Lasershower

För användning av högeffektslaser krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen (STUK). 

För användning av högeffektslaser (laserklasserna 3B och 4) som ljusförstärkning, i reklam, i konstverk eller andra därmed jämförbara föreställningar eller spel krävs tillstånd av STUK, om människor kan vistas på den plats där utrustningen används eller i det utrymme som laserstrålarna går igenom. Tillstånd beviljas om man i verksamheten använder anordningar som uppfyller kraven och verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. STUK kan lägga till villkor som krävs för säkerställande och övervakning av säkerheten, såsom inspektioner i samband med tillståndsärenden.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska finnas med i tillståndsansökan hittar man i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser, STUK S/10/2021, som utfärdats med stöd av strålskyddslagen.

Strålskyddslagen 19 kap: Ickejoniserande strålning 
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser (STUK S/10/2021)

Tillståndsansökan ska innehålla uppgifter om den som ansöker om tillstånd samt om högeffekstlaser och dess planerade användning. Av ansökan ska det framgå huruvida tillstånd söks för en viss tid eller tills vidare, om anordningen är fastmonterad på ett ställe eller flyttas mellan olika ställen, om lasrarna används inomhus eller utomhus och om avsikten är att rikta strålar mot himlen eller mot en publik. En riskbedömning ska göras för verksamheten. I den ska man bedöma riskerna i anslutning till användningen av högeffektslaser och eventuella strålsäkerhetsincidenter och den potentiella exponering de medför. Riskbedömningen ska dessutom omfatta åtgärder för att förhindra strålsäkerhetsincidenter och en handlingsplan för dessa. 
 
Tillståndsansökan ska innehålla namnet på den person som är ansvarig för användningen av lasern samt uppgifter om hans eller hennes utbildning i och erfarenhet av lasersäkerhet.  
 
Man strävar efter att behandla tillståndsansökningarna inom 30 dagar. Tillståndet och inspektioner i anslutning till tillståndsärendet är avgiftsbelagda och avgifterna för dem föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer. Övervakningsavgifter regleras i strålskyddslagen. 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer

Strålskyddslagen

Licensinnehavaren ska anmäla användningen av lasern fem dagar före den avsedda användningstiden. De uppgifter som ska anmälas finns i STUK:s föreskrift STUK S/10/2021. 
 
Enligt luftfartslagen ska en aktör som planerar laserverksamhet utomhus anmäla den planerade laserverksamheten till Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, som gör en bedömning av laserns inverkan på flygtrafiken. Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab ger ett utlåtande på kundens begäran. Begäran ska framställas till Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab 10 veckor före den planerade användningen.

Enligt strålskyddslagen ska verksamhetsutövaren se till att egenkontrollen av användningen av högeffektslaser är tillräcklig med tanke på verksamhetens art och omfattning. I STUKs föreskrift finns bestämmelser om det område som skyddas av exponeringsgränsvärdena och om behovet av att mäta laserstrålning inom detta område.

En guide för användning av högeffektslaser i föreställningar för publik har skrivits, som innehåller närmare information om kraven vid, ansökan om tillstånd till och anmälan om laseranvändning.

En guide för användning av högeffectslaser på publika evenemang (pdf)

Blankett för tillståndsansökan och anmälan om användning av högeffektslaser 

Ansökan om tillstånd och anmälan om användning av laserutrustning kan göras med formbox-blankettformulär.

Ansök om nytt lasertillstånd eller ändring av tillstånd i STUKs blankettjänst 

Gör en anmälan om användning av laser i STUKs blankettjänst

Blanketten fylls i utan inloggning och kan därför inte sparas halvt ifylld för att senare kompletteras. En pdf-kopia av ansökan kan sparas för eget bruk innan blanketten skickas till Strålsäkerhetscentralen. Webbläsare som stöds av blankettjänsten är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Användaren ska tillåta javascript och kakor. Om STUKs blankettjänst inte är tillgänglig kan blanketterna skickas per brev till adressen: Strålsäkerhetscentralen, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda.

Laserexperternas gemensamma e-postadress laserlupa (at) stuk.fi kan användas för begäran om tilläggsuppgifter. 
 
Följande operatörer har ett tillstånd för användning av högeffektlaser som gäller tills vidare: 
 
Capital AV / Jaakko Peltomäki Oy
Cyber Solutions Finland Oy
ER Productions
Henry Geitel 
JT-Laser Oy 
Jyväs Media Oy 
Klosse J. Wistbacka 
Laserimage AB 
Luntio Oy
Mixa Oy
Oy Pyroman Finland Ltd 
Rytmipojat ry
Sillanpää Juha 
Space Zoo Oy
ST Sportservice GmbH
Suomen Videoviestintä SVV Oy
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry 
Topwork OÜ 
Xiter Ab 
XYZ Dezigns Oy

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser (STUK S/10/2021) 

En guide för användning av högeffectslaser på publika evenemang (pdf)

Ansök om nytt lasertillstånd eller ändring av tillstånd i STUKs blankettjänst

Gör en anmälan om användning av laser i STUKs blankettjänst