STUK valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa

Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen. Toimintamme tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Mitä STUK tekee?

  •     Valvoo
  •     Tutkii
  •     Opastaa ja viestii
  •     Mittaa
  •     Varautuu ja toimii vaaratilanteissa
  •     Kehittää säännöstöä

STUKin tehtävät

Teemme monipuolista työtä säteily- ja ydinturvallisuuden parissa. Alta löydät esimerkkejä keskeisimmistä tehtävistämme.

Työntekijän säteilyannoksen valvonta

Työntekijöiden säteilyaltistuksen valvontaan kuuluvat säteilyannoksen seuranta ja työolojen tarkkailu. STUK ylläpitää annosrekisteriä, jonne tallennetaan tiedot työntekijöiden henkilökohtaisen säteilyannostarkkailun tuloksista. Teemme myös tarkastuksia säteilynkäyttöpaikoilla.

Säteilyn käytön valvonta

STUK valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista. 

Terveydenhuollon säteilyn käytön valvonta

Säteilyn käytön valvonnalla varmistamme, että potilaat ja henkilökunta altistuvat säteilylle mahdollisimman vähän. Säteilyn käytöstä saatavan hyödyn pitää olla suurempi kuin siitä koituva haitta. STUK myöntää luvan säteilyn käyttöön ja tekee säännöllisesti tarkastuksia säteilynkäyttöpaikoilla.

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön valvonta

Säteilyä käytetään teollisuudessa esimerkiksi materiaalien laadunvalvonnassa, säiliöiden nesteen pinnankorkeuden mittauksessa ja paperin paksuuden mittauksessa. STUK myöntää säteilyn käyttöön luvat, hyväksyy menettelyt, ylläpitää rekistereitä ja tekee tarkastuksia käyttöpaikoille.

Säteilyn käytön valvonta eläinlääketieteessä

Säteilyn käyttöön eläinlääketieteessä tarvitaan turvallisuuslupa, jonka STUK myöntää. Henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilyaltistus on pidettävä niin alhaisena kuin se käytännön toimin on mahdollista.

Radioaktiivisten pienjätteiden valvonta

STUK valvoo säteilytoimintaa alusta loppuun. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että käytöstä poistuvat säteilylähteet ja muu säteilevä materiaali tehdään vaarattomaksi. Kun laite tai lähde poistetaan käytöstä, toiminnanharjoittaja ilmoittaa siitä STUKille. 

Ydinvoimalaitosten valvonta

Ydinvoimalaitoksen luvanhaltija on velvollinen huolehtimaan laitoksen turvallisesta käyttämisestä. STUK osallistuu lupahakemusten käsittelyyn, valvoo lupaehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia laitoksilla. Lisäksi STUK antaa yksityiskohtaiset määräykset (YVL-ohjeet), valvoo määräysten noudattamista ja asettaa kelpoisuusehdot henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa ydinturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Ydinjätteiden ja -materiaalien valvonta

Ydinenergian tuottajat ovat vastuussa ydinjätteiden ja -materiaalien turvallisuudesta. STUK valvoo ydinjätteiden käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta ja tekee tarkastuksia laitoksille. Ydinmateriaalivalvonnan perustana on kansainvälinen ydinsulkusopimus. STUK ylläpitää ja kehittää ydinmateriaalien kansallista valvontajärjestelmää. Tavoitteemme on huolehtia ydinsulkusopimuksen velvoitteiden täyttämisestä Suomessa.

Radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonta

Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella vapautettu turvallisuusluvasta. Radioaktiivisia aineita ja sisältäviä laitteita kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöä. STUK valvoo radioaktiivisten aineiden kuljetuksia pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön nojalla. STUK esimerkiksi hyväksyy kuljetuspakkauksia ja kuljetuksia erityisjärjestelyin sekä tarkastaa kuljetusjärjestelyitä.

Ulkoisen säteilyn ja ympäristön säteilyn valvonta

Suomessa on koko maan kattava 255 automaattisen säteilymittausaseman verkko, joka mittaa ulkoista säteilyä. Asemat lähettävät säteilytiedon kymmenen minuutin välein STUKiin ja siihen hätäkeskukseen, jonka alueella asema sijaitsee. Ulkoilman radioaktiivisia aineita mittaa yhdeksän asemaa ympäri Suomen. Lisäksi STUK valvoo esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden ja luonnontuotteiden säteilyturvallisuutta sekä Itämeren säteilytilannetta.

Ionisoimattoman säteilyn valvonta

Ionisoimattoman säteilyn valvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi laserit, solariumit, radiolaitteet, tietyt kosmeettiset sovellukset ja matkapuhelimet. Useita laitteita, kuten matkapuhelimia ja lasereita, valvotaan pistokokein markkinavalvontana. Lupaa edellyttäville laitteille lupaviranomainen on STUK. 

Luonnonsäteilylle altistumisen valvonta

Luonnonsäteilylle voi altistua työtiloissa, joissa radonkaasun pitoisuus on korkea. Erityisesti maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla radonaltistus voi nousta merkittäväksi. Toiminnasta vastaavan pitää selvittää luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus työntekijöille, jos sen voidaan epäillä aiheuttavan terveydellistä haittaa. Luonnonsäteilyn mittausmenetelmien pitää olla STUKin hyväksymiä.

Valmiusjärjestelyjen valvonta

Ydinlaitosten ja säteilyn käytön luvanhaltijoiden tulee varautua poikkeaviin tapahtumiin ja onnettomuuksiin etukäteissuunnitelmilla ja tarvittavilla järjestelyillä. STUK valvoo Suomessa luvanhaltijoiden varautumista ja antaa niitä koskevia vaatimuksia ja ohjeita. STUK on myös kansallinen yhteyspiste, joka vastaanottaa ympäri vuorokauden tietoja ydinenergian ja säteilyn käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista Suomessa tai ulkomailla.

Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyillä turvataan ydinenergian ja säteilyn käyttö lainvastaiselta toiminnalta. STUK asettaa esimerkiksi ydinvoimalaitoksille ja säteilylähteiden käyttäjille turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset ja valvoo niiden toteuttamista.