Ydinlaitoksen rakentaminen 

Periaatepäätöksen jälkeen on ennen laitoksen rakentamista haettava valtioneuvostolta lupa ydinlaitoksen rakentamiseen. Rakentamisluvan yhteydessä hakijan on osoitettava, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot. 

STUK antaa rakentamislupahakemuksesta ydinenergialain (990/1987) mukaisen lausunnon. Lausuntoon liitetään turvallisuusarvio ydinenergia-asetuksessa (161/1988) mainituista asiakirjoista. STUK pyytää turvallisuusarviosta lausunnot myös ydinturvallisuusneuvottelukunnalta sekä tarpeen mukaan myös muilta asiantuntijaorganisaatioilta. Turvallisuusarviossaan STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden osalta.