Radon maanalaisissa kaivoksissa, louhintatyömailla ja tunneleissa

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo työntekijöiden radonaltistumisia. Säteilylain 145. §:n mukaan toiminnasta vastaavan on ilmoitettava STUKille kaivoslaissa tarkoitettu kaivostoiminta sekä louhintatyö ja muu työskentely maanalaisessa käytävässä tai tunnelissa, jossa yhden työntekijän yhteenlaskettu työaika vuodessa on enemmän kuin 100 tuntia. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista.

Tee ilmoitus toiminnasta

(Samalla Formbox-lomakkeella voi tehdä molemmat ilmoitukset. Lomake löytyy myös Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulta)

Viitearvot

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä työtilassa, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa. Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on
500 000 becquereltuntia kuutiometrissä (Bq h/m3) vuodessa. Altistus lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana. Työperäistä altistusta koskevaa viitearvoa radonille ei sovelleta, jos työntekijä työskentelee ainoastaan työtilassa, jossa radonpitoisuus on työpaikan sisäilman radonpitoisuuden viitearvoa pienempi.

Mittaukset

STUK määräyksen (STUK S/6/2022) mukaan radonpitoisuus on mitattava seuraavasti:

  • Maanalaisilla louhintatyömailla mittaus tehdään joka kuudes kuukausi. Jos tulos on kahdessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää vuoteen.
  • Maanalaisissa kaivoksissa mittaus tehdään joka toinen vuosi. Jos tulos on kolmessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää viiteen vuoteen.

Maanalaisissa kaivoksissa, louhintatyömailla ja tunneleissa mittauksia tehdään

  • louhintaperissä, jossa louhintatyö on käynnissä
  • käytössä olevissa huolto- ja taukotiloissa
  • muissa jatkuvasti käytössä olevissa maanalaisissa työpisteissä.

Radonmittaukset tehdään myös louhintatöiden jälkeisten rakennus- ja viimeistelytöiden aikana.

Vähintään kaksi kuukautta kestävä radonmittaus, joka vaaditaan tavanomaisilla työpaikoilla, ei useinkaan ole mahdollinen maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla. Siksi radonpitoisuus mitataan usein työpisteestä otetuista hetkellisistä ilmanäytteistä.

Muun kuin säteilyturvallisuuden osalta kaivosturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Lisätietoa

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]