Ansvarsfullhet

Hållbar utveckling är kontinuerlig och styrd samhällelig förändring som sker globalt, regionalt och lokalt och vars mål är att trygga goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. Detta innebär också att miljön, människan och ekonomin tas jämlikt i beaktande i beslutsfattandet och verksamheten.

Ansvarsfullheten är inbyggt i statens verksamhet, och därmed också i Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet, och i genomförandet av lagstadgade uppgifter för samhället. Ministerier, ämbetsverk och inrättningar har också ett ansvar att arbeta för att Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling ska uppnås. Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadliga effekter. Detta stämmer väl överens med målen i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Enligt statsförvaltningens riktlinjer kommer STUK att både öka sitt handavtryck och målmedvetet minska sitt fotavtryck med sina ansvarsåtgärder.

Hos staten rapporterar alla ämbetsverk om det arbete som utförts för hållbar utveckling. Detta hjälper samtidigt med att identifiera områden där det finns utrymme för förbättring. I juni 2023 publicerade STUK sin andra ansvarsrapport om 2022.

Bekanta dig närmare med STUKs ansvarsrapporter på finska:
Ansvarsrapport 2022 (PDF)

STUK främjar flera mål för hållbar utveckling

Under 2022 främjade STUK flera teman förknippade med hållbar utveckling och ansvar som en del av sin normala verksamhet. I synnerhet anses FN:s mål 3, 7 och 16 och deras delmål (3.4, 7.1, 16.6, 16.8, 16.a) för hållbar utveckling som kopplas naturligt till STUKs verksamhet.

STUKs fotavtryck i verksamhetsmiljön

Ur ansvarssynpunkt består verksamhetens fotavtryck av de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som organisationens existens och verksamhet orsakar för verksamhetsmiljön. Målet är att minska det fotavtryck som verksamheten förorsakar.