Industriell verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (NORM)

Med naturliga radioaktiva ämnen avses i detta sammanhang uran och torium inklusive deras sönderfallsprodukter samt kalium-40. Även andra radioaktiva ämnen förekommer i små mängder i naturen, men strålningsexponeringen som orsakas av dem är vanligtvis obetydlig.

När material som innehåller naturliga radioaktiva ämnen används i industriella processer kan jämvikten mellan naturliga radioaktiva ämnen förändras och de kan ackumuleras till exempel i avfall, slam, vatten, biprodukter, rörverk eller filter. Sådant material är internationellt känt som NORM (naturally occurring radioactive material) (IAEA Safety Glossary 2018). NORM-termen används inte i Finlands lagstiftning.

Inom industriell verksamhet som medför exponering för naturlig strålning utnyttjar man marksubstans, sten eller andra material i naturen eller material som uppkommit till följd av användningen av dem. Exempel på industriell verksamhet som orsakar exponering för naturlig strålning är gruvdrift, anrikning av metallmalm, drift och underhåll av stenkol- och torvkraftverk samt behandling av grundvatten. Även till exempel olika värmebeständiga mineralbaserade material eller material som innehåller zirkon kan innehålla naturliga radionuklider. Behandlingen av sådana material kan orsaka exponering för naturlig strålning.

Naturliga radioaktiva ämnen som ackumulerats i material kan orsaka antingen intern exponering för allmänheten och arbetstagarna genom inandningsluften och kosten eller extern strålningsexponering från penetrerande gammastrålning. Vid industriell verksamhet som orsakar exponering för naturlig strålning utgör naturliga radioaktiva ämnen ingen omedelbar strålrisk i och med att exponeringen vanligtvis är liten. Vid behov ska exponering för naturlig strålning dock beaktas i strålskyddet eftersom joniserande strålning kan orsaka hälsorisker på lång sikt. Strålskyddet syftar till att hålla arbetstagarnas och allmänhetens exponering så låg som det är möjligt med praktiska åtgärder.

Enligt strålsäkerhetslagen orsakar verksamhet som medför exponering för naturlig strålning skyldigheter för aktören, såsom skyldigheten att utreda strålningsexponering. STUK övervakar att strålsäkerhetslagen iakttas.

Sammio – förordnings- och anvisningstjänst för strålsäkerhetslagstiftningen
STUK har publicerat förordnings- och anvisningstjänsten Sammio där du hittar kraven på regelverkets olika nivåer och i lagar, förordningar och STUK:s föreskrifter.
Öppna Sammio
Kontakta oss:
[email protected]