Hae turvallisuuslupaa tai ilmoita muutoksesta

Säteilyn käyttöön tulee olla Säteilyturvakeskuksen myöntämä turvallisuuslupa. Tältä sivulta saat lisätietoa turvallisuusluvan hakemisesta, muuttamisesta ja säteilyn käytön lopettamisesta. Sivuston linkit ohjaavat lomakepalveluun, jossa hakemukset, ilmoitukset ja muutokset voi tehdä.

Säteilylähteitä ovat esimerkiksi röntgenlaitteet, hiukkaskiihdyttimet, radioaktiiviset aineet ja niitä sisältävät laitteet sekä radioaktiiviset jätteet. Säteilyn käyttöä on säteilylähteen käyttö sekä säteilylähteiden valmistus, kauppa, asennus, huolto, korjaus, vuokraus, hallussapito, maahantuonti ja -vienti sekä korkea-aktiivisen umpilähteen kuljetus. Säteilyn käyttöä on myös radioaktiivisen jätteen käsittely ja vaarattomaksi tekeminen.

Näin haet uutta turvallisuuslupaa

1

Säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa. Hae turvallisuuslupaa hyvissä ajoin ennen säteilytoiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa aloittaa eikä laitteita pitää hallussa ennen kuin STUK on myöntänyt turvallisuusluvan. 

Kun haet turvallisuuslupaa, esitäthän seuraavat tiedot: 

 • tiedot hakijasta  
 • toiminnan tarkoitus ja tiedot toiminnan harjoittamispaikasta, esimerkiksi rakenteelliset säteilysuojaukset (pohjapiirros) tai muut järjestelyt turvallisuuden varmistamiseksi  
 • säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä, jossa on nimetty säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja hänen tehtävänsä sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käyttäminen toiminnassa  
 • STV:n kelpoisuutta osoittava todistus (vaatimus ei koske sairaalafyysikkoa tai hammaslääkäriä, jolla on Valviran antama yksilöintitunnus)  
 • säteilytoiminnan turvallisuusarvio  
 • tiedot säteilylähteistä, niihin liittyvistä laitteista ja suojauksista sekä huoltojärjestelyistä  
 • toiminnassa noudatettavat laadunvarmistuksen menettelyt   
 • suunnitelma säteilyturvallisuuspoikkeamien varalta. 

Lisäksi 

2

Varmistathan, että hakijalla on oikeus edustaa toiminnanharjoittajaa (Y-tunnusta), kun lähetät hakemuksen. Säteilyturvallisuusvastaavalla (STV) ei ole automaattisesti oikeutta edustaa toiminnanharjoittajaa, jos hänelle ei ole annettu valtuutta. 

Valtuuden voi antaa 

3

Helpoiten täytät turvallisuuslupahakemuksen STUKin lomakepalvelussa (Formbox). Lomakepalvelu ohjaa täyttämään hakemukseen tarvittavat tiedot. Voit esikatsella lomaketta tunnistautumatta, mutta et pysty lähettämään tietoja STUKiin esikatselulomakkeen kautta.

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset

Lomakepalvelun tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että käytät tuetuista selaimista uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet. Lomakepalvelu hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistusta.  

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, täytäthän hakemuksen ja siihen liittyvät lomakkeet ja lähetä ne sähköpostitse: Lomakkeet - STUK  

4

Saat pyynnön lähettää lisätietoja tai päätöksen myönnetystä turvallisuusluvasta noin 30 päivän kuluessa. Säteilytoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saapunut. STUK lähettää päätöksen hakemuksessa antamaasi sähköisen asioinnin osoitteeseen sähköpostitse. 

5

STUK voi myöntää turvallisuusluvan Suomessa elinkeinoa harjoittavalle taholle. Yleensä lupa on voimassa toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi. Ulkomaisen yrityksen turvallisuuslupa on aina määräaikainen.  

Säteilyturvakeskus voi peruuttaa turvallisuusluvan seuraavissa tilanteissa: 

 • Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty. 
 • Luvanhaltija on toistuvasti tai olennaisesti rikkonut lupaehtoja tai säteilylain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. 
 • Luvanhaltija ei ole kehotuksesta huolimatta korjannut puutteita tai menettelyään.  

Näin muutat turvallisuuslupaa

1

Huolehdithan turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen, että säteilyn käyttö on myönnetyn turvallisuusluvan mukaista ja turvallisuusluvan tiedot ovat ajan tasalla. Osa toiminnassa tapahtuvista muutoksista edellyttää STUKin hyväksyntää ja turvallisuusluvan muuttamista etukäteen. Osa muutoksista on sellaisia, että niistä voi ilmoittaa STUKille kahden viikon kuluessa muutoksesta.
 
Toiminnan merkittävät muutokset edellyttävät hakemusta etukäteen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • turvallisuusluvanhaltijan muuttuminen (Y-tunnus vaihtuu)
 • merkittävä muutos johtamisjärjestelmässä 
 • toiminnan harjoittamispaikan vaihtuminen tai uuden käyttöpaikan lisääminen, jos toiminnan harjoittamispaikkaan tai käyttöpaikkaan kohdistuu erityisiä säteilyturvallisuutta tai turvajärjestelyjä koskevia vaatimuksia
 • tilojen tai säteilysuojausten muuttuminen uuden laitteen lisäyksessä 
 • toiminnan muutos vaativampaan (liitteeksi päivitetty turvallisuusarvio)
 • turvallisuusarvion yhteydessä arvioidun luokituksen muuttuminen vaativammaksi. 

Toiminnan muut muutokset edellyttävät ilmoitusta kahden viikon kuluessa. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi  

 • säteilyturvallisuusvastaavan (STV) vaihtuminen
 • säteilylähteen poistaminen tai korvaaminen vastaavalla ilman, että rakenteellisiin suojauksiin tai muihin järjestelyihin tulee muutoksia 
 • toiminnan muuttaminen siten, että turvallisuusarvion yhteydessä tehty luokitus muuttuu vähemmän vaativaksi 
 • yhteystietojen muutos tai toiminnanharjoittajan nimen muutos
 • muu kuin edellä esitetty toiminnan harjoittamispaikan tai käyttöpaikan muuttaminen.
2

Varmistathan, että hakijalla on oikeus edustaa toiminnanharjoittajaa (Y-tunnusta), kun lähetät hakemuksen tai ilmoituksen. Säteilyturvallisuusvastaavalla (STV) ei ole automaattisesti oikeutta edustaa toiminnanharjoittajaa, jos hänelle ei ole annettu valtuutta. 

Valtuuden voi antaa 

3

Helpoiten teet muutokset turvallisuuslupaan STUKin lomakepalvelussa (Formbox). Lomakepalvelu ohjaa täyttämään muutokseen tarvittavat tiedot. Voit esikatsella lomaketta tunnistautumatta, mutta et pysty lähettämään tietoja STUKiin esikatselulomakkeen kautta.

STUKin lomakepalvelu (formbox.fi)
•    Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi
•    Ilmoitus toiminnan muutoksesta 

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset 

Lomakepalvelun tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että käytät tuetuista selaimista uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet. Lomakepalvelu hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistusta. 

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, täytäthän hakemuksen ja siihen liittyvät lomakkeet ja lähetä ne sähköpostitse. Lomakkeet - STUK

4

Saat pyynnön lähettää lisätietoja, päätöksen tai ilmoituksen muutoksen käsittelystä noin 30 päivän kuluessa. 

Muista pitää turvallisuuslupa aina ajan tasalla. Tee erityisesti kaikki turvallisuuslupaan liittyvät muutokset ja peruutukset hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, sillä vuotuinen valvontamaksu peritään sen mukaan, mitä toimintoja tai laitteita turvallisuusluvassa on 1. tammikuuta.

Näin lopetat säteilyn käytön

1

Kun lopetat säteilyn käytön osittain tai kokonaan, ilmoita siitä STUKille. Kerro ilmoituksen yhteydessä, mitä käytöstä poistetuille säteilylähteille tai -laitteille on tehty. STUK peruuttaa turvallisuusluvan, jos säteilytoiminta on kokonaan lopetettu ja olet osoittanut hyväksyttävällä tavalla luovuttaneesi tai tehneesi vaarattomiksi lupaan merkityt säteilylähteet sekä käsitellyt toiminnassa syntyneet radioaktiiviset jätteet. 

Jos poistat säteilylähteen käytöstä luovuttamalla sen toiselle toiminnanharjoittajalle, sinun on varmistettava, että vastaanottajalla on voimassa oleva turvallisuuslupa kyseisen tyyppiselle säteilylähteelle. 

Turvallisuuslupaa ei voida peruuttaa, jos toiminnanharjoittajalla on vielä säteilylähde tai -laite hallussaan.

2

Varmistathan, että hakijalla on oikeus edustaa toiminnanharjoittajaa (Y-tunnusta), kun lähetät ilmoituksen säteilyn käytön lopettamisesta. Säteilyturvallisuusvastaavalla (STV) ei ole automaattisesti oikeutta edustaa toiminnanharjoittajaa, jos hänelle ei ole annettu valtuutta. 

Valtuuden voi antaa 

3

Helpoiten teet muutokset turvallisuuslupaan STUKin lomakepalvelussa (Formbox). Lomakepalvelu ohjaa täyttämään muutokseen tarvittavat tiedot. Voit esikatsella lomaketta tunnistautumatta, mutta et pysty lähettämään tietoja STUKiin esikatselulomakkeen kautta.

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset 

Lomakepalvelun tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että käytät tuetuista selaimista uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet. Lomakepalvelu hyödyntää Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistusta. 

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, täytäthän hakemuksen ja siihen liittyvät lomakkeet ja lähetä ne sähköpostitse. Lomake 1.2 Säteilyn käytön lopettaminen osittain tai kokonaan (docx) 

Mihin toimintaan ei tarvita turvallisuuslupaa?

Säteilylaissa on lueteltu toiminnot, joihin turvallisuuslupaa ei tarvita. Merkittävimpiä turvallisuusluvasta vapautettuja toimintoja ovat 

 • ionisoimattoman säteilyn käyttö lukuun ottamatta show-lasereita 
 • radioaktiivista amerikium-241-isotooppia sisältävän palovaroittimen ja paloilmaisimen käyttö
 • radioaktiivisten aineiden käyttö silloin, kun aineiden aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja 
 • säteilylähteen siirto EU-maiden välillä
 • muun kuin radioaktiivista ainetta sisältävän säteilylähteen vienti EU-maiden ulkopuolelle
 • radioaktiivisten aineiden kuljetus lukuun ottamatta korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetusta 
 • terveydenhuollon ja eläinlääketieteen röntgenlaitteen hallussapito, jos hallussapitäjällä on turvallisuuslupa vastaavan laitteen käyttöön terveydenhuollossa tai eläinlääketieteessä tai sen asennukseen, huoltoon ja korjaukseen.