Internationella bedömningar av STUKs verksamhet

IRRS-utvärderingen var tionde år

Internationella atomenergiorganisationens (IAEA) IRRS-utvärdering (Integrated Regulatory Review Service) är huvudsakligen inriktad på myndigheternas tillsynsarbete och olycksberedskapsverksamhet. Den senaste IRRS-utvärderingen genomfördes i Finland hösten 2022.

Slutrapporten av IRRS-granskning blir färdig i början av 2023 och STUK publicerar den på sin webbplats.

Internationell expertgrupp utvärderade Finlands kärnsäkerhet

DenDen internationella IPPAS-gruppen utvärderade sommaren 2022 Finlands kärnsäkerhet och skyddsarrangemang. IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) är ett utvärderingsprogram som organiseras av Internationella atomenergiorganisationen IAEA. Motsvarande utvärderingar genomfördes under åren 2009 och 2012.

De viktigaste rekommendationerna från utvärderingen år 2022 gällde bl.a. tydliggörande av kärnenergilagstiftningen och utvecklandet av säkerhetskulturen så att security-aspekter tydligare ingår. Utvärderingen gav även flera förslag och identifierade många goda praxis.

Finlands kärnavfallshantering är i sin ordning

Strålsäkerhets- och kärnsäkerhetsmyndigheter från nio EU-länder, Europeiska unionens kommission och Schweiz utvärderade i november 2009 STUKs förfaranden inom tillsynen av kärnavfallshanteringen i Finland. Den första sameuropeiska utvärderingen av sitt slag presenterade ett antal rekommendationer med hjälp av vilka det finländska övervakningssystemet kan vidareutvecklas. Utvärderingen identifierade också god praxis som andra EU-länder kan ta lärdom av.

STUK bedrev högklassig forskning år 2011

En internationell expertgrupp bedömde STUKs forskning som mycket högklassig hösten 2011. De anställda var högutbildade och engagerade i sitt arbete. Likas var STUK en utmärkt arbetsmiljö och forskningslaboratorierna var i utmärkt skick.