaaminen on hyvällä tasolla. Ydinmateriaalivalvonnan kirjanpidossa havaittiin pieniä puutteita, joiden korjaamiseksi esitettiin yhteensä kolme vaatimusta. Vaatimukset koskivat ydinmateriaalivalvonnan ennakkoilmoituksia, inventaariraportteja sekä niitä koskevan ohjeistuksen parantamista.

Valmiusjärjestelyt, 7.–8.11.2023

Tarkastus kattaa ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, -ohjeistuksen, -tilat ja -koulutuksen. Tarkastuksessa käytiin läpi kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset valmiustoiminnasta sekä kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista. Tarkastusalueeseen sisältyi myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko.

Tarkastuksen perusteella Fortumin valmiusjärjestelyjen henkilöstön määrä ja osaaminen on riittävää ja ohjeisto ajantasainen. Valmiustoiminnan yleistä kehitystä on jatkettu. Kehityshankkeet etenevät suunnitellusti ja monia on saatu jo valmiiksi.

Fortum muun muassa uudistaa säteilyasiantuntijan tukiaineistoa rakenteeltaan ja sisällöltään. Lisäksi kehitetään STUKin ja laitoksen säteilyasiantuntijoiden yhteistyötä. Valmiusorganisaation rooleja on myös kehitetty, jonka seurauksena työkuorma jakautuu jatkossa tasaisemmin.

Tarkennukset säteilytilanteessa käytettäviin kulkureitteihin ovat valmistuneet ja kouluttaminen on käynnistymässä loppuvuodesta 2023.

Tarkastuksen perusteella Fortumin valmiusjärjestelyt ovat vaatimustenmukaisella tasolla.

Sähkötekniikka, 29.–30.11.2023

Tarkastus kohdistui sähkökunnossapidon organisaatioon, turvallisuusluokiteltujen akustojen kunnonvalvontaan, sähköteknisen laitosdokumentaation ajantasaisuuteen ja ylläpitoon, korvaavien varaosien soveltuvuuden tarkastukseen komponenttivalinnan yhteydessä sekä höyrystintilan kaapeleiden ikääntymiseen ja kunnonvalvontaan.

Vuonna 2024 sähkökunnossapidon eläköityville työnjohtajille on rekrytoitu seuraajat jo hyvissä ajoin ja uudet työnjohtajat pääsevät perehtymään työhönsä edeltäjänsä rinnalla.

Turvallisuusluokiteltujen akustojen kunnonvalvontamenetelmät on kuvattu asiallisesti Fortumin sisäisessä akustojen kunnossapito-ohjeessa eikä niihin ollut huomautettavaa.

Korvaavien sähköteknisten varaosien soveltuvuuden yksityiskohtainen arviointi tehdään osana asennussuunnitelmien laadintaa. Sähkölaitteita korjattaessa ei korvaavista sähköteknisistä komponenteista laadita erillistä soveltuvuusarviota, vaan Fortum tekee näistä komponenteista sisäisen varaosaselvityksen.

Laitosuksiköiden höyrystintilassa olevan LOCA-onnettomuusolosuhteisiin kelpoistetun kaapelin korvausuusinnan selvitystyöt on aloitettu. Kaapeleiden ikääntymiseen liittyen vuosina 2005 ja 2016 tehdyissä Fortumin mittauksissa havaittiin kohonneita lämpötiloja höyrystintilojen kaapelihyllyjen lämpötilamittauksissa, mutta tarkastuksessa todettiin, että ne olivat mittaustavaltaan poikkeukselliset muiden vuosien mittauksiin verrattuna eikä niitä ei voi verrata muiden vuosien lämpötilamittauksiin. Lämpötilat höyrystintilassa ovat siis käytännössä pysyneet stabiilina vuosien kuluessa, joten höyrystintilojen kaapeleiden kelpoistettuun elinikään ei tarvitse tehdä muutosta tehtyjen mittausten perusteella.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastettujen sähköteknisten aihealueiden tilanne oli asianmukainen. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Automaatiotekniikka, 31.10–1.11.2023

Tarkastus kohdistui Fortumin automaatiotekniikan järjestelmiin, organisaatioon sekä ohjeistuksiin. Erityisinä aiheina käytiin läpi, millaisia elektroniikkakorttien korjauksia Fortumin Automaatiokunnossapito tekee ja miten näissä käytettävien komponenttien soveltuvuus arvioidaan sekä automaation dokumenttien hallinta esim. muutostyöprojekteissa.

Automaatiotekniikan ohjeisto on ajan tasalla. Automaation laitosdokumentaation ajantasaisuuden varmistamiseksi Fortum on tehnyt kehitystyötä, joka jatkuu mm. automaatioarkiston digitoinnilla. Myös projektien dokumentoinnin menettelyjä kehitetään. Automaatiokunnossapidon suorittamissa korttien korjauksiin on kehitetty automaattista koestuslaitteistoa, jolla kortin toiminnallisuus voidaan tulevaisuudessa jäljitettävämmin ja harmonisemmin testata. STUK seuraa Fortumin kehitystoimenpiteiden etenemistä osana normaalia käyttötoiminnan valvontaa.

Automaation QC-toiminnot ovat pitkälti yhden henkilön varassa, joten STUK edellytti Fortumia arvioimaan ja tekemään selvityksen tilanteesta. Muuten resursseihin ei ollut huomautettavaa.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa automaatiotekniikan osalta toiminnan olevan säännöstön mukaista.

Rakenteet ja rakennukset, 17.–18.10.2023

Tarkastus kohdistui rakenteiden ja rakennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden käyttöön, kunnonvalvontaan, kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja sekä käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset ja tehdyt muutostyöt.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia, mutta kirjattiin ylös muutamia havaintoja, joiden tilanteen kehittymistä seurataan jatkossa. Positiiviset havainnot koskivat osaamisvaatimusten käyttöönottoa kohdeorganisaatiossa, reaktorirakennusten vesikattojen uusintaprojektien valmistumista ja Fortumin aktiivista osallistumista betonitekniseen ikääntymisen hallinnan ja pidennetyn käyttöiän (LTO) tutkimukseen. Muut havainnot koskivat maanjäristysluokiteltujen, luokan EYT (ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu) laitteiden ja tukirakenteiden STUKin käsittelyn tarpeita osana ydinvoimalaitoksen suojautumisen arviointityötä ulkoisia uhkia vastaan, ja laitososien käyttökuntoisuuden nykyisen arviointitavan kehittämistä voimalaitosrakennuksiin paremmin soveltuvaksi.

Loviisan voimalaitoksen rakennustekniset määräaikaistarkastukset ja korjaukset sekä muutostyöt on tehty suunnitellusti. STUKin näkemyksen mukaan rakenteiden ja rakennusten käyttö, kunnonvalvonta, kunnossapito ja ikääntymisen hallinta on riittävällä tasolla.

PRA:n käyttö, 14.11.2023

Tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Loviisa 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden ja käytetyn polttoainevaraston (KPA) PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja päivitykset sekä niiden aikataulut. Merkittävin meneillään oleva päivitys liittyy seismisten riskien arviointiin ja niiden osalta päivitystyö jatkuu vielä tulevina vuosinakin. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa sekä PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla, PRA:ta on kehitetty suunnitelmien mukaisesti ja PRA:ta käytetään monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. PRA-resursseissa ei ole tapahtunut oleellista muutosta eikä henkilöstön osaamisen hallintaan ole huomautettavaa.

Laitoksen ylläpito, 7.–8.11.2023

Laitoksen ylläpito -tarkastuksen tavoite on todentaa, että luvanhaltija huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tarkastuksessa arvioitiin kaikkien laitosyksiköiden kunnonvalvonnan, mekaanisen kunnossapidon ja ikääntymisen hallinnan resurssien riittävyyttä, koulutustilannetta ja siihen liittyvien ohjeistusten päivitystilannetta.

Fortum esitti kesällä 2023 toteutetun organisaatiomuutoksen käyttöiän hallinnan ja kunnossapidon toiminnan näkökulmasta. STUKin näkemyksen mukaan muutos edistää kunnossapidon ja käyttöiän hallinnan tehtävien hoitoa.

Fortum on viime vuosina tehnyt tehokkaasti työtä puuttuvien pitkäkestoisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa tarvittavien (ohje YVL A.8 vaatimus 724) varaosien hankkimiseksi ja tilanne on parantunut huomattavasti. Laitoksen ikääntymisen hallintaa varten kehitettyyn tietokantaan (LOAM) on kahta järjestelmää lukuun ottamatta viety kaikki järjestelmien laitetiedot. STUK edellytti tarkastuksen perusteella Fortumia viemään puuttuvat kahden järjestelmän laitteet ja päivittää aikarajoitteiset analyysit Fortumin ilmoittaman suunnitelman mukaisesti. STUK todentaa tulokset vuoden 2024 tarkastuksessa. STUKin näkemyksen mukaan Fortum on LOAMissa kehittänyt hyvän työkalun, joka on viimeistelyä vaille valmis.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että tarkastettu asiakokonaisuus on hyvällä tasolla.

Jätteiden loppusijoitustilat, 4.–5.10.2023

STUK arvioi tarkastuksen avulla, ovatko Loviisan laitosten voimalaitosjätteiden loppusijoitustilat (VLJ-luola) ja niiden käyttö ydinjätehuollon yleisten turvallisuusperiaatteiden ja viranomaisvaatimusten mukaisia. Vuoden 2023 tarkastus kohdistui erityisesti voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja ympäröivän kallion ominaisuuksien ja niiden pysyvyyden seuraamiseen eli monitorointiin. Lisäksi käsiteltiin jätehuoltoryhmän henkilöstöresurssit, osaaminen ja ohjeiden ajantasaisuus sekä yleisesti turvallisuuden ensisijaisuus toiminnassa.

Tarkastuksen perusteella jätehuoltoryhmän toiminnassa näkyy ratkaisukeskeisyys, ja tehtävien järkevän priorisoinnin taito. Ryhmän perusasiat (mm. ohjeistus ja niiden päivittämistarpeet sekä henkilöstön osaamisen lisääminen) ovat kunnossa. Jätehuoltoryhmään on saatu nyt myös betoniteknologian osaamista ja ryhmän sisäinen koulutus on tältä osin aloitettu.

Huoltojätetilojen 1 ja 2 imeytyskiinteytysjätteitä sisältävien metallitynnyreiden aikaisemmin havaittuun vaurioitumisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat edenneet ja HJT 2:n vaurioituneet tynnyrit on pakattu betonilaatikoihin vuosien 2020–2021 aikana. Fortum on mm. kehittänyt uuden kiinteytysreseptin hartseille ja pohjasakalle sekä tuikeaineille. Reseptien kehitystyö jatkuu vielä vuonna 2024.

VLJ-luolan käyttöikää ollaan jatkamassa 2090-luvulle asti uuden käyttöluvan myötä, mikä on huomioitu meneillään olevissa selvityksissä ja ikääntymisen hallinnassa. Fortum on mm. kartoittanut laajemmin ruiskubetonipintojen kuntoa sekä suunnitellut loppusijoituskonseptin muuttamista huoltojätetilojen HJT1 ja HJT2 tynnyrien pakkaamisen osalta.

Kalliomekaniikan osalta Fortum on selvittänyt VLJ-luolan kalliomekaniikan seurantaverkon riittävyyttä sekä kehittämässä kalliomekaanisten mittalaitteiden tulosten katseluohjelmaa mittaustulosten ajantasaisen seurannan mahdollistamiseksi.

VLJ-luolan palontorjuntaan liittyvät koulutukset ja välineet olivat kunnossa.

STUK ei esittänyt tarkastuksessa vaatimuksia ja katsoo, että tarkastetut asiat ovat vaatimusten mukaisia. STUKin näkemyksen mukaan Fortumin on tärkeää kuitenkin panostaa VLJ-luolan hydrologisten monitorointimittausten oikea-aikaisen seurannan kehittämiseen.

Organisaation toiminta, 29.11.–1.12.2023

Tämän vuoden tarkastuksessa käsiteltiin johtamista ja esihenkilötyötä. Aihetta lähestyttiin tavoitteiden ja odotusten asettamisen, toiminnan arvioinnin ja mittaamisen sekä kehittämisen näkökulmista.

Tarkastuksen perusteella STUK toteaa, että laitoksen tavoitteet on määritelty ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Loviisan organisaation toimintaa luonnehtii luottamus esihenkilöihin ja erilaisten organisaatioyksiköiden vaihtelevien toimintatapojen sallivuus, mitä arvostetaan, mutta mikä voi toisaalta hidastaa toimintatapoihin liittyvien muutosten läpivientiä tai paikallisten haasteiden esiintuloa organisaatiossa.

Esihenkilötoiminnan onnistumista on alettu arvioida, ja esihenkilöille on tarjolla niin tukea HR:n taholta kuin koulutusta turvallisuuskriittisen alan tarpeet huomioiden.

Voimalaitos ja luvanhaltijan toiminta täyttää tarkastusalueen osalta säännöstön vaatimukset. Yhtenäisten odotusten viestiminen ja jalkauttaminen läpi organisaation vaatii edelleen STUKin näkemyksen mukaan panostusta Loviisan laitoksella, mutta Fortumilla on toimenpiteitä asiaan liittyen.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus, 2.–5.5.2023

Tarkastus kohdistui laitoksen tietoturvallisuuteen tarkastuksen painopistealueiden mukaisesti. Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että tietoturvallisuuden osa-alueella luvanhaltijan projektinhallinta-, henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin hyviä käytäntöjä.

Luvanhaltijalla on suunnitelmia tietoturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen Loviisan voimalaitoksen kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi ja tietoturvallisuus huomioidaan myös laitoksen muissa kehitysprojekteissa. Loviisan voimalaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät muutostyöt ja muut kehityskohteet etenevät aikataulujensa mukaisesti. STUK seuraa näitä osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Turvallisuustoiminnot, 2.–3.5.2023

Vuoden 2023 Turvallisuustoiminnot -tarkastuksen aiheena oli polttoaine ja reaktori. Näihin liittyen tarkastettiin kriittisyysturvallisuuden arviointimenettelyjä sekä reaktorin käytönaikaista valvontaa instrumentoinnista simulointiin ja näihin liittyvien järjestelmien tilaa. Lisäksi käytiin läpi henkilöstön määrää ja osaamista sekä ohjeiston tilannetta.

Reaktorin valvontajärjestelmää on kehitetty Fortumin oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta mm. tutkimalla reaktorin suoritusarvolaskennan päivitysten vaikutusta laskentatuloksiin. Reaktorin valvontaan liittyvien automaatiojärjestelmien tilanne oli hyvä: Merkittäviä vikoja, varaosapuutteita tai suuria uusia kehitystarpeita ei tunnistettu.

Kriittisyysturvallisuuteen liittyvissä onnettomuusanalyyseissä ja -selvityksissä Fortum tukeutuu vahvasti alihankkijoihin, joten omaa osaamista voi tällä alueella mahdollisuuksien mukaan kehittää.

Polttoaineen siirroissa vuoden 2018 organisaatiomuutoksen jälkeen tapahtunut kehitys on ollut positiivista. Polttoaineen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on tarkastuksen perusteella riittävä ymmärrys kriittisyysturvallisuudesta onnettomuustilanteiden varalta. Polttoaineen käytöstä vastaavassa ryhmässä on ollut lähiaikoina vaihtuvuutta ja uusia henkilöitä ollaan rekrytoimassa, mikä asettaa tarpeen huolehtia osaamisen kehittämisestä tällä alueella.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella aihealue on vaatimusten mukaisessa kunnossa. STUK seuraa polttoaineen käytöstä vastaavan ryhmän resurssitilanteen ja osaamisen kehittymistä muun valvonnan yhteydessä.

Kemia, 9.–10.5.2023

Tarkastuksessa tarkastettiin luvanhaltijan menettelyjä liittyen primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan, polttoainealtaiden vesikemian ja radiokemian valvontaan sekä laboratoriotoiminnan laadunvalvontaan. Tarkastuksessa käsiteltiin henkilöresursseja riittävyyden ja osaamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin ohjeiston ajantasaisuutta ja jatkuvatoimisten analysaattorien laitehallintaa sekä analyysitulosten käyttöä vesikemian ja radiokemian ohjauksessa.

Tarkastuksen perusteella Käyttökemian organisaation hallinnoimien pätevyyksien määrä on kyetty pitämään hyvällä tasolla riippumatta siitä, että organisaatiossa on viime aikoina ollut paljon vaihtuvuutta. Organisaation resurssimäärää on kasvatettu varmistamaan Fortumin omaa osaamista mm. jäteanalytiikan osalta.

Kemian laboratorion laadunhallinta on hyvällä tasolla. Primääri- ja sekundääripiirin vesikemia ja vesikemian tilan seuranta on hyvällä tasolla. Aktiivisuustasojen muutokset ovat pysyneet maltillisina. Aktiivisuusseurantaa suorittavien vastuuhenkilöiden osaamista on tärkeä vielä syventää jalkauttamalla koulutusten opit käytäntöön. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumilta arviota ja tarvittaessa täydennystä vuosiraportissa esitettävistä nuklideista radiokemiallisten ilmiöiden seurannan todentamisen kannalta.

Turvallisuussuunnittelu, 22.–25.5.2023

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen deterministisiin turvallisuusanalyyseihin. Tarkastuksessa käsiteltiin käytössä olevia tietokoneohjelmien kelpuuttamiseen, laskentamallien laatimiseen, analyysitapausten määrittelyyn ja analyysien tulosten käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja niiden kehitystarpeita.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Fortumin asiantuntemus prosessianalyysien osalta on vahvaa ja asiantuntijoiden määrä on riittävä. Menettelyt determinististen turvallisuusanalyysien tekemiselle ovat systemaattisia ja vakiintuneita.

Säteilysuojelu, 25.–27.4.2023

Säteilysuojelun tarkastuksen yhtenä pääaiheena oli käyttökokemuksista oppiminen säteilysuojelun vastuualueella. Samalla saatiin tietoa Fortumin käyttökokemustoiminnan menettelyjen toimivuudesta. Käyttökokemusten avulla on pystytty parantamaan esimerkiksi kontaminaationhallintaa. Toisaalta aikataulupaineet ovat heikentäneet jonkin verran käyttökokemuksista oppimisen tehokkuutta.

Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi säteilysuojelun resurssitilanne ja ohjeistuksen ajantasaisuus, ALARA-toimenpideohjelman toteutuminen, alfasäteilyn mittausohjelma, säteilynsuojelun formaali itsearviointi ja muita ajankohtaisia asioita sekä käynnissä olevien kehityskohteiden toimenpiteiden tilanne.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että Fortum panostaa säteilyturvallisuuden kehittämiseen ja ALARA-periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarkastuksessa STUK edellytti Fortumilta yhteenvetoa käytetyn polttoaineen varastorakennuksen alapuolisten huonetilojen (ns. hiekkatilojen) YVL-ohjeiden vaatimusten täyttymisestä käynnissä olevien vuodonvalvontalinjojen parannusten jälkeen sekä tiedot kemian laboratorion ilmastointikoneiden suodattimien aktiivisuusmittaustuloksista.

Turvajärjestelyt – fyysinen suojaus, 25.–26.4.2022

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että turvajärjestelyissä luvanhaltijan henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta sekä ohjeiden ajantasaisuus ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin useita hyviä käytäntöjä. STUK seuraa tarkastuksessa havaintoina kirjaamiensa asioiden edistymistä osana normaalia valvontaa.

Luvanhaltijalla on niin ikään riittävät suunnitelmat turvajärjestelyjen jatkuvaan parantamiseen Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Tähän tähtäävät muutostyöt ja muut kehityskohteet etenevät suunnitelmallisesti. STUK seuraa näitä asioita jatkuvasti osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.