Ydinlaitoksen käyttö

Kun ydinlaitos valmistuu, on laitokselle vielä haettava käyttölupa valtioneuvostolta. Käyttölupa myönnetään määräaikaisena, ja sen jatkaminen edellyttää turvallisuusarviointia. 

Ydinlaitoksen käyttölupa

Ydinlaitoksen käyttölupaa haetaan valtioneuvostolta. Käyttöluvan myöntämisen edellytykset esitetään ydinenergialaissa (990/1987). STUK antaa käyttölupahakemuksesta lausunnon. Lausuntoon liitetyssä turvallisuusarviossa STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden osalta. STUK pyytää turvallisuusarviosta lausunnot ydinturvallisuusneuvottelukunnalta sekä tarpeen mukaan myös muilta asiantuntijaorganisaatioilta. 

Suomessa ydinlaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. Luvan kestoa harkittaessa kiinnitetään huomiota erityisesti turvallisuuden varmistamiseen ja toiminnan arvioituun kestoon. STUK voi keskeyttää ydinvoimalaitoksen käytön, mikäli turvallisuuden varmistaminen sitä edellyttää.

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto

Ydinlaitoksen käyttöönotossa on useampi vaihe ennen säännöllistä sähköntuotantoa. Ydinpolttoaineen lataus käynnistää ydinteknisen käyttöönottovaiheen, jonka aikana ydinvoimalaitoksen toimintaa testataan kokonaisuudessaan siltä osin, kuin sitä ei ole voitu testata ennen polttoaineen latausta ja kriittisyyttä. Pientehokokeilla varmistetaan, että reaktorisydän käyttäytyy ennakoidusti ja laitos sekä sen järjestelmät toimivat suunnitellusti myös silloin, kun reaktori on tehokäytöllä. Pientehokokeiden jälkeen laitoksen tehoa nostetaan portaittain. Ydinteknisen koekäytön jälkeen alkaa laitoksen säännöllinen sähköntuotanto ja kaupallinen käyttö.

Ydinpolttoaineen lataaminen, reaktorin kriittisyys- ja pientehokokeet sekä tehon korottaminen vaativat luvan STUKilta.

Määräaikaiset turvallisuusarvioinnit 

Ydinlaitoksen käyttöluvan uusiminen edellyttää perusteellista turvallisuuden arviointia. Mikäli lupa käyttöön annetaan pidemmäksi ajaksi kuin kymmenen vuotta, tekee STUK myös käyttölupajakson aikana määräaikaisen turvallisuusarvioinnin. Arvioinneissa selvitetään laitoksen tilaa huomioiden erityisesti laitoksen ja sen laitteiden ja rakenteiden ikääntymisen vaikutus. Lisäksi STUK arvioi laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen turvallisen käytön jatkamiselle.