Ydinlaitosten luvitus

Ydinenergian käyttö ei ole sallittua ilman siihen myönnettyä lupaa. Ydinenergialaissa (990/1987) on esitetty vaatimukset ydinenergian käyttöä koskevista lupamenettelyistä, valvonnasta ja toimivaltaisista viranomaisista. STUK valvoo turvallisuusvaatimusten täyttymistä ja laatii lupaprosessin eri vaiheissa arvioita ja lausuntoja hankkeen turvallisuudesta. 
 

Ydinlaitoksen luvitus alkaa ympärivaikutusten arvioinnista. Sitä seuraavat soveltuvuusselvitykset, periaatepäätös, valmisteluvaihe, rakentamislupa ja rakentaminen. Laitoksen käyttöä varten tulee hakea käyttölupaa.

Valtioneuvosto päättää ydinlaitoksen luvista, ja työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi lupavalmistelua. STUK valvovana viranomaisena antaa turvallisuuslausuntonsa luvasta.