Säteilyturvallisuuspoikkeamat 

Säteilyn käytöstä ei tulisi aiheutua kenellekään ylimääräistä, ennakoimatonta altistusta. Ennakoinnista huolimatta aina ei voida estää ylimääräistä altistusta, ja tällöin onkin kyseessä säteilyturvallisuuspoikkeama. Valtaosassa tapauksista seuraukset ovat varsin pieniä, mutta myös niistä on tärkeä ottaa opiksi, jotta vastaavat tapahtumat voidaan tulevaisuudessa välttää ja tapahtumasta aiheutuvia altistuksia voidaan pienentää. 

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Toimintaa arvioitaessa tunnistetaan todennäköisimpiä ja seurauksiltaan vakavimpia säteilyturvallisuuspoikkeamia. Näihin on ennalta varauduttava ja pyrittävä estämään niiden tapahtuminen. Jos ennalta tunnistetaan mahdollisuus merkittäviin säteilyturvallisuuspoikkeamiin, on laadittava ohjeistus siitä, miten toimitaan, jos säteilyturvallisuuspoikkeama tapahtuu. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä koulutusta ja harjoituksia välittömistä toimista, joilla säteilyaltistusta voidaan rajoittaa. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee ennalta määrittää menetelmät, joilla selvitetään säteilyturvallisuuspoikkeamaan johtaneet syyt ja otetaan opiksi tapahtuneesta.  

Säteilyturvallisuuspoikkeamat voivat olla myös säteilyvaaratilanteita. Säteilyvaaratilanteessa poikkeaman seuraukset edellyttävät tai voivat edellyttää erityisiä suojelutoimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään pienentämään tai rajoittamaan pelastustoimintaan tai suojelutoimiin osallistuvien henkilöiden tai väestön säteilyaltistusta. Tarkemmin säteilyvaaratilanteista on kerrottu sivulla Varautuminen säteilyvaaraan.

Säteilyturvallisuuspoikkeamista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle (STUK). Ilmoittamistapa ja kiireellisyys vaihtelee tapahtuman vakavuuden, mahdollisten seurausten ja tarvittavien jälkitoimien mukaisesti. Esimerkiksi säteilyvaaratilanteessa soitetaan ensisijaisesti hätäkeskukseen, josta tieto ohjataan STUKille. Sen sijaan osa suunnittelemattomista tapahtumista on seurauksiltaan niin pieniä, että niitä ei ole tarpeen ilmoittaa STUKille. Näidenkin poikkeamien läpikäynti on oleellista, jotta voidaan tehdä toimintaan tarpeelliset muutokset, joilla estää vastaavantyyppiset tapahtumat jatkossa. 

Esimerkkejä erityyppisten säteilyturvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta 

Säteilyturvallisuuspoikkeama, jolla on vakavia seurauksia tai joka vaatii välittömiä toimia 

Jos kyseessä on säteilyvaaratilanne tai tilanteen hoitoon tarvitaan ohjeita tai neuvoja, on hätäkeskukseen tai STUKiin oltava yhteydessä viivytyksettä puhelimitse. Tyypillinen esimerkki tämän tyyppisestä tapahtumasta on tulipalo paikassa, jossa on korkea-aktiivisia säteilylähteitä, säteilylähteeseen kohdistuva lainvastainen teko, säteilylähteen sulattaminen tai muu säteilyturvallisuuspoikkeama, jonka seurauksena on tai voisi olla laajamittainen kontaminoituminen. 

Ilmoita säteilyturvallisuuspoikkeamasta.

Säteilyturvallisuuspoikkeama, josta on ilmoitettava viivytyksettä kirjallisesti 

Tyypillisesti STUKille ilmoitetaan säteilyturvallisuuspoikkeamasta siinä vaiheessa, kun se on jo tapahtunut ja jälkiseuraukset ovat jo hallinnassa. Tällöin ilmoitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa, käytännössä muutaman vuorokauden sisällä tapahtumasta kirjallisena. Myös aiemmin puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava myöhemmin kirjallisesti. Ilmoituksen tekemiseen ja puhelimitse tehdyn ilmoituksen vahvistamiseen voi käyttää lomaketta Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta (docx).

Ilmoituksen täytyy sisältää alla olevat tiedot mahdollisimman kattavasti: 

 • toiminnanharjoittajan nimi ja turvallisuusluvan numero 
 • säteilyturvallisuusvastaavan nimi 
 • ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot 
 • tapahtuma-aika ja -paikka 
 • tapahtumaan liittyvät säteilylähteet 
 • kuvaus säteilyturvallisuuspoikkeamasta 
 • tiedot mahdollisesti altistuneista henkilöistä ja heille aiheutuneista säteilyaltistuksesta 
 • arvio ympäristöön mahdollisesti vapautuneista radioaktiivisista aineista 
 • välittömät toimet 
 • ensiarviot säteilyturvallisuuspoikkeaman syistä. 

Luvanhaltijan on tehtävä selvitys tapahtuneesta säteilyturvallisuuspoikkeamasta. Tämän jälkeen luvanhaltijan on esitettävä tarkemmat tiedot säteilyturvallisuuspoikkeamaan johtaneista syistä ja siitä aiheutuneista seurauksista. Selvityksessä on esitettävä toimenpiteet, joilla vastaavat säteilyturvallisuuspoikkeamat voidaan estää. Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta voi sisältää samalla selvityksen, jos tapahtuma on käsitelty viipymättä. Selvitys säteilyturvallisuuspoikkeamasta voidaan tehdä täyttämällä kohta 5 lomakkeessa Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta (docx)

Esimerkkejä viivytyksettä ilmoitettavista säteilyturvallisuuspoikkeamista 

 1. Säteilyturvallisuuspoikkeamat, joiden seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä voi vaarantua: 
  • tulipalo paikassa, jossa on korkea-aktiivisia säteilylähteitä
  • työntekijän tai väestön edustajan altistuminen teollisuusradiografiassa
  • annosrajaa suurempi altistuminen.
 2. Tilanteet, joissa syntyy merkittävä suunnittelematon lääketieteellinen altistus:
  • Sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta.
  • Sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos kahdelle tai useammalle peräkkäiselle potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa 5–25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta.
  • Potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta aktiivisuudesta.
  • Kahden tai useamman peräkkäisen potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa 10–25 % suunnitellusta aktiivisuudesta.
  • Väärä potilas altistuu, kun lääketieteellisen altistuksen luokka on 1.
  • Tutkimuksesta tai toimenpiteestä potilaalle tai väärälle potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on vähintään 10 mSv.
  • Tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta aiheutuu deterministinen haitta potilaalle ylimääräisen säteilyaltistuksen vuoksi.
  • Ylimääräisen altistuksen aiheuttama sikiöön absorboitunut annos on yli 10 mGy.
  • Vähintään 10 potilaalle aiheutuu systemaattinen ylimääräinen altistus, ja yhden potilaan altistus on vähintään 50 % suunniteltua altistusta suurempi toiminnassa, jossa lääketieteellisen altistuksen luokka on 1 tai 2.
  • Tilanteessa aiheutuu muu lääketieteellinen altistuminen, josta on tärkeää tiedottaa muille toiminnanharjoittajille vastaavan säteilyturvallisuuspoikkeaman välttämiseksi.
 3. Turvallisuuslupaa edellyttävän säteilylähteen katoaminen, luvaton käyttö ja hallussapito
 4. Tilanteet, joissa radioaktiivista ainetta leviää merkittävästi sisätilaan tai ympäristöön:
  • Radioaktiivisen aineen kuljetuspakkaus rikkoutuminen ja aineen leviäminen ympäristöön.
  • Laitoksessa, jossa on suuri määrä avolähteitä, tapahtuu onnettomuus tai syntyy uhka radioaktiivisten aineiden vapautumisesta.
 5. Muut poikkeavat havainnot ja tiedot, joilla voi olla olennaista merkitystä säteilyturvallisuuden kannalta:
  • löydetty isännätön säteilylähde
  • umpilähteen sulattaminen.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista tapahtumista on tehtävä myös vaaratilanneilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Seurauksiltaan pienemmät säteilyturvallisuuspoikkeamat 

Kootusti ilmoitettavia poikkeamia ovat ei-merkittävä lääketieteellinen altistus ja pieni kontaminaatio tai muu altistus hallituissa olosuhteissa terveydenhuollossa, teollisuudessa tai tutkimuksessa. Näistä ilmoitetaan STUKille yhteenvetotietoja vuosittain. Edellistä kalenterivuotta koskevat säteilyturvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan STUKille viimeistään 1. päivänä helmikuuta.  

Suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta koskevat säteilyturvallisuuspoikkeamat, joita ei tarvitse viipymättä ilmoittaa, ilmoitetaan vuosittain kootusti lomakkeella Vuosi-ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamista (xlsx).

Mitä STUK tekee ilmoitetuille säteilyturvallisuuspoikkeamille 

STUK julkaisee viipymättä ilmoitetuista säteilyturvallisuuspoikkeamista kuvaukset verkkosivuillaan. Näin vastaavaa toimintaa tekevät toimijat voivat oppia tapahtuneista ja tehdä tarvittavat toimet, jotta vastaavat tapahtumat voidaan estää. Lisäksi STUK tilastoi Suomessa sattuneet säteilyturvallisuuspoikkeamat ja julkaisee niistä yhteenvetoja ja analyyseja. Myös säteilyturvallisuuspoikkeamien tilastointi ja analysointi tehdään oppimisen tueksi, jotta vastaavat tapahtumat voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Yhteenvetoja säteilyturvallisuuspoikkeamista on esimerkiksi säteilyn käytön vuosiraporteissa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi jäsenmaissaan tapahtuneista säteilyturvallisuuspoikkeamista. Myös Suomessa tapahtuneet merkittävät säteilyturvallisuuspoikkeamat raportoidaan IAEA:lle vuosittain.

Ota yhteyttä:
[email protected] (terveydenhuolto ja eläinlääkintä)
[email protected] (hammasröntgen)
[email protected] (teollisuus ja tutkimus)