Radonvalvonnasta yleisesti

Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Suurin osa keuhkosyövistä voitaisiin välttää lopettamalla tupakointi ja vähentämällä altistumista radonille. Suomalaisille hengitysilman radon on tavallisesti merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonin tärkein lähde on talon alla oleva maaperä.

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää radonpitoisuus.

Helpointa radonin torjuminen on talon rakennusvaiheessa, mutta sisäilman korkeaa radonpitoisuutta voidaan alentaa myös esimerkiksi radonimurilla.

Talon alla ja ympärillä oleva maa- ja kallioperä on tärkein radonin lähde. Rakennukseen radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia voi päätyä sisäilmaan myös rakennustuotteista tai porakaivovedestä.

Radonvalvonnan viranomaisvastuut

Radonvalvontaa toteutetaan Suomessa usean viranomaisen toimesta:

 • STUK valvoo säteilylain (SätL 859/2018) nojalla työntekijöiden radonaltistumista.
 • Työsuojeluviranomaiset osallistuvat työpaikkojen sisäilman radonvalvontaan osana työturvallisuuslain (738/2002) sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukaista valvontaa.
 • Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman radonvalvonta kuuluu terveydensuojelulain (TsL 763/1994) mukaisille viranomaisille.
 • Kunnan rakennusvalvontaviranomainen osallistuu radonpitoisuuksien valvontaan osana maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaisia rakentamisen lupaprosesseja ja rakennetun ympäristön valvontaa.
 • Sisäilman radonpitoisuuden lisäksi terveydensuojeluviranomainen valvoo mm. talousveden radonpitoisuuksia osana terveydensuojelulain ja säteilylain mukaista valvontaa.

Suomessa on toiminut vuodesta 2019 lähtien viranomaisten radontyöryhmä, jonka tarkoitus on edistää viranomaisten yhteistyötä radonasioissa. Työryhmässä on edustettuna

 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Säteilyturvakeskus (STUK)
 • Ympäristöministeriö (YM)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Aluehallintovirastojen työsuojelu ja terveydensuojelu (AVI)
 • Kuntaliitto

Kansallinen toimintasuunnitelma KATORRE

SätL 159 §:ssä säädetään radonin kansallisesta toimintasuunnitelmasta (KATORRE). Viranomaisten radontyöryhmä on toiminut KATORREn laatimisen ja toimeenpanon seurannan ohjausryhmänä. Toimintasuunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä Suomessa voidaan pienentää.

Radonuutiskirjeestä ajankohtaista tietoa

Radonwebinaari terveydensuojelulle

Noin kaksi kolmasosaa suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Suurin osa radonaltistuksesta tapahtuu kotona. STM, STUK ja Valvira kouluttivat 27.10.2021 kuntien terveydensuojeluviranomaisia radonriskeistä asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa. Video on tekstitetty.

Linkki videoon Youtubessa

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]