Kärnsäkerhetsdirektiv (YVL direktiv)

Befogenhetsgrunder

Enligt 7 r § i kärnenergilagen (990/1987) ska Strålsäkerhetscentralen uppställa detaljerade säkerhetskrav för uppnående av den säkerhetsnivå som avses i denna lag.

Tillämpningsregler

Publiceringen av ett YVL-direktiv ändrar inte i sig de beslut som Strålsäkerhetscentralen fattat före publiceringen. Först efter att ha hört alla berörda parter fattar Strålsäkerhetscentralen beslut om hur ett nytt eller förnyat YVL-direktiv ska tillämpas på kärnkraftverk, som är i drift eller under uppförande, samt på verksamhet som bedrivs av tillståndshavare. Direktivet tillämpas som det är på nya kärnkraftverk och annan användning av kärnenergi än uppförandet och driften av kärnanläggningar.

Då Strålsäkerhetscentralen överväger hur man ska tillämpa de i YVL-direktiven framförda nya säkerhetskraven vid kärnanläggningar som är i drift eller under uppförande, beaktas följande principer i 7 a § i kärnenergilagen (990/1987): Säkerheten vid användning av kärnenergi ska hållas på en så hög nivå som det praktiskt är möjligt. Främjandet av säkerheten ska ske genom åtgärder som med beaktande av erfarenheterna av anläggningens drift, resultaten av säkerhetsforskningen samt den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan anses motiverade.

Enligt 3 mom. i 7 r § i kärnenergilagen är Strålsäkerhetscentralens säkerhetskrav förpliktande för tillståndshavaren, dock så att tillståndshavaren har rätt att föreslå ett förfarande eller en lösning av annat slag för att kraven ska uppfyllas. Om tillståndshavaren på ett övertygande sätt påvisar att den säkerhetsnivå som avses i denna lag kan uppnås genom det föreslagna förfarandet eller den föreslagna lösningen, kan Strålsäkerhetscentralen godkänna förfarandet eller lösningen.

Säkerhetstillsyn över kärnkraftverk

YVL A.1 Säkerhetstillsyn över användning av kärnenergi, 17.3.2020

YVL A.2 Förläggningsplats för kärnkraftverk, 15.2.2019

YVL A.3 Säkerhetsledning inom kärnenergisektorn, 15.3.2019

YVL A.4 Kärnkraftverkets organisation och personal, 15.12.2019

YVL A.5 Byggande och idrifttagande av kärnkraftverk, 15.3.2019

YVL A.6 Kärnkraftverkets drift, 15.6.2019

YVL A.7 Sannolikhetsbaserad riskanalys och riskhantering i ett kärnkraftverk, 15.2.2019

YVL A.8 Hantering av kärnkraftverkets åldrande, 15.2.2019

YVL A.9 Regelbunden rapportering av kärnkraftverkets drift, 15.2.2019

YVL A.10 kärnkraftverkets drifterfarenhetsverksamhet, 15.2.2019

YVL A.11 Kärnkraftverkets säkerhetsarrangemang, 12.2.2021

YVL A.12 Hantering av kärnkraftverkets informationssäkerhet, 12.2.2021

Säkerhetsplanering av kärnkraftverkets system, strukturer och utrustning

YVL B.1 Kärnkraftverkets säkerhetsplanering, 15.6.2019

YVL B.2 Klassificering av kärnkraftverkets system, strukturer och utrustning, 15.6.2019

YVL B.3 Deterministiska säkerhetsanalyser av kärnkraftverk, 2.9.2019

YVL B.4 Kärnbränsle och reaktor, 15.3.2019

YVL B.5 Kärnkraftverkets primärkrets, 2.9.2019

YVL B.6 Kärnkraftverkets skyddsbyggnad, 15.6.2019

YVL B.7 Förberedelse för interna och externa risker i ett kärnkraftverk, 15.12.2019

YVL B.8 Brandskydd vid kärnkraftverk, 15.12.2019

Strålskydd vid kärnkraftverk en omkring

YVL C.1 Konstruktionsmässigt strålskydd vid kärnkraftverk, 15.3.2019

YVL C.2 Strålskydd och övervakning av strålningsexponering för arbetstagare vid kärnkraftverk, 1.11.2019

YVL C.3 Begränsning och övervakning av radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk, 15.3.2019

YVL C.4 Bedömning av strålningsdoser till befolkningen i närheten av ett kärnkraftverk, 15.3.2019

YVL C.5 Beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk, 20.1.2020

YVL C.6 Strålningsmätningar vid ett kärnkraftverk, 15.3.2019

YVL C.7 Strålningsövervakning omkring ett kärnkraftverk, 19.12.2016

Kärnmaterial och kärnavfall

YVL D.1 Kontroll av kärnmaterial, 24.5.2019

YVL D.2 Transport av kärnmaterial och kärnavfall, 15.5.2019

YVL D.3 Hantering och lagring av kärnbränsle, 17.3.2020

YVL D.4 Behandling av låg- och medelaktivt kärnavfall och avveckling av ett kärnkraftverk, 15.12.2019

YVL D.5 Slutförvaring av kärnavfall, 13.2.2018

YVL D.6 Produktion av uran och torium i gruv- och malmanrikningsverksamhet (annullerad)

YVL D.7 Avskiljningsbarriärer i en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle, 13.2.2018

Kärnkraftverkets byggnader och konstruktioner

YVL E.1 Auktoriserat inspektionsföretag och tillståndshavarens företag för egenkontrollen, 15.3.2019

YVL E.2 Upphandling och användning av kärnbränsle och styrstavar, 2.9.2019

YVL E.3 Tryckkärl och rör i kärnkraftverk, 15.12.2019

YVL E.4 Styrkeanalyser av kärnkraftverkets tryckbärande anordningar, 17.3.2020

YVL E.5 Icke-förstörande kontroll av kärnkraftverkets tryckbärande anordningar, 15.2.2019

YVL E.6 Kärnkraftverkets byggnader och konstruktioner, 19.6.2020

YVL E.7 Kärnkraftverkets el- och automationsutrustning, 15.3.2019

YVL E.8 Kärnkraftverkets ventiler, 20.1.2020

YVL E.9 Kärnkraftverkets pumpar, 20.1.2020

YVL E.10 Kärnkraftverkets reservkraft, 20.1.2020

YVL E.11 Kärnkraftverkets lyft- och flyttutrustning, 2.9.2019

YVL E.12 Provningsanstalter för kärnkraftverkets mekaniska komponenter och konstruktioner, 15.3.2019

YVL E.13 Kärnkraftverkets ventilations- och luftkonditioneringsutrustning, 23.10.2020