Vastuullisuus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu valtion, ja siten myös Säteilyturvakeskuksen (STUK), toimintaan ja lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen yhteiskunnan hyväksi. Ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on myös vastuu työskennellä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. STUKin toiminnan tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tämä sopii hyvin yhteen YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden kanssa. Valtionhallinnon ohjeistuksen mukaan STUK sekä kasvattaa kädenjälkeään että pienentää tavoitteellisesti omaa jalanjälkeään vastuullisuustoimillaan.

Valtiolla kaikki virastot raportoivat kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä. Se auttaa samalla tunnistamaan alueita, joissa on vielä parannettavaa. STUK julkaisi kesäkuussa 2023 toisen vastuullisuusraporttinsa koskien vuotta 2022.

Tutustu STUKin vastuullisuusraportteihin:
Vastuullisuusraportti 2022 (pdf)
Vastuullisuusraportti 2021 (pdf) 

STUK edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita 

Vuonna 2022 STUK edisti useita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja osana normaalia toimintaansa. Erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 3, 7 ja 16 ja niiden alatavoitteet (3.4, 7.1, 16.6, 16.8, 16.a) nähdään kytkeytyvän luontevasti STUKin toimintaan.

STUKin jalanjälki toimintaympäristöön

Toiminnan jalanjälki muodostuu vastuullisuuden näkökulmasta negatiivisista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita organisaation olemassaolosta ja toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön. Tavoitteena on pienentää toiminnasta aiheutuvaa jalanjälkeä.