Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella säteilyn käyttöä. Lisäksi tarvitset korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksiin Säteilyturvakeskuksen myöntämän turvallisuusluvan.

Säteilyturvakeskus (STUK) tarkastaa kuljetusjärjestelyitä sekä hyväksyy kuljetuspakkauksia ja kuljetuksia erityisjärjestelyin. Kuljetukseen kuuluvat kaikki radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sisältyvät ja liittyvät toimenpiteet. Näitä ovat esimerkiksi

  • pakkauksen suunnittelu, valmistus, kunnossapito ja korjaaminen
  • radioaktiivisia aineita sisältävien kuormien ja kollien valmistelu, lähettäminen, kuormaaminen, kuljettaminen
  • kuljetusolosuhteista johtuvat matkan väliaikaiset keskeytykset
  • purkaminen ja vastaanottaminen määräpaikassa.

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus

Säteilylain nojalla korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetukset edellyttävät turvallisuusluvan. Kuljetuksesta tulee ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen (STUK) etukäteen. Umpilähteellä tarkoitetaan radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne tai ominaisuudet estävät suunnitelluissa käyttöolosuhteissa radioaktiivisen aineen leviämisen ympäristöön. Umpilähteellä on yksilöivä tunnus ja todistus (sertifikaatti), joka osoittaa sen täyttävän standardien mukaiset vaatimukset umpilähteelle. Korkea-aktiiviseksi luokitellaan sellainen umpilähde, jonka radioaktiivisuuden määrä ylittää määräyksen STUK S/5/2019 liitteeseen 1 kirjatun nuklidikohtaisen raja-arvon. Kaikkiin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 (VAK-laki).