Kärnsäkerhet

STUK valvoo ydinturvallisuutta Suomessa. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on luvanhaltijalla, mutta STUK asettaa turvallisuusvaatimukset ja valvoo niiden noudattamista. STUKin valvonnan piiriin kuuluvat niin ydinlaitokset, ydinmateriaalit kuin ydinjätekin.