Rapportering om kärnsäkerhet

Övervakningsrapporter för slutförvaringsanläggning

STUK utför inspektioner av anläggningen för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle i Olkiluoto i enlighet med inspektionsprogrammet under byggtiden. STUK rapporterar kvartalsvis om övervakningen av anläggningen under uppförande.

Övervakningsrapporter för 2023

År 2023 övervakade STUK både installationen och testdriften av utrustning vid inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle och de pågående bergbrytningsarbetena i de underjordiska slutförvaringsanläggningarna. STUK inspekterade också säkerhetsarrangemangen vid Posivas slutförvaringsanläggning, organisationens säkerhetskultur och Posivas beredskap att inleda slutförvaringsverksamheten.

Utöver tillsynen utarbetade STUK säkerhetsbedömningen för Posivas ansökan om tillstånd att driva anläggningen och det utlåtande som ska lämnas till arbets- och näringsministeriet.


Tertialrapport 3/2023, september-december

Under sista tertialet 2023 har STUK fortsatt att granska Posivas ansökan om drifttillstånd, övervakat idrifttagningen och planerat övervakningen av driften av Posivas kärntekniska anläggning.

Efter behandlingen av materialet i ansökan om drifttillstånd utarbetar STUK en säkerhetsbedömning som bifogas det säkerhetsutlåtande som krävs för ansökan om drifttillstånd. Ett positivt säkerhetsutlåtande från STUK är en förutsättning för att statsrådet ska kunna bevilja ett drifttillstånd för Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggning.

Sammantaget har behandlingen av ansökan om drifttillstånd gått bra vid STUK, men behandlingen av materialet pågår fortfarande. På grund av materialets omfattning och behandlingen av de uppdateringar av materialet som STUK har begärt av Posiva har behandlingen som helhet tagit längre tid än väntat.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som tillståndsmyndighet begärt STUKs utlåtande om möjligt senast den 31.12.2023. Eftersom behandlingen av ansökan om drifttillstånd fortfarande pågår vid STUK har STUK begärt att arbets- och näringsministeriet ska förlänga tidsfristen för att avge sitt utlåtande till slutet av år 2024.

STUKs tillsyn består av flera delområden. Nedan följer en beskrivning av huvudpunkterna i tillsynen av de olika områdena från början av september till slutet av december 2023.

STUK har övervakat tillverkningen, installationen och driftsättningen av de system som behövs i Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggningar. I inkapslings- och slutförvaringsanläggningen behövs lyft- och flyttanordningar för att flytta använt kärnbränsle och en flyttbehållare eller kapsel som innehåller det. STUK har granskat konstruktionsplanerna för dessa lyft- och flyttanordningar och utfört konstruktionsinspektioner. Vid konstruktionsinspektionerna konstateras att konstruktionen har förverkligats i enlighet med konstruktionsplanerna och godkända tillverkningsmetoder.

Genom att testa systemen vid den kärntekniska anläggningen säkerställer Posiva att de fungerar som planerat. Vissa av systemen är säkerhetsklassade, vilket innebär att deras funktion är viktig för kärn- och strålsäkerheten. Vid övervakningen av provdriften har STUK behandlat testningsplanerna för systemen och följt provdriften på plats.

STUK inspekterade strålskyddsarrangemangen i Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggningar vid inspektionen av bygginspektionsprogrammet i november. STUK bedömer situationen och beredskapen för strålskyddsarrangemang med tanke på anläggningarnas verksamhet under driftstiden. På basis av inspektionen fick STUK en positiv bild av statusen för Posivas strålskyddsarrangemang. När det gäller strålskyddsarrangemang har förberedelserna för användningen av Posivas kärntekniska anläggningar kommit långt. Alla strålskyddsarrangemang är ännu inte klara, men STUK upptäckte inga betydande brister i strålskyddets olika delområden.

Slutförvaringsanläggningens bergsbyggnad har huvudsakligen framskridit väl, även om Posiva för slutförvaringshålens del har haft utmaningar med att nå den noggrannhet som har ställts. I detta avseende har Posiva en verksamhetsplan, enligt vilken dessa frågor borde förtydligas i början av året.

Kvalificeringen av produktionsmetoderna för slutförvaringskapseln, lerkomponenterna och andra tekniska barriärer som förhindrar och fördröjer utsläpp av kärnavfall i miljön har fortskridit. Flera kapseldelsresultat förväntas slutföras i början av året, även om slutförandet av de sista delarna kommer ske nästa sommar. Slutförandet av designmaterialen för slutförvaringskapseln har försenats, men kvaliteten på designmaterialen har dock förbättrats tack vare Posivas åtgärder.

STUKs kontroll av kärnmaterialet visar att Posiva har fullgjort sina förpliktelser i fråga om kontrollen av kärnmaterial. Redan i början av 2023 började Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Europeiska kommissionen installera internationell övervakningsutrustning för kontroll av kärnmaterial vid Posivas inkapslingsanläggning. Installationerna kommer att fortsätta i början av 2024.

I september var Posiva värd för ESARDAs (European Safeguards Research & Development Association) arbetsgruppsmöte för slutförvaring i Olkiluoto. Mötet var ett bra tillfälle att presentera slutförvaringen för experter från Europa och världen.

I november genomförde IAEA, Europeiska kommissionen och STUK en fyra dagars periodisk inspektion av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen, då man med hjälp av laserskanningsmätningar granskade att lokalerna har byggts enligt det som har angetts.

På det hela taget framskrider ibruktagningen av Posivas skyddsarrangemang väl. Posiva har dock fortfarande öppna krav på skyddsarrangemangen som måste uppfyllas innan drifttillståndet beviljas. Posiva har till STUK inlämnat material relaterat till skyddsarrangemang för behandling, som kan användas för att bättre bedöma om skyddsarrangemangen är tillräckliga. STUK följer upp hur Posivas skyddsarrangemang framskrider och övervakar att de är tillräckliga i enlighet med kärnenergilagen.

STUK beställde en utredning av VTT om Posivas säkerhetskultur. Baserat på utredningen är de olika delområdena i Posivas säkerhetskultur på en bra eller ganska bra nivå jämfört med livscykelfasen för en kärnteknisk anläggning som förbereder driftsfasen. Ur STUKs synvinkel var de rekommendationer som lyfts fram i VTT:s utredning i rätt riktning och motsvarade väl de observationer som gjorts under STUKs tillsyn. Baserat på STUKs tillsyn kan Posiva vidareutveckla sina kunskaper och rutiner för hantering av säkerhetsrelaterade mänskliga faktorer.

STUK har i sina inspektioner uppmärksammat hur Posivas ledning följer upp organisationens beredskap att påbörja driften av den kärntekniska anläggningen. STUK kräver att Posiva utvecklar organisationens beredskaps- och uppföljningsmätare för att vara mer transparenta och tydligare än i dag. Dessutom har STUK krävt att Posiva i större utsträckning utnyttjar den information som genereras av tillståndshavarens egen verksamhet för att utveckla organisationens verksamhet. STUK har konstaterat att resursplaneringen av Posivas nyckelfunktioner fortskrider som planerat för Posivas produktionsfas.

STUK har fortsatt att granska motiveringarna för den långsiktiga säkerheten som ingår i Posivas ansökan om drifttillstånd. På grundval av inspektionen lämnade STUK en tredje begäran om utredning till Posiva år 2023. Dessutom har STUK genomfört jämförande analyser av radionukliders spridning i när- och fjärrområdet enligt Posivas beräkningar till följd av olika utsläpp. STUK har också påbörjat en bedömning av spridning och doser av radionuklider i biosfären.


Tertialrapport 2/2023, maj–augusti

Under andra tertialet 2023 har STUK fortsatt att granska Posivas ansökan om drifttillstånd, övervakat idrifttagningen och planerat övervakningen av driften av Posivas kärntekniska anläggning.

Sammantaget har behandlingen av ansökan om drifttillstånd gått bra vid STUK, men behandlingen av materialet pågår fortfarande. På grund av materialets omfattning och behandlingen av de uppdateringar av materialet som STUK har begärt av Posiva har behandlingen som helhet tagit längre än väntat.

Efter behandlingen av materialet i ansökan om drifttillstånd utarbetar STUK en säkerhetsbedömning som bifogas det säkerhetsutlåtande som krävs för ansökan om drifttillstånd. Ett positivt säkerhetsutlåtande från STUK är en förutsättning för att statsrådet ska kunna bevilja ett drifttillstånd. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som tillståndsmyndighet begärt STUKs utlåtande om möjligt senast den 31.12.2023. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer STUK att lämna in ett förslag till ANM under slutet av året om att förlänga tidsfristen.

STUKs tillsyn består av flera delområden. Nedan följer en beskrivning av huvudpunkterna i tillsynen av de olika områdena från början av maj till slutet av augusti 2023.

STUK har övervakat tillverkningen, installationen och driftsättningen av de system som behövs i Posivas inkapslings- och slutförvaringsanläggningar. I inkapslings- och slutförvaringsanläggningen behövs lyft- och flyttanordningar för att flytta använt kärnbränsle och en flyttbehållare eller kapsel som innehåller det. STUK har granskat konstruktionsplanerna för dessa lyft- och flyttanordningar och utfört konstruktionsinspektioner. Vid konstruktionsinspektionerna konstateras att konstruktionen har förverkligats i enlighet med konstruktionsplanerna och godkända tillverkningsmetoder.

Genom att testa systemen vid den kärntekniska anläggningen säkerställer Posiva att de fungerar som planerat. Vissa av systemen är säkerhetsklassade, vilket innebär att deras funktion är viktig för kärn- och strålsäkerheten. Vid övervakningen av provdriften har STUK behandlat testningsplanerna för systemen och följt provdrifterna på plats.

Byggandet av de underjordiska utrymmena i slutförvaringsanläggningen för idrifttagningen är nästan klart. STUK har behandlat några uppdateringar i planeringsmaterialet för byggande i berg.

Slutförvaringskapseln, bentonitbufferten runt den och fyllnadsmaterialet i slutförvaringstunnlarna utgör tekniska barriärer för utsläpp av radioaktivt material från använt kärnbränsle. Som en del av godkännandet av planerna för de tekniska barriärerna måste Posiva visa att de klarar av att tillverka barriärerna enligt planerna. Posiva måste därför genomföra procedurprovningar för tillverkningen av dessa komponenter.

Kapseln består av flera delar och procedurprovningarna för att tillverka dessa har påbörjats, men det kommer att ta flera månader innan resultaten är klara. Procedurprovningarna för tillverkningen av bentonitbufferten har utförts och procedurprovningsrapporten för fyllnadsmaterialet har behandlats av STUK.

STUKs kontroll av kärnmaterialet har visat att Posiva har fullgjort sina förpliktelser i fråga om kontrollen av kärnmaterial. Redan i början av 2023 började Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Europeiska kommissionen installera internationell övervakningsutrustning för kontroll av kärnmaterial vid Posivas inkapslingsanläggning. Installationen av utrustningen fortsatte i juli och STUK kontrollerade att installationerna var korrekt utförda i slutet av installationsarbetet. Det finns många nya frågor som rör kontrollen av kärnmaterial vid slutförvaring, och Posivas rapporteringsskyldigheter och kontrollanternas tillsynsverksamhet måste definieras tydligt. Denna definition vidareutvecklades i en workshop mellan STUK, Posiva, IAEA och Europeiska kommissionen i augusti.

På det hela taget framskrider ibruktagningen av Posivas skyddsarrangemang väl. Posiva har emellertid ännu några frågor med anknytning till skyddsarrangemangen kvar att lösa innan den kärntekniska anläggningen tas i drift. Under hösten 2023 kommer Posiva att lämna in material om skyddsarrangemangen till STUK för behandling, vilket möjliggör en bättre bedömning av skyddsarrangemangens tillräcklighet.

STUK har även övervakat förberedelserna inom Posivas organisation inför den kärntekniska anläggningens driftsfas. Under andra tertialet 2023 godkände STUK Posivas instruktion för driftsfasen samt kvalitetsledningsprogrammet som en del av materialet i ansökan om drifttillstånd. I instruktionen beskriver Posiva de viktigaste säkerhetsrelaterade uppgifterna, forum för beslutsfattande samt nyckelrollernas befogenheter och ansvar. I kvalitetsledningsprogrammet anges principer, huvudprocesser och förfaranden för kvalitetsledning under driftsfasen. STUK följer hur Posivas arbete med driftsinstruktionerna och valideringen av instruktionerna framskrider.

STUK har uppmärksammat Posivas kvalitetsledning vid tillverkningen av enskilda systemkomponenter och följt Posivas korrigerande åtgärder. STUK säkerställer att Posiva identifierar de bakomliggande orsakerna till bristerna på ett heltäckande sätt och förbättrar sin verksamhet.

STUK har beställt en oberoende utredning av säkerhetskulturen inom Posiva av VTT. Utredningen blir klar i september 2023. Syftet med utredningen är att bedöma Posivas beredskap att övergå till driftsfasen ur ett säkerhetskulturellt perspektiv.

Granskningen av säkerhetsmotiveringen för säkerheten efter stängning vid Posivas slutförvaringsanläggning har fortsatt. I samband med granskningen har en begäran om utredning och information utarbetats. Dessutom har Posiva och STUK träffats för att diskutera några av de frågor som framkom under STUKs inspektion. Utöver granskningen av material har STUK främjat jämförande modellering för att få en djupare förståelse för de händelser och konsekvenser som Posiva har gjort uträkningar för.


Tertialrapport 1/2023, januari–april

Under första tertialet år 2023 fortsatte STUK behandlingen av materialet i Posivas ansökan om drifttillstånd. STUK konstaterade att inte allt material som inlämnades uppfyllde de krav som ställdes för material i en ansökan om drifttillstånd.

I takt med att behandlingen fortskrider utarbetar STUK en begäran om utredning av det bristfälliga materialet till Posiva, på grundval av vilken Posiva ska uppdatera materialet och skicka in det på nytt till STUK för behandling. Under första tertialet skickade STUK en begäran om utredning av den slutliga säkerhetsbeskrivningen och säkerhetsmotiveringarna för långsiktig säkerhet.

STUK observerade brister särskilt i beskrivningarna av systemen i den slutliga säkerhetsbeskrivningen. I den slutliga säkerhetsbeskrivningen ska Posiva presentera information om de kärntekniska anläggningarna som beskriver anläggningarna innan inkapslingen av kärnbränslet påbörjas. För närvarande beskriver en del av den information som presenteras inte de slutliga anläggningarna, utan snarare hur de har planerats. STUK fann dessutom att den slutliga säkerhetsbeskrivningen inte innehöll tillräckligt noggrann information som Strålsäkerhetscentralen utgående från YVL-anvisningarna kräver att presenteras i den slutliga säkerhetsbeskrivningen. Kraven i begäran om utredning avser komplettering av dessa frågor.

Vid granskningen av Posivas säkerhetsmotiveringar för långsiktig säkerhet gjorde STUK vissa granskningsobservationer och observationer på grundval av vilka STUK kräver kompletterande uppgifter. I den första begäran om utredning ställer STUK frågor om bland annat det inledande skedet efter stängning och dess avvikelser samt systemets beteende på lång sikt. STUK har under första tredjedelen av året även inlett beredningen av nästa begäran om utredning gällande säkerhetsmotiveringarna.

Under det första tertialet tillverkade, installerade och driftsatte Posiva de system som krävs för inkapsling och slutförvaring. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen kräver lyft- och flyttanordningar för att flytta använt kärnbränsle och en flyttbehållare eller kapsel som innehåller det. STUK har granskat konstruktionsplanerna för dessa lyft- och flyttanordningar.

STUK övervakar även tillverkningen av lyft- och flyttanordningarna. STUK har genomfört bygginspektioner för utrustning vars tillverkning har framskridit tillräckligt. Vid inspektionerna konstateras att konstruktionen har förverkligats i enlighet med planerna och de godkända tillverkningsmetoderna.

Posivas driftsättning av den kärntekniska anläggningen innefattar testning av systemen. Med testningen säkerställer Posiva att systemen fungerar som planerat. Vissa av systemen är säkerhetsklassade, vilket innebär att deras funktion är avgörande för kärn- och strålsäkerheten. STUK övervakar provdriften av sådana system, granskar testningsplanerna för systemen och följer provdrifterna på plats. Under första tertialet genomförde Posiva den första provdriften av ett säkerhetsklassat system. Planerna för följande provdrifter är under behandling på STUK.

STUK genomförde två inspektioner som en del av bygginspektionsprogrammet, varav den första fokuserade på hanteringen av förändringar i Posivas projekt och organisation för operativa ändamål. Baserat på inspektionen förefaller Posivas rutiner för ändringshantering lämpliga och uppfyller huvudsakligen de relevanta säkerhetskraven. Den organisatoriska förändringen i samband med övergången till driftskedet är betydande ur säkerhetssynpunkt, och Posiva kommer att göra en bedömning av den organisatoriska förändringens inverkan på säkerheten. Kravet som STUK ställer under inspektionen gäller metoderna för bedömning av en framtida organisationsförändring.

Den andra inspektionen av bygginspektionsprogrammet fokuserade på driftsinstruktionerna för Posivas kärntekniska anläggning, utbildningen av anläggningsoperatörer och hanteringen av mänskliga faktorer. Vid inspektionen konstaterades att Posiva fortfarande håller på att utarbeta bruksanvisningen för den kärntekniska anläggningen och de metoder som krävs för att driva den.

Vid inspektionen konstaterades att metoderna för godkännande av operatörerna vid Posivas kärntekniska anläggning ännu inte är helt slutförda. STUK övervakar utvecklingen och genomförandet av metoderna för godkännande. Vid inspektionen behandlades hanteringen av mänskliga faktorer i planeringen och förbättringen och uppföljningen av tillförlitligheten hos mänskliga handlingar. Vid inspektionen konstaterades att Posivas plan för integrerad systemvalidering inte i tillräcklig utsträckning omfattar störningar och nödsituationer. STUK har under inspektionen krävt att detta ska rättas till.