Information för proffs inom skönhetsvårdsbranschen  

I skönhetsvårdstjänster där strålning används begränsas den maximala exponeringen av kunden av gränsvärdena för exponering. Gränsvärdet avser den maximala mängd strålning som kan appliceras på kroppen. Det är tjänsteleverantörens ansvar att se till att kunden inte utsätts för strålning som överskrider gränsvärdet för exponering. Man måste därför vara försiktig när man köper en skönhetsvårdsapparat och kontrollera de begränsningar som gäller för användningen av apparaten innan det slutliga beslutet om köp fattas.  

I de flesta fall är strålningsexponeringen direkt kopplad till apparatens utgångseffekt och exponeringens varaktighet. Användning av skönhetsvårdsutrustning som överskrider gränsvärdena, dvs. som kan producera mycket höga nivåer av strålningseffekt eller energi, är endast tillåten inom hälso- och sjukvården. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar användningen av strålning utanför vårdenheterna och kan begränsa eller förbjuda användningen av apparater som visar sig vara alltför kraftfulla.  

I Finland måste skönhetsvårdsapparater uppfylla lagkraven om gränsvärden för strålningsexponering för allmänheten. Gränsvärdena för exponering fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1045/2018 och i STUK föreskrift S/11/2021. Det finns endast ett fåtal undantag som gör att gränsvärdena för exponering kan överskridas vid kosmetiska behandlingar.  

Inköp eller försäljning av skönhetsvårdsutrustning är inte tillståndspliktig och kräver inte heller tillstånd, så vem som helst kan fritt köpa även den mest kraftfulla utrustningen som finns tillgänglig. Restriktionerna gäller användningen av utrustningen snarare än innehav, köp eller försäljning av den. Det är därför inte olagligt för en tillverkare eller säljare av utrustning att till en kosmetolog sälja en apparat som den senare inte får använda. I stället måste tjänsteleverantören, dvs. köparen av utrustningen, vara medveten om kraven för användning av strålning och köpa lämplig utrustning.  

 Som köpare av utrustning bör du också vara medveten om att skönhetsvårdsapparater nästan alltid marknadsförs som säkra, även om de har en mycket hög strålningseffekt. I bruksanvisningar och broschyrer kan det framhållas att det inte finns någon hälsorisk med strålningsexponering. Reklamförklaringar är dock ingen garanti för att produkterna är säkra eller uppfyller kraven.