Talvivaaran kaivos

Talvivaaran kaivos on Sotkamossa sijaitseva Terrafamen monimetallikaivos. Terrafame Oy jätti valtioneuvostolle hakemuksen uraanituotannon aloittamisesta kaivoksella loppuvuodesta 2017.

Terrafame toimitti keväällä 2018 STUKille uraanituotantoa koskevat hakemusaineistot, joista STUK laati ja toimitti TEMille turvallisuusarvion ja lausunnon 10.6.2019. Lausunnossa STUK toteaa, että toiminnan aloittamiselle ei ole säteilyturvallisuuden kannalta estettä. 

Helmikuussa 2020 yhtiö sai valtioneuvoston luvan uraanin talteenottoon. Luvasta tuli lainvoimainen 24.6.2021 lupaan liittyneen valituskäsittelyn päätyttyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. STUK tekee kuitenkin vielä kaivokselle tarkastuksen ennen uraanituotannon aloittamista. Tarkastuksen tuloksesta riippuu, myöntääkö STUK uraaninerotuslaitokselle käynnistysluvan.

Ympäristövahinko

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta alkoi marraskuussa 2012 vuoto, jonka seurauksena ympäristöön pääsi uraanipitoista vettä. Suurin osa vuodosta saatiin pysäytettyä kaivosalueelle, mutta osa pääsi luonnon vesiin. Ympäristövahingon seurauksena edellisen säteilylain (592/1991) aikana 2012–2018 Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta katsottiin säteilytoiminnaksi, ja STUK valvoi vesien uraanipitoisuutta kaivosalueella ja sen ympäristössä. Merkittävää ympäristövahingosta johtuvaa luonnonsäteilyaltistusta ei päässyt syntymään, koska päästöjä rajoitettiin ja vesienhallintaan tehtiin parannuksia.

Keskusvedenpuhdistamon, purkuputken ja muiden päästöjä rajoittavien toimien käyttöönoton jälkeen merkittäviä luonnon radioaktiivisten aineiden päästöjä kaivosalueen ympäristöön ei ole tapahtunut. Ympäristöön laskettavien vesien uraanipitoisuutta rajoitetaan ympäristöluvan perusteella. Nykyisen säteilylain (859/2018) mukaisen selvityksen perusteella Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta ei ole säteilytoimintaa vaan luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa, koska arvioidut altistukset ovat viitearvoja pienempiä.

Terrafame Oy tarkkailee Talvivaaran kaivoksen ympäristön tilaa ympäristölupaan liittyvän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailun tulokset löytyvät Terrafame Oy:n internetsivuilta. STUK seuraa ympäristötarkkailun tuloksia ja tekee tarvittaessa tarkastuksia ja selvityspyyntöjä.