Toiminta säteilyvaaratilanteessa

Ohjeistusta kansalaisille säteilyvaaratilanteen varalle

Suomessa ei ole koskaan ollut sellaista säteilyvaaratilannetta, jossa olisi ollut tarve esimerkiksi sisälle suojautumiseen tai joditablettien ottamiseen. Viranomaiset ovat kuitenkin varautuneet säteilyvaaraan ennalta, ja toimintaa harjoitellaan säännöllisesti. Säteilyvaaratilanteessa viranomaisten toteuttamilla suojelutoimilla pyritään estämään ja rajoittamaan väestön altistumista säteilylle. Tavoitteena on pitää säteilyn satunnaisvaikutukset (syöpä) niin vähäisinä kuin mahdollista sekä estää säteilystä aiheutuvat suorat terveyshaitat (esimerkiksi säteilyvammat, säteilysairaudet).

Tutustu eri toimijoihin ja näiden tehtäviin Viranomaiset tekevät yhteistyötä säteilyvaaratilanteessa -sivulla.

Säteilyvaaratilanne ja suojelutoimet

Säteilyvaaratilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa tapahtuman seuraukset voivat edellyttää erityisiä toimenpiteitä, joilla väestön tai pelastustoimintaan ja suojelutoimiin osallistuvien henkilöiden säteilyaltistusta voidaan rajoittaa tai pienentää.

Suojelutoimet ovat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on, että säteilyvaaratilanteessa väestön säteilyaltistus jää mahdollisimman pieneksi, tilanteesta aiheutuvat muut haitat saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä sekä ihmisten elinolosuhteet ja yhteiskunnan toiminta saadaan säteilyvaaratilanteen jälkeen palautettua mahdollisimman normaaleiksi.

STUKin tehtävät säteilyvaaratilanteessa

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtäviin kuuluvat säteilyvaaratilanteiden valmius- ja asiantuntijatehtävät. STUK muodostaa tapahtumasta tilannekuvan ja määrittää vaara-alueen. STUK myös arvioi tilanteen aiheuttamat haittavaikutukset väestölle ja ympäristölle sekä antaa suositukset tarvittavista suojelutoimenpiteistä. Lisäksi STUK neuvoo muun muassa teollisuutta, kauppaa sekä liikenne- ja tulliviranomaisia haittavaikutusten vähentämisessä ja selvittää tarpeen elintarvikkeiden käyttörajoituksille.

Säteilyvaaratilanteet jaetaan niiden ajallisen vaiheen mukaan varhaisvaiheeseen, jälkivaiheeseen ja toipumisvaiheeseen.

Laki Säteilyturvakeskuksesta (Finlex.fi)

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa

Säteilyvaaratilanteessa, jossa radioaktiivisia aineita uhkaa vapautua tai on vapautunut runsaasti ilmaan, toteutetaan suojelutoimet jo ennen radioaktiivisten aineiden alueelle tuloa. Keskeisimpiä suojelutoimia ovat sisälle suojautuminen, kulkurajoitukset ja tapahtumapaikan lähiympäristön evakuointi. Joditablettien ottaminen on sisälle suojautumista täydentävä toimi silloin, kun onnettomuudessa vapautuu radioaktiivista jodia. Näillä toimilla rajoitetaan ihmisten välitöntä säteilyaltistusta. Lisäksi tarvitaan maataloustuotannon ja muun tuotannon sekä erilaisten tilojen suojaamista niiden saastumisen vähentämiseksi.

Paikallisessa säteilyvaaratilanteessa alue eristetään ja evakuoidaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi suojaamattoman säteilylähteen aiheuttama vaara, jolloin vaikutukset rajoittuvat tapahtumapaikan lähiympäristöön tai sisätiloihin. Paikallisen säteilyvaaratilanteen voi aiheuttaa onnettomuus radioaktiivisten aineiden käytössä tai kuljetuksessa tai tahallinen lainvastainen radioaktiivisten aineiden käyttö.

Työntekijöiden turvallisuus

Onnettomuustilanteessa pelastus- ja suojelutoimiin osallistuvat työntekijät voivat altistua säteilylle muuta väestöä enemmän. Suojelutoimenpiteet suorien terveyshaittojen välttämiseksi koskevat ennen kaikkea niitä pelastustyöntekijöitä, jotka joutuvat työskentelemään voimakkaiden säteilylähteiden välittömässä läheisyydessä.

Työnantaja on vastuussa säteilytoimintaan osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelusta. Suojelutoimet on toteutettava niin, ettei työntekijöille aiheudu tarpeetonta säteilyaltistusta. Tavoitteena on, että työntekijän annos ei ylitä 20 millisievertiä (mSv) vuodessa. Ennen tehtävän aloittamista arvioidaan altistuksen suuruus ja suunnitellaan, miten annoksen kertymistä seurataan työn kuluessa. Jollei käytössä ole henkilökohtaisia annosmittareita, säteilyannosta arvioidaan mittaamalla ulkoisen säteilyn annosnopeutta.

Pelastus- ja suojelutoimiin osallistuvien tulee käyttää suoja-asua ja hengityssuojainta. Jos on mahdollista, että saastuneella alueella on hengitysilmassa radioaktiivista jodia, varaudutaan myös joditabletin ottamiseen.

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa

Säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa säteilytasot eivät enää nouse eikä ole odotettavissa uutta radioaktiivisten aineiden vapautumista ympäristöön. Jälkivaiheessa päätetään, voidaanko varhaisvaiheessa toteutettuja suojelutoimia purkaa, lieventää tai muuttaa. Lisäksi tarvittaessa käynnistetään uusia suojelutoimia säteilyaltistuksen pienentämiseksi ja radioaktiivisten aineiden vähentämiseksi elinympäristöstä. Toimilla pyritään varmistamaan ihmisten säteilyturvallisuus ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen jatkuminen.