Reform av kärnsäkerhetsregelverk

STUKs kärnsäkerhetsregelverk kommer att revideras. Syftet med revideringen är att göra de kärnsäkerhetsföreskrifter och anvisningar som utfärdats med stöd av kärnenergilagen (990/1987) mer målinriktade och riskmedvetna samt att möjliggöra olika anläggningslösningar.

I slutet av 2020 beslutade STUK att inleda en strukturell och innehållsmässig reform av säkerhetsbestämmelserna. Reformen bereddes 2021 bland annat genom att analysera det nuvarande läget för koden och behovet av ändringar samt genom att granska de reformer av koden som redan genomförts av både inhemska och utländska myndigheter. Utifrån denna beredning inleddes den övergripande reformen av STUK-koden 2022 (SYTYKE-projektet, 2022-2027).

De viktigaste målen för STUKs lagstiftningsreform är att betona verksamhetsutövarnas ansvar, att mäta kraven korrekt med avseende på säkerhetsrelevans och att rikta tillsynen effektivt baserat på riskkarakterisering.  Dessa mål är en del av STUKs strategi för utveckling av reglering och tillsyn.

I samband med strukturreformen granskas STUK:s föreskrifter i enlighet med 80 § i grundlagen och bedöms hur kraven framgår av lagen, förordningen och STUK:s föreskrifter. Dessutom görs en tydligare åtskillnad mellan tvingande krav i balken och normativt material, såsom rekommendationer och motiveringar. Utgångspunkten för revideringen av innehållet är att den säkerhetsnivå som krävs och de allmänna principerna förblir oförändrade.  Efter reformen förväntas säkerhetskraven vara teknikneutrala och mindre detaljerade för att inte i onödan begränsa utbudet av möjliga lösningar.

Utveckling av kärnenergilagstiftningen

STUKs arbete med reformen av kärnsäkerhetsregelverk och dess tidtabeller är nära kopplade till arbets- och näringsministeriets (TEM) övergripande reformprojekt för kärnenergilagen (990/1987). Målet är att på bästa möjliga sätt tillgodose samhällets helhetsintresse och att trygga säkerheten för människor och miljö vid användningen av kärnenergi.

För att de mål som ställts för reformen av Strålsäkerhetscentralens regelverk och utvecklingen av dess tillsynsverksamhet ska kunna uppnås, måste de exakta och exakta bemyndiganden att utfärda förordning som ska ingå i lagen innehålla de grundläggande bestämmelser utifrån vilka säkerhetskrav kan ställas och säkerhetstillsyn bedrivas. Detta förutsätter ett nära samarbete och växelverkan mellan TEM, STUK och andra kärnkraftsoperatörer.

Översikt över projektet

År 2022 har STUK inrättat ett projekt för en omfattande översyn av regelverket för kärnsäkerhet. STUKs säkerhetsbestämmelser består av flera delar och ett stort antal av STUKs experter deltar i utarbetandet av de nya föreskifterna. Utöver utarbetandet av STUKs föreskrifter och anvisningar stöder vi arbets- och näringsministeriet i beredningen av kärnenergilagen.