Kärnmaterial

Med kärnmaterial avses kärnämne, däribland uran, plutonium och torium, samt annat kärnämne, utrustning, installationer, datamaterial och avtal, om de är relevanta för spridning av kärnvapen eller omfattas av skyldigheterna enligt internationella överenskommelser på kärnkraftsområdet. Liksom annan användning av kärnenergi är verksamhet som rör kärnmaterial i princip tillståndspliktig.

Övervakning av kärnmaterial säkerställer att kärnmaterial, kärntekniska anläggningar och teknik på fältet används fredligt i enlighet med tillstånd och anmälningar. Detta syftar till att förhindra spridning av kärnvapen. STUK upprätthåller och utvecklar det nationella kontrollsystemet för kärnämne och har som mål att i Finland fullgöra förpliktelserna i det internationella icke-spridningsavtalet.

STUK inspekterar regelbundet kärnämneanvändarnas, det vill säga verksamhetsutövarnas, kärnämnesskyddsarrangemang, såsom redovisnings- och rapporteringsrutiner samt organisationens verksamhet och riktlinjer. Operatören och STUK måste alltid vara medvetna om placeringen och användningen av allt kärnmaterial. Med hjälp av olika verifieringsmetoder verifieras att informationen om kärnämne är korrekt och fullständig. STUK övervakar bland annat import, överlåtelser och avveckling av kärnämne utifrån anmälningar från operatörer.

STUK inspekterar minst tre gånger om året kärnämnena och materialen vid kärnkraftverken, särskilt färskt och använt bränsle. STUK genomför årligen inspektioner för andra betydande användare av kärnämne och material samt för operatörer som innehar små mängder kärnämne vartannat år eller mer sällan. Utöver sina egna inspektioner deltar STUK som oberoende inspektör och observatör i alla inspektioner av Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Europeiska kommissionen i Finland. Några gånger om året genomför IAEA en överraskningsinspektion eller ett kompletterande inspektionsbesök på en plats där kärnämne används i Finland.

Utöver de faktiska kärnmaterialen fokuserar kärnämneskontrollen på forskningsaktiviteter relaterade till kärnbränslecykeln. I enlighet med internationella överenskommelser rapporterar STUK till IAEA och Europeiska kommissionen om kärnkraftssektorns verksamhet i Finland.

Ytterligare information