Ydinlaitosten luvitus

Ydinenergian käyttö ei ole sallittua ilman siihen myönnettyä lupaa. Ydinenergialaissa (990/1987) on esitetty vaatimukset ydinenergian käyttöä koskevista lupamenettelyistä, valvonnasta ja toimivaltaisista viranomaisista. STUK valvoo turvallisuusvaatimusten täyttymistä ja laatii lupaprosessin eri vaiheissa arvioita ja lausuntoja hankkeen turvallisuudesta.