Lainsäädäntö ja ohjeet

Säteilyturvakeskus valvoo Säteilylain ja ydinenergialain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tähän osioon on koottu Säteilyturvakeskuksen toiminnalle tärkeimmät substanssisäädökset, määräykset ja ohjeet.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyturvallisuutta ja ydinenergian käytön turvallisuutta. Säteilyturvakeskuksesta annetussa laissa (1164/2022, stuklex.fi) määritetään STUKin organisaation perusteet ja tehtävät, joita ovat muun muassa: ydinenergialaissa (990/1987, stuklex.fi) säädetyt tehtävät ja säteilylaissa (859/2018, stuklex.fi) säädetyt tehtävät.

Ydinenergialaki on ydinenergian käytön sääntelyn perusta. Laissa säädetään ydinenergian käytön yleisistä periaatteista, turvallisuutta koskevista vaatimuksista, ydinenergian käytön lupamenettelyistä, ydinjätehuollosta, varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin, asiantuntemuksen varmistamisesta, ydinenergia-alan viranomaisista ja viranomaisten yhteistyöstä, valvonnasta ja pakkokeinoista sekä seuraamuksista. Ydinenergialaki on keskeinen kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanon kannalta. Ydinenergialain nojalla on annettu ydinenergia-asetus sekä useita STUKin määräyksiä. Lisäksi STUK on antanut alalla hyvin tunnetut ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet).

Säteilylakia sovelletaan säteilytoimintaan, vallitsevaan altistustilanteeseen ja säteilyvaaratilanteeseen. Lain tarkoituksena on terveyden suojelu säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja muita haittoja. STUK on säteilylain noudattamista valvova viranomainen, jollei toisin ole säädetty. Säteilylain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä, sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä ja ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta sekä useita STUKin määräyksiä.

Edellä mainittujen lakien lisäksi STUKille on annettu valvontatoimivaltaa useissa muissa laeissa. Löydät säädökset kattavasti Stuklex-palvelusta. Stuklex on säädöskokoelma, johon on koottu STUKin toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja STUKin viranomaisohjeita.

Sammio (sammio.stuk.fi) on säädös- ja ohjeistopalvelu, johon on koottu säteilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja STUKin määräykset. Sammiosta saat samaan näkymään lainkohdan ja siihen liittyvät perustelut sekä mahdolliset ohjeet. Sammion hakutoiminnolla voit etsiä sääntelyä säteilytoiminnan, aihealueen ja sanahaun avulla.

Säädökset löytyvät Valtion säädöstietopankissa (finlex.fi), jossa ovat myös hallituksen esitysten perustelut laista ja asetuksista sekä niiden muutoksista.