STUK valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa

Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen. Sen toiminnan tarkoituksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Mitä STUK tekee?

  •     Valvoo
  •     Tutkii
  •     Opastaa ja viestii
  •     Mittaa
  •     Varautuu ja toimii vaaratilanteissa
  •     Kehittää säännöstöä

STUKin tehtäviin kuuluu muun muassa:

Työntekijän säteilyannoksen valvonta

Työntekijöiden säteilyaltistuksen valvontaan kuuluvat säteilyannoksen seuranta ja työolojen tarkkailu. Säteilyluokkaan A kuuluville työntekijöille on aina järjestettävä annostarkkailu, usein se on tarkoituksenmukaista myös säteilyluokkaan B kuuluville. Kaikki työntekijöiden säteilyannokset tallennetaan STUKin ylläpitämään annosrekisteriin. STUK tekee tarkastuksia säteilynkäyttöpaikoilla.

Säteilyn käytön valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Terveydenhuollon säteilyn käytön valvonta

Säteilyn käytön valvonnan tavoitteena on varmistaa potilaiden ja henkilökunnan mahdollisimman vähäinen altistuminen säteilylle. Säteilyn käytöstä saatavan hyödyn pitää olla suurempi kuin siitä koituva haitta. Näihin tavoitteisiin pyritään kouluttamalla säteilyn käyttäjiä, hyvällä ohjeistuksella ja laitteiden kunnosta huolehtimalla. STUK myöntää luvan säteilyn käyttöön ja tekee säännöllisesti tarkastuksia säteilynkäyttöpaikoilla.

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön valvonta

Säteilyä käytetään teollisuudessa esimerkiksi materiaalien laadunvalvonnassa, säiliöiden nesteen pinnankorkeuden mittauksessa ja paperin paksuuden mittauksessa. STUK myöntää säteilyn käyttöön luvat, hyväksyy menettelyt, ylläpitää rekistereitä ja tekee tarkastuksia käyttöpaikoille.

Säteilyn käytön valvonta eläinlääketieteessä

Säteilyn käyttöön eläinlääketieteessä tarvitaan turvallisuuslupa, jonka STUK myöntää. Henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilyaltistus on pidettävä niin alhaisena kuin se käytännön toimin on mahdollista, mm. käyttämällä tarpeellisia suojavälineitä. Eläinröntgentutkimuksen aikana tutkimushuoneessa saavat olla vain ne henkilöt, joiden läsnäolo on välttämätöntä.

Radioaktiivisten pienjätteiden valvonta

Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan käytöstä poistuvien säteilylähteiden ja muun säteilevän materiaalin vaarattomaksi tekemisestä. Säteilylähteet on palautettava valmistajalle suoraan tai toimittajan kautta. Jos se ei ole mahdollista, lähteet voi toimittaa Suomen Nukliditekniikalle.

Ydinvoimalaitosten valvonta

Ydinvoimalaitoksen luvanhaltija on velvollinen huolehtimaan laitoksen turvallisesta käyttämisestä. STUK on valvova viranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa osallistuminen lupahakemusten käsittelyyn, lupaehtojen noudattamisen valvominen ja tarkastusten tekeminen laitoksilla. Lisäksi STUK antaa yksityiskohtaiset määräykset (YVL-ohjeet) sekä valvoo määräysten noudattamista. STUK asettaa myös kelpoisuusehdot henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa ydinturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Ydinjätteiden ja -materiaalien valvonta

Ydinenergian tuottajat ovat vastuussa ydinjätteiden ja -materiaalien turvallisuudesta. STUK valvoo ydinjätteiden käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta ja tekee tarkastuksia laitoksille. Ydinjätehuollon rahoittamiseksi voimayhtiöt ovat lain mukaan velvoitettuja keräämään rahaa ydinjätehuoltorahastoon. Ydinmateriaalivalvonnan perustana on kansainvälinen ydinsulkusopimus. STUK ylläpitää ja kehittää ydinmateriaalien kansallista valvontajärjestelmää tavoitteenaan huolehtia ydinsulkusopimuksen velvoitteiden täyttämisestä Suomessa.

Radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonta

Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella vapautettu turvallisuusluvasta. Radioaktiivisia aineita ja sisältäviä laitteita kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöä. Radioaktiiviset aineet muodostavat vaarallisten aineiden kuljetuksessa luokan 7. STUK valvoo radioaktiivisten aineiden kuljetuksia  pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön nojalla. STUK mm. hyväksyy kuljetuspakkauksia ja kuljetuksia erityisjärjestelyin sekä tarkastaa kuljetusjärjestelyitä.

Käytettyä ydinvoimalaitosten polttoainetta ei Suomessa tätä nykyä kuljeteta, koska se varastoidaan laitospaikoilla. Aikanaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käytetty polttoaine kuljetetaan loppusijoitukseen Eurajoen Olkiluotoon. Kuljetuksen pitää täyttää Kansainvälisen atomienergiajärjetön IAEA:n asettamat vaatimukset. Tuore polttoaine, jota kuljetetaan ydinvoimalaitoksille, ei ole kovin säteilyvaarallista. Kuljetuksissa pitää kuitenkin varmistua kriittisyysturvallisuudesta, eli siitä, että kuljetuksen yhteydessä ei pääse syntymään energiaa tuottavaa ketjureaktiota. STUK on valvova ja luvat myöntävä viranomainen.

Ulkoisen säteilyn ja ympäristön säteilyn valvonta

Suomessa on koko maan kattava 255 automaattisen säteilymittausaseman verkko, joka mittaa ulkoista säteilyä. Asemat lähettävät säteilytiedon kymmenen minuutin välein STUKiin ja siihen hätäkeskukseen, jonka alueella asema sijaitsee. Ulkoilman radioaktiivisia aineita mittaa yhdeksän asemaa ympäri Suomen. Lisäksi STUK valvoo esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden ja luonnontuotteiden säteilyturvallisuutta sekä Itämeren säteilytilannetta.

Ionisoimattoman säteilyn valvonta

Ionisoimattoman säteilyn valvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi laserit, solariumit, radiolaitteet, tietyt kosmeettiset sovellukset ja matkapuhelimet. Useita laitteita, kuten matkapuhelimia ja lasereita, valvotaan pistokokein markkinavalvontana. Lupaa edellyttäville laitteille lupaviranomainen on STUK. Solariumien käyttö on ollut vuodesta 2012 lähtien kielletty alle 18-vuotiailta. STUK valvoo solariumien käyttöä yhteistyössä kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa muun muassa käyttöpaikkojen tarkastuksilla.

Luonnonsäteilylle altistumisen valvonta

Toiminnasta vastaavan pitää selvittää luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus työntekijöille, jos sen voidaan epäillä aiheuttavan terveydellistä haittaa. Luonnonsäteilylle voi altistua työtiloissa, vaikkapa toimistoissa,, joissa radonkaasun pitoisuus on korkea.  Erityisesti maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla radonaltistus voi nousta merkittäväksi. Radonille voi altistua myös juomavedestä. Rakennusmateriaalit voivat sisältää vahingollisen suuria määriä luonnon säteileviä aineita. Luonnonsäteilylle altistuu myös erityisesti pitkillä lennoilla. Luonnonsäteilyn mittausmenetelmien pitää olla valvovan viranomaisen eli STUKin hyväksymiä.

Valmiusjärjestelyjen valvonta

Ydinlaitosten ja säteilyn käytön luvanhaltijoiden tulee etukäteissuunnitelmin ja tarvittavien järjestelyin varautua poikkeaviin tapahtumiin ja onnettomuuksiin. STUK valvoo Suomessa luvanhaltijoiden varautumista ja antaa niitä koskevia vaatimuksia ja ohjeita. STUK on myös kansallinen yhteyspiste, joka vastaanottaa ympäri vuorokauden tietoja ydinenergian ja säteilyn käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista Suomessa tai ulkomailla.

Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyillä turvataan ydinenergian ja säteilyn käyttö lainvastaiselta toiminnalta. STUK asettaa esimerkiksi ydinvoimalaitoksille ja säteilylähteiden käyttäjille turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset ja valvoo niiden toteuttamista.