Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät jätteet

Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät jätteet eivät ole säteilylain (859/2018) mukaista radioaktiivista jätettä vaan 78 §:n 3 momentin mukaista jätettä, jonka käsittelyssä säteilyturvallisuus on huomioitava. Jos jäte on uraani- ja toriumpitoisuuksien perusteella ydinenergialain (990/1987) mukaista ydinainetta, tulee noudattaa ensisijaisesti ydinenergialain ilmoitus- ja lupamenettelyjä.

Jos luonnon radioaktiivisen aineen määrä jätteessä on suurempi kuin vapauttamisraja mutta pienempi kuin ydinaineen pitoisuusraja, toiminnasta vastaavan on haettava säteilylain mukaisesti jätteenkäsittelylle STUKin hyväksyntä ennen sen käsittelyä. Vapauttamisrajoja pienemmillä pitoisuuksilla jäte voidaan kierrättää, hyödyntää ja loppukäsitellä jätelainsäädännön mukaisesti ilman STUKin hyväksyntää. Jätteen käsittelyssä on huomioitava myös jätteen kemialliset ominaisuudet.

Jos materiaalissa on ympäristössä esiintyvää laskeumaperäistä keinotekoista cesium-137:ää, sen jatkokäsittelylle voidaan soveltaa määräyksessä esitettyjä aktiivisuuspitoisuuksia tai ehtoja (määräys STUK S/6/2022, 5–6 §, 13 §).

Vapauttamisrajat kiinteissä materiaaleissa oleville luonnon radionuklideille (Määräys STUK SY/1/2018):

Uraani-238-sarjan luonnon radionuklidit 1 Bq/g
Thorium-232-sarjan luonnon radionuklidit 1 Bq/g
Kalium-40 10 Bq/g

Vaikka jätteessä on luonnon radioaktiivisia aineita, jätteen jatko- tai loppukäsittelytavan valinta tapahtuu ensisijaisesti jätelainsäädännön mukaisesti. Toiminnasta vastaavan on ensin selvitettävä, mihin jätteen voisi toimittaa sen muiden ominaisuuksien kuin säteilyn perusteella.

Kun loppukäsittelytapa on jätelainsäädännön perusteella selvinnyt (esim. ympäristöluvassa), toiminnasta vastaava lähettää tiedot jätteestä ja sen käsittelystä STUKiin. STUKiin toimitettujen tietojen tarkoituksena on todentaa, että kappaleen loppukäsittelystä aiheutuva luonnonsäteilyaltistus on pienempää kuin viitearvot, joten kaikki altistusta rajoittavat toimet kannattaa ilmoittaa.

Alla on kaksi esimerkkiä luonnon radioaktiivisia aineita sisältävistä jätteistä ja tiedoista, jotka tulee toimittaa STUKiin jätteenkäsittelyn hyväksyntää varten:

1. Kun jäte on yksittäinen jätekappale, toimita seuraavat tiedot:

  • kuvaus jätteestä ja sen sisältämistä luonnon radioaktiivisista aineista (tiedot mittauksesta)
  • käsittely- ja pakkaustapa (työntekijän altistusta on arvioitava esim., jos kappaleesta aiotaan poistaa siinä olevat luonnon radioaktiiviset aineet)
  • kuljetustapa (tarvittaessa VAK-kuljetus)
  • sijoituspaikka (valitaan ensisijaisesti jätelainsäädännön mukaisesti esim. kaatopaikka).

2. Kun jätettä muodostuu teollisessa prosessissa, toimita seuraavat tiedot:

  • kuvaus jätteestä, sen määrästä, käsittelystä, kuljettamisesta, jatko- tai loppukäsittelystä ja jätteen luonnon radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksista (testausseloste)
  • arvio työntekijöiden altistuksesta (toiminnan aikana, kuljetuksessa, jatko- tai loppukäsittelyssä mukaan lukien kaatopaikan tai kaivannaisjätealueen työntekijät)
  • sijoituspaikka (ensisijaisesti jätelainsäädännön mukaisesti) tai kuvaus jätteen hyödyntämisestä
  • väestön altistuksen arviointi toiminnan aikana ja myös pitkällä aikavälillä, esimerkiksi kaatopaikan tai kaivannaisjätealueen sulkemisen jälkeen.

Teollisessa prosessissa muodostuvien jätteiden kohdalla on lisäksi huomioitava seuraava:

  • Jos jätettä aiotaan hyödyntää esimerkiksi rakennustuotteissa, hyväksyntää varten on osoitettava, että väestön altistus on viitearvoja pienempää valitussa käyttötarkoituksessa. Tämä on osoitettava rakennustuotteita koskevien ehtojen avulla (määräys STUK S/6/2022, 13 §) tai laskennallisesti.
Ota yhteyttä:​​​
[email protected]