Planering och uppföljning

Innehållet på denna sida har producerats av Strålsäkerhetscentralen (STUK). Den planerings- och övervakningsinformation som relaterar till STUKs resultatstyrning finns i dokumenten nedan.

Dokumenten har grupperats i resultatstyrningsdokument och andra planerings- och övervakningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten har vidare grupperats i planer och övervakningsinformation. Andra planerings- och övervakningsdokument är antingen planer, bedömningar och utredningar eller andra dokument.

De centrala planerna för statens resultatstyrning är resultatavtalen och den budget som riksdagen godkänt. Av uppföljningsuppgifterna är bokslutet, särskilt den relaterade verksamhetsberättelsen, och ministeriets ställningstagande i bokslutet och verksamhetsberättelsen de viktigaste.
När det gäller verksamhetsstyrningen är STUKs strategi också betydande.

Bekanta dig med dokument från andra ämbetsverk på webbplatsen granskaforvaltningen.fi, Dokument för ämbetsverkens planering och uppföljning.

Resultatstyrningsdokument

Resultatavtalet är ett avtal mellan STUK och social- och hälsovårdsministeriet om de funktionella målen för det kommande året inom ramen för de anslag som beviljas.

Resultatstyrningsdokumenten finns på vår finskspråkiga webbplats.

Ekonomi

År 2022 använde STUK 40,2 miljoner euro till sin verksamhet. Av dessa finansieringar kom cirka 42 procent (16,9 miljoner) från skattebetalarna via statens budget. Nästan hälften av finansiering (20,7 miljoner) bestod av övervakningsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (19,9 miljoner) av övervakningsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten från strålningsövervakning.