Övervakning av skönhets- och solariumtjänster  

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning inom skönhetsvård och solarium, men ansvaret för tjänsternas säkerhet vilar alltid på tjänsteleverantören.   

Övervakning av skönhetsvårdstjänster  

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar inte användningen av icke-joniserande strålning för kosmetiska ändamål när exponeringen sker på en vårdenhet. De bestämmelser och begränsningar för användning av strålning som beskrivs på den här sidan gäller endast kosmetiska tjänster.  

Tillsynen utförs huvudsakligen på grundval av den tekniska dokumentation som finns tillgänglig om den utrustning som används av skönhetssalonger. Med hjälp av en begäran om förtydligande ber STUK verksamhetsutövaren om information om utrustningen och dess tekniska egenskaper. Utifrån utrustningens egenskaper bedömer STUK exponeringen av den kund som genomgår en behandling och behandlingens säkerhet. Om en skönhetsvårdsapparat visar sig vara för kraftfull för användning i skönhetssalonger kan den förbjudas från fortsatt användning. Det primära målet är dock vanligtvis att avgöra om det är möjligt att få användningen av apparaten att överensstämma med kraven, till exempel genom ytterligare instruktioner. En anordning kan också ibland förbättras genom tekniska ändringar.  

Vid behov kan STUK också utföra inspektioner på plats och mäta den strålning som avges av anordningarna.  

Tillsyn av solariumtjänster  

 Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år. Enligt strålsäkerhetslagen ska det dessutom på varje solarium finnas en utsedd ansvarsperson som alltid är närvarande när solarierna används. Oövervakade solarier är alltså lagstridiga i Finland.  

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av ett solarium. Solarieapparaterna ska vara placerade eller användas så att kunden inte kan använda solarieapparaten utan att personalen märker det. Denna föreskrift gäller alla solarier inklusive simhallar och gym. På användningsstället ska det finnas en person som har fyllt 18 år och som har utsetts av verksamhetsutövaren och fått lämplig introduktion och som vid behov kontrollerar unga personers ålder och övervakar att inga under 18 år kan använda solariet.  

Verksamhetsutövaren ska se till att det i solarieanordningarnas omedelbara närhet finns bruks- och strålsäkerhetsanvisningar för anordningen. Strålsäkerhetscentralens (STUK) affisch "Åldersgräns för solarium är 18 år" innefattar anvisningar om strålsäkerhet. Trots skriftliga anvisningar bör den ansvariga personen instruera kunden att använda solariet på ett korrekt och säkert sätt, särskilt de första gångerna.  

Bestämmelser om förebyggande av hälsoskador som beror på solarietjänster finns i strålsäkerhetslagen. Kommersiella solarietjänster får inte tillhandahållas på ett sätt som är skadligt för hälsan och solarieanordningarna ska hålla sig inom de maximivärden för UV-strålning av solarium som anges i STUK:s föreskrift. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att kunden skyddar sina ögon medan solariet används och att ögonskydd finns tillgängliga på användningsplatsen.  

STUK övervakar solarieanordningarnas säkerhet och användningen av dem med stöd av strålsäkerhetslagen. Den huvudsakliga övervakningsformen är inspektioner på användningsstället, som kan utföras utan förhandsanmälan.  

De kommunala hälsoskyddsmyndigheternas solarieinspektioner  
  
De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kan utföra solarieinspektioner i form av tillsynsbesök enligt hälsoskyddslagen. Hälsoskyddsmyndigheterna lämnar uppgifterna till STUK för beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Uppgifterna skickas in via Hälsoskyddsmyndighetens blankett för solarieinspektion på användningsstället i STUK:s blankettjänst. Mer information om inspektionen och instruktioner om hur du fyller i formuläret finns i den relevanta vägledningen (pdf). 
Kontakta oss:
[email protected] (skönhetstjänster)
[email protected] (solariumtjänster)