Övervakning av skyddsarrangemang 

Skyddssarrangemang är åtgärder för att säkra användningen av kärnenergi från verksamhet som äventyrar kärn- och strålsäkerheten. Skyddsarrangemang genomförs i kärnkraftsanläggningen och dess område samt på andra platser eller transportmedel där kärnenergi används. Dessutom skyddar säkerhetsarrangemang strålkällor.

Skyddsarrangemangen skyddar förutom mot avsiktliga åtgärder även mot skador som uppkommer på grund av oaktsamhet eller obetänksamhet. Skyddsarrangemang omfattar både administrativa, tekniska och operativa arrangemang. Informationssäkerhet är också en del av säkyddsarrangemangen och utvecklingen av dess övervakning är en aktuell fråga.  

Det primära ansvaret för säkerhetsarrangemang vilar på operatörer av kärnenergi och strålning. Andra parter som är involverade i skyddsarrangemangen är olika behöriga myndigheter, såsom STUK, polisen, räddningstjänsten, tullen, gränsbevakningen, försvarsmakten och trafiksäkerhetsmyndigheterna. STUK:s uppgift är att ställa myndighetskrav på säkerhetsarrangemang för användning av kärnenergi och strålning och övervaka deras genomförande. 

Aspekter av skyddsarrangemang 

De olika aspekter av skyddet är att förebygga, upptäcka och fördröja lagstridig verksamhet, samt respons på lagstridig verksamhet. Områdena för säkerhetsarrangemang tillsammans med informationsutbyte mellan myndigheter bildar ett riskmedvetet, klassificerande tillvägagångssätt. Skyddsarrangemangen mäts utifrån hur sannolikt det är att illegal verksamhet kan riktas mot kärnämne eller annat radioaktivt material och vilken typ av konsekvenser det kan få.

Förebyggande av lagstridig verksamhet innefattar krav och övervakning av kärntekniska anläggningar och strålkällor. De allmänna skyldigheterna för säkerhetsarrangemang när det gäller användningen av kärnenergi kommer från kärnenergi- och strålningslagstiftningen. Närmare krav på säkerhetsarrangemang finns i STUK:s föreskrifter, YVL-anvisningar och konstruktionsunderlaget hotdokument. Förpliktelserna ingår också i internationella överenskommelser som ingåtts av Finland, andra avtalsöverenskommelser mellan regeringar och åtaganden från Finland. 

Olaglig aktivitet upptäcks genom underrättelser, underrättelser, strålmätningar och övervakning. Myndigheterna har skapat en gemensam arkitektur för detektering av nukleära och andra radioaktiva ämnen, vilket förbättrar myndigheternas förmåga att samarbeta. Till STUK kommer till exempel underrättelser och underrättelseinformation från andra myndigheter, operatörer eller internationella informationsutbytessystem. Strålmätningsobservationer kommer i första hand från operatören eller andra myndigheter, såsom Tullen, polisen, räddningstjänsten, gränsbevakningen och försvarsmakten. Vid behov genomför STUK även strålningsmätningar i fält.

I skyddsarrangemang innefattar insatsen 24/7 jour och beredskap att initiera insatsverksamhet och tillhandahålla experthjälp till den myndighet som är ansvarig för situationen. Med beredskap avses inom Strålsäkerhetscentralen bedömning av en hotfull situation, bedömning av konsekvenserna av en redan inträffad skada eller uppsåtlig handling samt att ge rekommendationer om strålskyddsåtgärder. I en ovanlig situation med anknytning till en kärnteknisk anläggning eller strålkälla är STUK en expertmyndighet som stödjer den myndighet som leder situationen som en del av myndigheternas gemensamma situationsorganisation. Strålsäkerhetscentralen bedömer situationens kärnkrafts- och strålsäkerhetsmässiga betydelse för både befolkningen och de första insatserna, analyserar och tolkar de strålobservationer som gjorts av de första insatspersonalen i fält, gör kompletterande mätningar på plats vid behov och ger rekommendationer i strålskyddsfrågor. 

Samarbete 

STUK upprätthåller och utvecklar sin tillsyn och upptäckts- och insatsberedskap med den information den får från andra myndigheter. STUK övervakar också informationssäkerhetsläget i informationsnät, telenät och industriella automationssystem som underhålls av Kommunikationsverkets CERT-FI-enhet. 

STUK ger vid behov experthjälp åt andra myndigheter, som polisen, räddningsmyndigheterna och Tullen för att förebygga lagstridig verksamhet som riktar sig mot kärnanläggningar eller strålkällor, för att utveckla den operativa beredskapen och för operativ verksamhet. STUK och Tullen har systematiskt och ständigt samarbete med hjälp av vilket en operativ samarbetsmodell, gränsstationernas övervakningsutrustning och tulltjänstemännens kompetens upprätthålls och utvecklas. Syftet med den operativa informationsmodellen är att en strålningsobservation som Tullen gör snabbt ska kunna analyseras av experter på STUK, något som stödjer den respons som situationen kräver. Samma koncept lämpar sig även för annan observationsverksamhet. 

Nationella säkerhetspolisen och STUK uppdaterar tillsammans regelbundet hotbilden av illegal verksamhet med anknytning till kärntekniska anläggningar och strålkällor. Utifrån hotbilden upprätthåller STUK ett grundläggande planhot för användningen av kärnenergi och strålning som en del av myndighetskraven

STUK deltar i internationellt samarbete som främjar kärn- och strålsäkerheten, bland annat i beredningen av skyddsarrangemangsregelverket som utförs under ledning av Internationella atomenergiorganet (IAEA) och i internationella kollegiala utvärderingar om skyddsarrangemang samt i utarbetandet och utvecklingen av ett regelverk för kärnbranschens skyddsarrangemang som koordineras av IAEA. En internationell kollegial utvärdering av skyddsarrangemang, IPPAS, som samordnas av IAEA, anordnades i Finland år 2022. STUK är Finlands kontaktpunkt i IAEA:s och Europeiska kommissionens informationssystem som används för att rapportera avvikelser relaterade till radioaktiva ämnen (t.ex. ITDB). Dessutom är STUK Finlands kontaktpunkt i internationella system som övervakar export, import och överföringar av strålkällor, särskilt högaktiva slutna källor, mellan olika länder.