Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller för webbplatsen stuk.fi, som har tagits i bruk den 24 maj 2023. Vår webbplats är ofullständig. Beskrivningen revideras vid behov i takt med att nytt innehåll och nya funktioner läggs till på webbplatsen. Dessutom gäller denna beskrivning för våra officiella sociala mediekanaler.

Vi strävar efter att garantera tillgängligheten till dess nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Målet är att vår webbplats är tekniskt felfri, användargränssnittet är klart och tydligt och innehållet förståeligt. Vi strävar också efter att ta hänsyn till tillgänglighetskrav i våra publikationer på sociala medier.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan använda webbplatsen stuk.fi kan du kontakta vår kommunikation antingen via vår växel på vardagar kl. 8.00–16.15, tfn 09 759 881, eller via e-post viestinta(at)stuk.fi.

Tjänstens tillgänglighetsstatus

Vår webbplats uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Webbplatsen stuk.fi har förnyats år 2023 och innehållet och den tekniska tillgängligheten har beaktats i stor utsträckning. Webbplatsen har inte genomgått någon extern tillgänglighetsbedömning. Tillgänglighet har bedömts bland annat med hjälp av programmet Siteimprove, slumpmässiga tillgänglighetsgranskningar och användning av tidigare tillgänglighetsgranskade tekniska implementeringar.
En tillgänglighetsgranskning av webbplatsen genomförs i början av år 2024. Syftet med revisionen är att identifiera eventuella tillgänglighetsproblem. En separat korrigeringsplan upprättas för de identifierade tillgänglighetsproblemen och vi strävar efter att genomföra korrigeringarna under år 2024.

Ej tillgängligt innehåll

Följande innehåll uppfyller ännu inte kraven

Det finns några identifierade tillgänglighetsproblem med användbarheten av vår webbplats. Nedan följer en beskrivning av de kända tillgänglighetsproblemen. Om du upptäcker ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen som inte finns med i listan, vänligen kontakta vår kommunikation.

 • Text som bilder: Texten presenteras i bildform, även om det inte är nödvändigt. (WCAG 1.4.5)
 • Kontraster mellan text och grafik: Det finns fortfarande vissa brister i färgkontrasten. (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Dokument, publikationer och bilagor: Webbplatsen är länkad till dokument, publikationer och bilagor från den tidigare webbplatsen stuk.fi, som är i PDF-format eller filformat för Office-program. Filerna utvecklas stegvis till att vara tillgängliga. De senaste filerna kommer att göras tillgängliga om möjligt. Det finns problem med filerna som stör deras användning av skärmläsare, till exempel:
  • ofullständiga rubrikattribut (inklusive tabellrubriker)
  • komplexa strukturer (särskilt tabeller)
  • saknade textmotsvarigheter (särskilt diagram och filer översatta från PowerPoint-presentationer)
  • PDF-dokument som innehåller formulärfält (många av dessa kan inte nås med en skärmläsare).
 • Innehåll och bilagor under andras ansvar: Webbtjänster och bilagor från andra myndigheter och intressenter är länkade till vår webbplats. Dessa är inte vårt ansvar.

Webbtjänsten innehåller STUKs beslut, utlåtanden och övriga motsvarande dokument som har publicerats före 9/2019. Man kan ansöka om tillgängliga versioner av dem genom att skicka en dokumentbegäran till STUKs registratorskontor, stuk (at) stuk.fi eller med nätblankett(<linkki>) .

Separata webbplatser och funktioner har länkats till vår webbplats, för vilka separata tillgänglighetsbeskrivningar har utarbetats:

Omfattas inte av lagstiftningen

Vår webbplats innehåller PDF-filer som har publicerats före den 23 september 2018 och som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Lagen kräver inte att dessa filer, som har publicerats före den 23 september 2018, görs tillgängliga retroaktivt.

Det finns videor på vår YouTube-kanal som publicerades före den 23 september 2020. Alla videor har inte undertexter eller syntolkning. Lagen kräver inte att dessa videor, som har publicerats före den 23 september 2020, görs tillgängliga retroaktivt.

Våra Facebook-, Twitter- och Instagram-konton har också innehåll som publicerats före den 23 september 2020 och som inte uppfyller lagens krav: bilder utan alternativa beskrivningar eller videor utan undertexter eller syntolkning.

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst?

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats ber vi dig ge respons. Vi svarar på din respons inom 14 dagar. Vi tar i första hand emot respons via responsblanketten(<linkki>) . Om du inte har möjlighet att skicka respons med hjälp av responsblanketten, vänligen kontakta vår kommunikation via växeln vardagar kl. 8–16.15, tfn 09 759 881, eller via e-post viestinta(at)stuk.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. (<linkki>) På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggrann information om hur du gör en anmälan och hur anmälan behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet (<linkki>)
E-post: [email protected]
Telefonväxelns nummer: 0295 016 000