Kauneudenhoito- ja solariumpalvelujen valvonta 

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön turvallisuutta kauneudenhoidossa ja solariumpalveluissa, mutta palveluiden turvallisuus on kuitenkin aina yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla.  

Kauneudenhoitopalvelujen valvonta  

Säteilyturvakeskus (STUK) ei valvo ionisoimattoman säteilyn käyttöä kosmeettisissa käyttötarkoituksissa, kun altistus tapahtuu terveydenhuollossa. Tällä sivulla kuvattua valvontaa ja säteilyn käytön rajoituksia sovelletaan vain kauneudenhoitopalveluihin.  

Valvontaa suoritetaan pääasiassa laitteista saatavien teknisten asiakirjojen perusteella. Selvityspyynnöllä STUK pyytää toiminnanharjoittajalta tietoa hoidoissa käytetyistä laitteista ja niiden teknisistä ominaisuuksista. Laitteiden ominaisuuksien perusteella STUK arvioi hoidettavan henkilön altistumisen ja hoitotoimenpiteen turvallisuuden. Liian suuritehoinen hoitolaite voidaan määrätä käyttökieltoon, mutta ensisijaisesti pyritään selvittämään, onko laitteen käyttö mahdollista saada vaatimustenmukaiseksi esimerkiksi lisäohjeistuksen avulla. Laitteen turvallisuutta voi joskus parantaa myös teknisin muutoksin.  

 Tarvittaessa STUK voi suorittaa myös käyttöpaikkatarkastuksia ja selvittää puuttuvia tietoja mittauksin.  

Solariumpalvelujen valvonta  

Solariumin käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta. Säteilylain mukaan lisäksi jokaisessa solariumpaikassa on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on aina läsnä, kun solariumlaitteita käytetään. Näin ollen valvomattomat solariumit ovat Suomessa lainvastaisia.  

Toiminnanharjoittaja vastaa solariumin käytön turvallisuudesta. Solariumlaitteet tulee olla sijoitettu tai niiden käyttö tulee olla järjestetty siten, että asiakas ei voi käyttää solariumlaitetta henkilökunnan sitä huomaamatta. Tämä määräys koskee kaikkia solariumpaikkoja mukaan lukien uimahallit ja kuntosalit. Käyttöpaikalla tulee olla toiminnanharjoittajan nimeämä ja asianmukaisesti perehdytetty 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tarvittaessa tarkastaa nuoren henkilön iän ja valvoo, ettei alle 18-vuotias pääse käyttämään solariumlaitetta.  

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että solariumlaitteiden välittömässä läheisyydessä ovat laitteen käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeet. Säteilyturvakeskuksen (STUK) juliste ”Solariumin ikäraja on 18 vuotta” kattaa säteilyturvallisuuteen liittyvät ohjeet. Kirjallisista ohjeista huolimatta vastuuhenkilön tulisi opastaa asiakasta solariumlaitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön varsinkin ensimmäisillä käyttökerroilla.  

Solariumpalveluista aiheutuvan terveyshaitan ehkäisemisestä säädetään säteilylaissa. Kaupallisia solariumpalveluja ei saa tarjota terveyshaittaa aiheuttavalla tavalla, ja solariumlaitteiden tulee pysyä STUKin määräyksessä säädettyjen solariumin UV-säteilyn enimmäisarvojen rajoissa. Toiminnanharjoittajan huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu, että asiakas suojaa silmänsä solariumin käytön aikana ja että silmiensuojaimia on saatavilla käyttöpaikalla.  

STUK valvoo solariumlaitteiden ja niiden käytön turvallisuutta säteilylain nojalla. Pääasiallisena valvontamuotona ovat käyttöpaikalle tehtävät tarkastukset, joita voidaan tehdä pistokoeluonteisesti ennalta ilmoittamatta.  

Kuntien terveydensuojeluviranomaisten solariumtarkastukset  
  
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset voivat tehdä solariumtarkastuksia terveydensuojelulain mukaisilla valvontakäynneillä. Terveydensuojeluviranomaiset toimittavat tiedot STUKin päätettäviksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tiedot toimitetaan STUKin lomakepalvelussa olevalla Terveydensuojeluviranomaisen solariumtarkastus käyttöpaikalla -lomakkeella. Lisätietoa tarkastuksesta ja ohjeita lomakkeen täyttämiseen löytyy asiaa käsittelevästä ohjeesta (pdf).